Bruto domači proizvod in drugi agregati nacionalnih računov ter zaposlenost, Slovenija, 2020

BDP v letu 2020 za 4,2 % manjši kot v letu prej

Bruto domači proizvod je v letu 2020 po redni reviziji letnih ocen znašal 46.918 milijonov EUR. V primerjavi z letom prej je bil v tekočih cenah manjši za 3,1 %, realno pa za 4,2 %. Revidirani so bili tudi podatki za leta od 2017 naprej.

  • 31. 8. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Na voljo je prva ocena bruto domačega proizvoda za leto 2020, pripravljena na podlagi prvih letnih podatkovnih virov. Podatki za leta od 2017 naprej pa so bili revidirani v običajni reviziji podatkov prejšnjih let. 

Obseg BDP v letu 2020 za 4,2 % manjši kot v letu 2019

Po oceni bruto domačega proizvoda za leto 2020, pripravljeni na podlagi prvih letnih podatkovnih virov, je BDP v 2020 znašal 46.918 milijonov EUR. To je nominalno za 3,1 % manj kot v letu 2019, v obsegu oz. z izločenim vplivom cenovnih sprememb pa za 4,2 % manj kot v predhodnem letu.
Posledice pandemije so na večino proizvodnih dejavnosti vplivale negativno. 4,2-odstotno realno zmanjšanje BDP je bilo v letu 2020 v največji meri posledica upada v dejavnostih gostinstvo (prispevek −0,9 odstotne točke), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (−0,6 odstotne točke), predelovalnih dejavnostih (−0,6 odstotne točke) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (−0,6 odstotne točke).

Domača poraba manjša, saldo menjave s tujino pozitiven

Domača končna potrošnja se je v letu 2020 realno zmanjšala za 3,8 %, pri čemer se je končna potrošnja gospodinjstev zmanjšala za 6,6 %, končna potrošnja sektorja država pa se je povečala za 4,2 %. Bruto investicije so se realno zmanjšale za 7,3 %, pri čemer so se bruto investicije v osnovna sredstva realno zmanjšale za 8,2 %. Zaloge so se tudi v letu 2020 povečale, in sicer za 519 milijonov EUR, kar je predstavljalo 1,1 % BDP. Izvoz blaga in storitev se je realno zmanjšal za 8,7 %, uvoz pa za 9,6 %, pri čemer je bil padec tako pri izvozu kot pri uvozu večji pri storitvah kot pri blagu. Saldo zunanje menjave je ostal pozitiven in je znašal 4.328 milijonov EUR ali 9,2 % BDP. 

Subvencije in sredstva za zaposlene večja

V dohodkovni razčlenitvi bruto domačega proizvoda v letu 2020 so se glede na leto 2019 zmanjšali davki na proizvodnjo, za 677 milijonov EUR (nominalno za −10,1 %). Sredstva za zaposlene so bila večja za 639 milijonov EUR (+2,6 %), kljub manjši gospodarski aktivnosti niso upadla. To je bilo omogočeno s povečanjem subvencij; te so se v letu 2020 povečale za 1.526 milijonov EUR (+241,9 %). Zato se je povečal dolg sektorja država; več informacij o tem je v objavah podatkov o primanjkljaju in dolgu sektorja država.
V dohodkovni strukturi bruto domačega proizvoda za leto 2020 so sredstva za zaposlene znašala 53,8 % BDP (v letu 2019 50,8 %), davki na proizvodnjo 12,8 % (v letu 2019 13,8 %), subvencije 4,6 % (v letu 2019 1,3 %), potrošnja stalnega kapitala 19,6 % (v letu 2019 18,4 %) in neto poslovni presežek ter raznovrstni dohodek 18,4 % (v letu 2019 18,3 %).

Zaposlenost manjša

Število zaposlenih se je v letu 2020 zmanjšalo za 0,9 %, število samozaposlenih pa se je za 0,6 % povečalo. Skupna zaposlenost se je zmanjšala za 0,6 %; povprečna letna zaposlenost je bila ocenjena na 1.039.776 oseb. Od teh je bilo zaposlenih 80,9 %, samozaposlenih pa 19,1 %.

Bruto domači proizvod – revizija 2021
2017201820192020
V tekočih cenah, mio. EUR43.01145.86448.39746.918
  prejšnja vrednost, mio. EUR43.00945.86348.39346.297*
  sprememba, %0,00,00,01,3
Rast obsega, %4,84,43,3-4,2
  prejšnja vrednost, %4,84,43,2-5,5*
  sprememba, odstotne točke0,00,00,11,3
* ocena po četrtletnih podatkovnih virih
Vir: SURS
Dodana vrednost po proizvodnih dejavnostih in BDP v letu 2020
V tekočih cenahDelež v BDPLetna sprememba obsegaPrispevek k rasti BDP
Mio. EUR%Odstotne točke
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo9962,13,90,1
B Rudarstvo1290,3-6,60,0
C Predelovalne dejavnosti9.69320,7-2,8-0,6
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro1.0692,3-2,7-0,1
E Oskrba z vodo, ravnanje z odpadki, saniranje okolja3840,8-19,9-0,1
F Gradbeništvo2.5025,3-2,0-0,1
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil4.86510,40,40,0
H Promet in skladiščenje2.4375,2-10,1-0,6
I Gostinstvo6301,3-41,7-0,9
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti1.7513,72,70,1
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti1.6323,51,40,0
L Poslovanje z nepremičninami3.0696,5-0,50,0
  v tem: pripisana stanovanjska dejavnost gospodinjstev2.4935,30,20,0
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti2.8366,0-4,5-0,3
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti1.0722,3-23,2-0,6
O Dejavnosti javne uprave in obrambe, obvezna socialna varnost2.6025,51,40,1
P Izobraževanje2.3395,05,70,3
Q Zdravstvo in socialno varstvo2.5875,52,20,1
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti4461,0-21,1-0,2
S Druge dejavnosti4090,9-11,4-0,1
T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem330,1-1,10,0
U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
Dodana vrednost skupaj41.48088,4-3,4-3,0
Neto davki na proizvode5.43811,6-10,1-1,3
Bruto domači proizvod46.918100,0-4,2-4,2
Vir: SURS
Izdatkovna struktura BDP v letu 2020
V tekočih cenahDelež v BDPLetna sprememba obsega
Mio. EUR%
Domača potrošnja skupaj42.59090,8-4,6
Končna potrošnja33.20770,8-3,8
  gospodinjstva23.16049,4-6,6
  NPISG4020,9-6,1
  država9.64520,64,2
Bruto investicije9.38320,0-7,3
  bruto investicije v osnovna sredstva8.86118,9-8,2
  spremembe zalog1)5191,10,1
  spremembe vrednostnih predmetov1)30,00,0
Saldo menjave s tujino1)4.3289,2-0,1
Izvoz blaga in storitev36.54177,9-8,7
  izvoz blaga29.65663,2-5,5
  izvoz storitev6.88514,7-20,5
Uvoz blaga in storitev32.21368,7-9,6
  uvoz blaga27.29058,2-8,6
  uvoz storitev4.92310,5-14,9
Bruto domači proizvod46.918100,0-4,2
Pri komponentah, označenih z 1), je namesto letne spremembe obsega prikazan prispevek k rasti BDP.
Vir: SURS
Dohodkovna struktura BDP v letu 2020
V tekočih cenahDelež v BDPLetna sprememba deleža
Mio. EUR%Odstotne točke
Bruto domači proizvod46.918100,0
Sredstva za zaposlene25.22153,83,0
Davki na proizvodnjo in uvoz6.02512,8-1,0
Minus: Subvencije2.1564,63,3
Bruto poslovni presežek in raznovrstni dohodek17.82838,01,3
  potrošnja stalnega kapitala9.17919,61,2
  neto poslovni presežek in raznovrstni dohodek8.64918,40,1
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.