Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2020

Slovenija je v 2020 namenila za raziskovalno-razvojno dejavnost milijardo EUR

Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) so bili v letu 2020 za 2 % višji kot v letu 2019. 

  • 5. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vlaganja v RRD kljub epidemiji rekordno visoka

Po začasnih podatkih so bili bruto domači izdatki za RRD (BIRR) v Sloveniji v letu 2020 rekordno visoki, znašali so 1 milijardo EUR, kar je 2 % več kot v letu 2019. V primerjavi s prejšnjim letom so se bruto domači izdatki za RRD (BIRR) povečali, in to tako v absolutnem znesku kot tudi v deležu bruto domačega proizvoda (BDP). Ta delež je v letu 2020 znašal 2,15 % BDP1 in je bil v primerjavi s prejšnjim letom višji za 0,1 odstotne točke.

Največ sredstev za RRD porabljenih v poslovnem sektorju

Največji del sredstev, namenjenih za izvajanje RRD, je bil tudi v 2020 porabljen v poslovnem sektorju, in sicer 738,6 milijona EUR ali 73 %. Sledili so državni sektor (tam je bilo porabljenih 138,6 milijona ali 14 % vseh za RRD porabljenih sredstev), visokošolski sektor (123,2 milijona EUR ali 12 %) in zasebni nepridobitni sektor (7,1 milijona EUR). V primerjavi s predhodnim letom so se izdatki za RRD v letu 2020 povečali v vseh omenjenih sektorjih – v absolutnem znesku najbolj v poslovnem (za 7,3 milijona EUR), sorazmerno pa najbolj v zasebnem nepridobitnem sektorju (za 17 %).

Gospodarske družbe prispevale polovico sredstev za RRD

Izvajanje RRD so tudi v letu 2020 finančno najizdatneje podprle gospodarske družbe; po začasnih podatkih so ta sredstva znašala 490,8 milijona EUR ali 49 % BIRR. Država in tujina sta prispevali po 25 %, visoko šolstvo in zasebne nepridobitne organizacije skupaj pa en odstotek BIRR. Struktura financiranja RRD v letu 2020 se je glede na predhodno leto spremenila. Finančna sredstva gospodarskih družb za RRD so bila nižja kot v 2019 (za 118,6 milijona EUR ali za 19 %), finančna sredstva za RRD iz tujine pa višja (za 116,7 milijona EUR ali 89 %)2.

V RRD vključenih več kot 25.000 oseb

Po začasnih podatkih je bilo v izvajanje RRD v Sloveniji v letu 2020 vključenih 25.175 oseb, kar je bilo približno enako število kot v letu 2019. Enako je bilo tudi v posameznih sektorjih, razen v zasebnem nepridobitnem sektorju; tam se je njihovo število povečalo za 19 %. Skupna delovna obremenitev oseb, ki so bile v letu 2020 vključene v izvajanje RRD, je bila enakovredna delu 15.802 oseb s polnim delovnim časom (kar je 7 % manj kot v predhodnem letu), od tega je bilo 10.254 raziskovalcev (kar je za 2 % manj kot v predhodnem letu).

Bruto domači izdatki za RRD glede na sektor izvedbe, Slovenija, 2020
Sektor izvedbeBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj1.007.4931)
Poslovni sektor738.583
Državni sektor138.591
Visokošolski sektor123.233
Zasebni nepridobitni sektor7.085
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Bruto domači izdatki za RRD glede na vir financiranja, Slovenija, 2020
Vir financiranjaBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj1.007.4931)
Gospodarske družbe490.769
Država252.570
Visoko šolstvo7.490
Zasebne nepridobitne organizacije8.529
Tujina248.135
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Osebe v RRD1) glede na sektor zaposlitve, Slovenija, 2020
Sektor zaposlitveVse osebeRaziskovalciVse osebeRaziskovalci
številoEPDČ
Skupaj 25.175 16.325 15.8022) 10.254
Poslovni sektor15.7119.09410.2796.224
Državni sektor3.3222.3192.6371.773
Visokošolski sektor5.8644.7092.7662.174
Zasebni nepridobitni sektor27720312082
1) V podatku so upoštevani notranji zaposleni in zunanji sodelavci.
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
1 Delež BIRR v BDP smo izračunali na podlagi zadnje revizije podatkov o BDP.
2 Zmanjšanje obsega finančnih sredstev za RRD s strani gospodarskih družb in povečanje obsega finančnih sredstev za RRD s strani tujine je posledica doslednejše uporabe metodologije s strani poročevalskih enot. 

Podatki o RRD za leto 2020 so začasni, končni podatki bodo objavljeni 2. marca 2022.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.