Energetska statistika, Slovenija, 2020

Končna raba energije je bila v letu 2020 za 9 % manjša kot v 2019

Domača proizvodnja energije v Sloveniji je bila v 2020 za 4 % večja kot v 2019, končna raba energije pa za 9 % manjša kot v 2019. Raba energije v prometu je bila za več kot 18 % manjša kot v 2019. 

  • 6. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Več kot polovica potreb po energiji je bila zagotovljena iz domačih virov

Domača proizvodnja energije v Sloveniji je v letu 2020 znašala več kot 153.000 TJ; bila je za 4 % večja kot v letu 2019. 45 % te energije je bila jedrska energija, 31 % te energije je bilo pridobljene iz obnovljivih virov energije (skupaj s hidroenergijo), skoraj 24 % pa iz premoga; iz preostalih virov je bilo proizvedene 0,1 % te energije. Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila več kot 55 % potreb po energiji, preostala potrebna količina je bila zagotovljena iz uvoza.

V oskrbi z energijo so prevladovali naftni proizvodi

Za oskrbo z energijo je bilo v Sloveniji v letu 2020, če upoštevamo uvoz in izvoz energije, na voljo skoraj 267.000 TJ. V strukturi oskrbe z energijo so tudi v letu 2020 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je bil 29-odstoten; delež jedrske energije je znašal 25 %, delež energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo) 19 %, delež premoga 16 % in delež zemeljskega plina 11 %.
 
Raba energije v prometu je bila manjša kot v letu prej

Končna raba energije v Sloveniji je v letu 2020 znašala skoraj 188.000 TJ, kar je bilo za 9 % manj kot v letu 2019. Najbolj se je glede na leto prej zmanjšala raba energije v prometu (za več kot 18 %). Kljub temu je bil tudi v 2020 največji delež energije porabljen v prometu, 35 %. Drugi največji porabnik je bila predelovalna industrija z gradbeništvom, ta je porabila 28 % energije, sledila so gospodinjstva s 24 % ter druga raba s 13 %.

V strukturi končne rabe so v 2020 sestavljali največji delež naftni proizvodi, 42 %, sledili so električna energija s 25 %, obnovljivi viri energije s 15 %, zemeljski plin s 13 %, toplota s 4 % in trdna goriva z 1 %.

Po začasnih podatkih je bil delež energije iz obnovljivih virov večji kot v letu prej

Po začasnih podatkih je delež energije iz obnovljivih virov v končni bruto porabi energije v Sloveniji v letu 2020 znašal 24,16 % ali za 2,2 odstotne točke več kot v letu 2019. 

V gospodinjstvih se je največ energije namenilo za ogrevanje prostorov

Končni rabi energije v gospodinjstvih je bilo v 2020 namenjenih skoraj 45.000 TJ ali za 1 % več kot v letu 2019. Največji delež te količine energije, 62 %, je bila raba energije za ogrevanje prostorov; sledile so raba električne energije za razsvetljavo in električne naprave (17 %), raba energije za ogrevanje sanitarne vode (16 %), raba energije za kuhanje (4 %) in za hlajenje prostorov (1 %).

V strukturi rabe energentov v gospodinjstvih so sestavljala največji delež lesna goriva, več kot 36 %, sledili so električna energija z 29 %, ekstra lahko kurilno olje in zemeljski plin s po skoraj 10 %, daljinska toplota s 7 %, toplota iz okolice (ki se izkorišča s pomočjo toplotnih črpalk) z malo več kot 4 %, utekočinjen naftni plin z malo več kot 2 % in sončna energija z 1 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o deležu energije iz obnovljivih virov za leto 2020 bodo objavljeni 25. 11. 2021.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.