Bruto domači proizvod, Slovenija, 2. četrtletje 2021

Bruto domači proizvod se je v drugem četrtletju 2021 na letni ravni povečal za 16,3 %

Bruto domači proizvod (BDP) se je v drugem četrtletju 2021 na letni ravni povečal za 16,3 %. Po desezoniranih podatkih je bil BDP v primerjavi z istim obdobjem 2020 višji za 15,7 %, v primerjavi s prvim četrtletjem 2021 pa za 1,9 %.

  • 31. 8. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

K rasti BDP v drugem četrtletju 2021 so največ prispevale končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije, medtem ko je bil vpliv salda menjave s tujino negativen.

Poraba gospodinjstev se je močno povečala

Končna potrošnja gospodinjstev se je v drugem četrtletju 2021 povečala za 18,8 %. Tokratno povečanje končne potrošnje gospodinjstev je bilo za 5,7 odstotne točke višje od njenega upada v drugem četrtletju 2020, zato je bila v drugem četrtletju 2021 celo višja od tiste v drugem četrtletju 2019. Izrazito višji so bili izdatki gospodinjstev za nakupe vseh vrst blaga in storitev.

Investicije višje

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v drugem četrtletju 2021 povečale za 19,2 %, od tega najbolj investicije v druge stroje in opremo, za 43,2 %. Sicer pa so se povečale v večino osnovnih sredstev.  Povečale so se tudi zaloge, ki so k rasti BDP prispevale 3,4 odstotne točke.  

Višja tudi uvoz in izvoz

Uvoz se je povečal za 34,9 %, izvoz pa za 30,2 %. Povečala sta se tako izvoz in uvoz blaga kot tudi izvoz in uvoz storitev, le da uvoz in izvoz storitev po nekoliko nižji stopnji kot uvoz in izvoz blaga. Zaradi višje stopnje rasti uvoza od izvoza in slabših pogojev menjave je bil prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP tokrat negativen (0,3 odstotne točke).  

Zaposlenost se je povečala za 1,4 %

Skupna zaposlenost je v drugem četrtletju 2021 znašala 1.044.000 oseb, kar je bilo za 1,4 % več ali za okoli 14.000 oseb več kot v drugem četrtletju 2020. Večina novih zaposlitev je bila sklenjena v predelovalnih dejavnostih, zdravstvu in socialnem varstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in gradbeništvu (v vsaki od teh dejavnosti okoli 3.000). V nekaterih dejavnostih se je zaposlenost zmanjšala, najbolj v dejavnosti gostinstvo. V tej dejavnosti se je zaposlenost zmanjševala od drugega četrtletja 2020, vendar je bil tokratni upad manj izrazit kot v preteklih dveh četrtletjih.

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20202021
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Originalni podatki
  sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta-11,0-1,4-3,11,716,3
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  sprememba glede na prejšnje četrtletje-9,512,1-0,21,51,9
  sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta-11,4-2,0-3,52,815,7
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20202021
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja-9,7-3,5-3,41,318,3
  Končna potrošnja-8,72,3-7,5-0,113,5
  gospodinjstva-13,11,4-11,2-0,618,8
  NPISG-8,5-2,5-7,714,020,2
  država3,25,03,50,51,4
  Bruto investicije-13,3-21,712,06,035,9
  bruto investicije v osnovna sredstva-17,6-5,7-2,77,819,2
  spremembe zalog in vrednostni predmeti1)0,9-3,72,9-0,23,4
Saldo menjave s tujino1)-2,21,80,00,5-0,3
  Izvoz proizvodov-23,5-8,9-0,71,430,2
  blago (fob)-20,6-4,13,84,630,6
  storitve-34,6-24,9-16,7-12,028,2
  Minus: uvoz proizvodov-23,6-12,2-0,80,934,9
  blago (fob)-23,1-10,51,13,835,8
  storitve-26,6-20,5-10,4-15,729,9
Bruto domači proizvod-11,0-1,4-3,11,716,3
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20202021
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo0,35,18,1-4,56,6
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami-15,0-2,33,62,726,6
od tega: C Predelovalne dejavnosti-15,4-1,34,54,027,4
F Gradbeništvo-10,5-0,81,90,18,7
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo-17,8-3,1-8,2-1,520,1
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti-4,97,75,05,110,9
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti19,55,3-13,510,20,4
L Poslovanje z nepremičninami-0,7-0,8-0,80,21,8
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti-20,8-10,0-7,90,221,8
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo2,04,13,21,72,8
RST Druge storitvene dejavnosti-25,3-5,1-28,1-16,618,2
Skupaj dodana vrednost-10,4-1,3-1,81,015,0
Neto davki na proizvode-15,2-2,3-12,37,826,9
Bruto domači proizvod-11,0-1,4-3,11,716,3
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.