Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2020

Kmetijski pridelavi je bila v 2020 namenjena skoraj četrtina površine Slovenije

Po začasnih podatkih iz Popisa kmetijstva 2020 je bilo v Sloveniji v tem letu nekaj več kot 67.900 kmetijskih gospodarstev. Največ jih je bilo v podravski statistični regiji (16 % ali 10.789). Tam je bil največji tudi delež kmetijskih zemljišč v uporabi (17 % ali 80.621 hektarjev).

  • 13. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 14. 10. 2021 ob 10:11
  • |
  • začasni podatki
V pomurski statistični regiji manj kmetijskih gospodarstev, v obalno-kraški pa več kot pred 10 leti

Po začasnih podatkih iz popisa kmetijstva 2020 smo imeli v Sloveniji v tem popisnem letu 67.915 kmetijskih gospodarstev. Največ jih je bilo v podravski statistični regiji (16 % ali 10.789), najmanj pa v zasavski statistični regiji (3 % ali 1.715).
V desetletju od 2010 do 2020 je število kmetijskih gospodarstev najbolj upadlo v pomurski statistični regiji (za 20 %; z 8.890 na 7.084). Povečalo se je v teh desetih letih samo v obalno-kraški statistični regiji (za 13 %; s 3.060 na 3.468).

Delež kmetijskih zemljišč v uporabi je bil največji v pomurski statistični regiji

Kmetijski pridelavi je bilo v celotni Sloveniji v 2020 namenjenih 23  % vse površine ali 473.989 hektarjev (skupni pašniki niso upoštevani).
Na ravni statističnih regij je bil delež kmetijskih zemljišč v uporabi glede na celotno površino regije največji v pomurski (48 %), najmanjši pa v goriški statistični regiji (13 %).
V letih od 2010 do 2020 se je površina kmetijskih zemljišč v uporabi sorazmerno najbolj zmanjšala v koroški statistični regiji (za 6 %; z 21.163 hektarjev na 19.898 hektarjev). Povečala se je samo v obalno-kraški statistični regiji, in sicer za 14 % (s 13.601 hektarja na 15.566 hektarjev).

V pomurski statistični regiji so njive zavzemale več kot 84 % površine kmetijskih zemljišč v uporabi

Delež njiv je v celotni Sloveniji obsegal 37 % kmetijskih zemljišč v uporabi (175.913 hektarjev). V pomurski statistični regiji je bil delež njiv največji, obsegal je 84 % površine kmetijskih zemljišč v uporabi (53.784 hektarjev), v zasavski statistični regiji pa najmanjši; tam je obsegal 8 % površine kmetijskih zemljišč v uporabi (1.883 hektarjev).
Površina njiv v celotni Sloveniji se je v letih med popisoma 2010 in 2020 povečala za 3 % (s 170.144 hektarjev na 175.913 hektarjev). Povečala se je sorazmerno najbolj v obalno-kraški statistični regiji (za 24 %; s 1.175 hektarjev na 1.457 hektarjev), zmanjšala pa v koroški statistični regiji (za 9 %; s 3.239 hektarjev na 2.952 hektarjev).

V koroški statistični regiji so se ukvarjali z živinorejo na skoraj 86 % kmetijskih gospodarstev

Z rejo živine se je v 2020 ukvarjalo v celotni Sloveniji 66 % kmetijskih gospodarstev. Obseg živinoreje na kmetijskih gospodarstvih – ta se meri s skupnim številom glav velike živine (GVŽ)) – se je od leta 2010 do 2020 zmanjšal za 3 % (s 421.553 GVŽ na 408.659 GVŽ). V primorsko-notranjski regiji se je obseg živinoreje povečal za 20 % (z 11.298 GVŽ na 13.525 GVŽ). Zmanjšal pa se je sorazmerno najbolj v pomurski statistični regiji (za 12 %; s 43.933 GVŽ na 38.458 GVŽ).

Največ govedi so redili v savinjski statistični regiji

V celotni Sloveniji se je v 2020 redilo 476.347 glav govedi, redili pa so jih na 28.471 kmetijskih gospodarstvih (42 %). Največ govedi so redili v savinjski statistični regiji (19 % ali 89.657), najmanj pa v obalno-kraški statistični regiji (1 % ali 2.935).
Število govedi se je od leta 2010 do 2020 povečalo za 1 %: s 472.333 na 476.347.

Delovna sila na kmetijskih gospodarstvih

V popisu kmetijstva v letu 2020 so bili zbrani tudi podatki o delovni sili na kmetijskih gospodarstvih, vendar ti zaradi drugačne metodologije zbiranja podatkov niso primerljivi s podatki iz preteklih raziskovanj.
Skupna delovna sila na kmetijskih gospodarstvih je v letu 2020 znašala 67.945 polnovrednih delovnih moči (PDM).

Povprečna površina kmetijskih zemljišč glede na vrsto rabe na kmetijskem gospodarstvu
Povprečna površina kmetijskih zemljišč glede na vrsto rabe na kmetijskem gospodarstvu
1) Začasni podatki
Vir: SURS
Število kmetijskih gospodarstev po statističnih regijah, Slovenija
20101202022020
2010
številoindeks
Slovenija74.64667.91591,0
  Pomurska8.8907.08479,7
  Podravska12.31810.78987,6
  Koroška2.7432.55693,2
  Savinjska11.0049.96690,6
  Zasavska1.8111.71594,7
  Posavska5.6575.17191,4
  Jugovzhodna Slovenija8.0797.31490,5
  Osrednjeslovenska7.9377.52294,8
  Gorenjska4.4764.13292,3
  Primorsko-notranjska2.8812.85199,0
  Goriška5.7905.34792,3
  Obalno-kraška3.0603.468113,3
1) Podatki preračunani po trenutno veljavni NUTS klasifikaciji
2) Začasni podatki
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
SURS upošteva pri izkazovanju podatkov spremembe v mejah in poimenovanju kohezijskih in statističnih regij v objavah podatkov, ki se nanašajo na stanja od 1. 1. 2015 dalje. Te spremembe so v skladu z Uredbo NUTS (ES) št. 1319/2013 in pojasnjene v Posebni objavi, izdani v decembru 2013. Zato so v tokratni objavi tudi podatki za leto 2010 preračunani po trenutno veljavni NUTS klasifikaciji.

Popis kmetijskih gospodarstev 2020 je metodološko skladen z določili Uredbe (EU) št. 2018/1091 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011. Države članice lahko podatke pridobijo tudi iz administrativnih virov podatkov.

Prvi podatki iz Popisa kmetijskih gospodarstev 2020 v Sloveniji so bili objavljeni v marcu 2021.

Podrobnejši začasni podatki iz Popisa kmetijstva 2020 (razen podatkov o delovni sili), ki jih predstavljamo v tokratni objavi, so primerljivi s podatki iz prejšnjih strukturnih raziskovanj kmetijskih gospodarstev (2003, 2005, 2007, 2013 in 2016) in s podatki iz zadnjih dveh popisov kmetijstva (2000 in 2010). Podatki o delovni sili za leto 2020 niso neposredno primerljivi z ostalimi podatki popisa kmetijstva 2020 (zaradi drugačnega praga za zajem kmetijskih gospodarstev).

Podrobni končni podatki iz Popisa kmetijstva 2020 bodo objavljeni do konca marca 2022.

Izvedbo popisa sofinancira Evropska unija, kar je določeno z omenjeno Uredbo (EU) št. 2018/1091.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.