Prodaja pesticidov, Slovenija, 2020

Fitofarmacevtska sredstva, prodana leta 2020 v Sloveniji, so vsebovala 993 ton aktivnih snovi

Glede na kategorije proizvodov je bilo v letu 2020 v Sloveniji največ aktivnih snovi v prodanih anorganskih fungicidih (400 ton). Sledili so drugi fungicidi in baktericidi (172 ton), fungicidi na osnovi karbamatov in ditiokarbamatov (133 ton) ter drugi herbicidi (118 ton).

  • 16. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Količina aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih v 2020 za okoli 1 % manjša kot v letu prej

Fitofarmacevtska sredstva, prodana v 2020 na območju Slovenije, so vsebovala približno 993 ton aktivnih snovi, kar je za približno 1 % manj kot v letu pred tem in hkrati za približno 6 % manj od desetletnega povprečja (1.058 ton). V zadnjih desetih letih je bila to, če izvzamemo leto 2013, najmanjša količina aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih.

Količina aktivnih snovi se je v letu 2020 glede na leto 2019 zmanjšala v treh glavnih skupinah fitofarmacevtskih sredstev, in sicer v skupini fungicidov  in baktericidov za okoli 3 %, v skupini moluskicidov za okoli 24 % in v skupini regulatorjev rasti za okoli 3 %. Prodana količina aktivnih snovi se je povečala v skupinah herbicidov (6 %), insekticidov (7 %) in drugih fitofarmacevtskih sredstev (6 %).

Aktivnih snovi v fungicidih se je v Sloveniji v skladu z večletnim trendom prodalo največ med vsemi skupinami fitofarmacevtskih sredstev (731 ton)

Skupno je bilo prodanih za okoli 731 ton aktivnih snovi v fungicidih. V največji meri so k njim prispevali anorgansko žveplo (344 ton), fungicidi na osnovi ditiokarbamatov (133 ton) in fungicidi na osnovi ftalimidov (102 ton).

Na slovenskem trgu je bilo prodanih tudi za 208 ton aktivnih snovi v herbicidih, od tega največ v skupini herbicidov na osnovi organofosfornih spojin (91 ton). Aktivnih snovi v insekticidih je bilo za 40 ton, največji delež (35 ton) pa je predstavljala skupina nerazvrščenih insekticidov in akaricidov. Moluskicidi (2 toni), regulatorji rasti rastlin (8 ton) in druga fitofarmacevtska sredstva (4 tone) so skupine, ki so predstavljale najmanjši delež prodanih aktivnih snovi.

Tabela z najnovejšimi podatki je dostopna v podatkovni bazi SiStat.
Količina aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih, Slovenija
Količina aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih, Slovenija
Vir: SURS
Prodaja fitofarmacevtskih sredstev (kg aktivnih snovi) po glavnih skupinah, Slovenija, letno
20192020I 2020
I 2019
kg aktivnih snoviindeks
Skupaj999.920992.79299,3
  Fungicidi in baktericidi751.771731.28797,3
  Herbicidi, snovi za uničevanje
  steblovine in mahu
197.570208.805105,7
  Insekticidi in akaricidi36.85639.501107,0
  Moluskicidi2.2781.73176,0
  Regulatorji rasti rastlin7.6457.42597,1
  Druga fitofarmacevtska sredstva3.8004.042106,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki prikazujejo veleprodajo fitofarmacevtskih sredstev na domačem trgu, ne pa tudi dejanske porabe v posameznem letu. Na prodajo namreč lahko vpliva več dejavnikov, npr. zaloge iz prejšnjih let,  individualni nakupi v tujini. Podatki o prodaji tudi ne odražajo porabe fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu, saj se ti v resnici uporabljajo tudi za druge namene (npr. za vzdrževanje železnic in cest, igrišč za golf, parkov in zelenic). Podatki o porabi  fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu za leti 2014 in 2017 so objavljeni v podatkovni bazi SiStat Raba pesticidov.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.