Poslovne tendence, Slovenija, november 2021

Zaupanje v predelovalnih dejavnostih in trgovini višje, v gradbeništvu in storitvah nižje

Kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih in trgovini na drobno sta se v novembru 2021 zvišala, v gradbeništvu in storitvah pa znižala. V predelovalnih in storitvenih dejavnostih bodo največ vlagali v zamenjavo starih naprav in opreme, k tem pa jih bodo najbolj spodbujali tehnični dejavniki.

  • 24. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji 

Kazalnik zaupanja je bil v predelovalnih dejavnostih v novembru 2021 v vseh treh primerjavah višji: od vrednosti v oktobru 2021 za 2 odstotni točki, od vrednosti v novembru 2020 za 7 in od dolgoletnega povprečja za 5 odstotnih točk.

Glede na oktober 2021 se je izboljšala večina kazalnikov stanj in pričakovanj. Izjeme so bili kazalniki proizvodnja in zagotovljena proizvodnja ter zaloge končnih izdelkov (prva dva sta se poslabšala za 3 oz. 0,1 odstotne točke, vrednost tretjega pa je bila enaka kot v prejšnjem mesecu).

Investicije v predelovalnih dejavnostih

V novembru 2021 je 26 % podjetij med podjetji, uvrščenimi v predelovalne dejavnosti, poročalo, da so bile investicije v letu 2021 višje kot v letu 2020, 20 % pa, da so bile nižje. Za leto 2022 pa jih 34 % predvideva, da bodo višje, 12 % pa, da bodo nižje.

V kaj so ta podjetja v 2021 vlagala in v kolikšnem obsegu? Največ jih je poročalo o vlaganjih v zamenjavo starih naprav ali opreme (76 % podjetij). Sledila so vlaganja v razširitev proizvodne zmogljivosti (33 % podjetij) in racionalizacijo procesov (25 % podjetij) ter v drugo (10 % podjetij). Načrti za leto 2022 so glede vlaganj podobni: največ jih  bo – kot v 2021 – vlagalo v zamenjavo starih naprav ali opreme (74 % podjetij, za 2 odstotni točki manj kot v 2021), potem v razširitev proizvodne zmogljivosti (38 %, za 5 odstotnih točk več kot v 2021), v racionalizacijo procesov (27 %, za 2 odstotni točki več) ter v drugo (9  %, za  odstotno točko manj).

Kateri dejavniki so spodbujali vlaganja v letu 2021 in v kolikšnem obsegu? Največ podjetij, 56 %, je navedlo tehnične dejavnike, 45 % podjetij povpraševanje, 16 % podjetij  finančne pogoje in 11 % podjetij druge dejavnike. V 2022  naj bi tehnični dejavniki spodbujali vlaganja v 56 % podjetij, povpraševanje v 50 % podjetij, finančni pogoji v 22 % podjetij  in drugi dejavniki v 12 % podjetij.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je bil v novembru 2021 – po nekaj mesecih padanja – spet višji kot v prejšnjem mesecu, in sicer za 7 odstotnih točk. Višji je bil tudi od vrednosti v novembru 2020, in sicer za 16 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja pa je bil za 5 odstotnih točk nižji.

Glede na oktober 2021 se je izboljšala večina kazalnikov. Izjemi sta bila dva: pričakovano zaposlovanje in pričakovane prodajne cene. Kazalnik pričakovane prodajne cene je po oktobrskem velikem skoku tokrat nekoliko upadel (za 2 odstotni točki). Kazalnik obseg zalog pa se je najizraziteje izboljšal (za 13 odstotnih točk).  

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu nižji 

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila novembra 2021 za odstotno točko nižja kot oktobra 2021, od vrednosti v novembru 2020 in od dolgoletnega povprečja pa višja, in to za 25 oz. 33 odstotnih točk.

Omenjeni upad je povzročil predvsem kazalnik skupna naročila, ki je bil za 3 odstotne točke nižji kot v prejšnjem mesecu. Kazalnik pričakovano zaposlovanje tokrat ni vplival na spremembo vrednosti (bil je enak kot v prejšnjem mesecu). Izrazito pa se je zvišal kazalnik pričakovane cene, in sicer za 12 odstotnih točk.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nekoliko nižji

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil v novembru 2021 za  odstotno točko nižji kot v oktobru 2021, od dolgoletnega povprečja in od vrednosti v novembru 2020 pa je bil višji, in sicer za 5 oz. za 33 odstotnih točk.

Večina kazalnikov se je poslabšala. Izboljšala sta se le kazalnika pričakovane prodajne cene in poslovni položaj. Trend naraščanja teh dveh kazalnikov se tako nadaljuje (prvi narašča od aprila 2021, drugi od začetka tega leta).

Investicije v storitvenih dejavnostih

26 % podjetij v storitvenih dejavnosti je poročalo, da so bila vlaganja v letu 2021 višja kot v 2020, 20 % pa, da so bila nižja, za  leto 2022 pa 27 % podjetij predvideva, da bodo vlaganja višja kot v 2021, 11 % podjetij pa, da bodo nižja.

Največ podjetij v teh dejavnostih je v 2021 vlagalo v zamenjavo starih naprav ali opreme, 81 % podjetij; 27 % podjetij je vlagalo v razširitev zmogljivosti, 13 % podjetij v racionalizacijo procesov in 8 % podjetij v drugo. Za prihodnje leto so načrtovanja podobna: vlagati v zamenjavo starih naprav ali opreme namerava 82 % podjetij,  v razširitev zmogljivosti 29 % (za 2 odstotni točki več, kot jih je vlagalo v 2021), v racionalizacijo procesov 21 % (za 8 odstotnih točk več) ter v drugo 10  % (za 2 odstotni točki več).

58 % podjetij meni, da so na vlaganja v 2021 vplivali tehnični dejavniki. 27 % podjetij meni, da je vlaganja  spodbudilo povpraševanje, 21 % podjetij je navedlo finančne pogoje, 19 % podjetij pa druge dejavnike. Tudi v 2022 naj bi vlaganja najbolj spodbujali tehnični dejavniki (navedlo jih je 54 % podjetij), nato povpraševanje (34 % podjetij), finančni pogoji (23 % podjetij) in drugi dejavniki (20 % podjetij).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2021
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Vsebina, na katero se nanašajo podatki, prikazani v tej objavi, se nekoliko razlikuje od vsebine v dozdajšnjih objavah. Po navodilih Evropske komisije se je spremenil del vprašalnika Poslovne tendence, in sicer tisti, ki se nanaša na investicije v predelovalnih dejavnostih. V skladu s to spremembo je bila preračunana in potem znova objavljena tudi celotna časovna vrsta, s čimer se je zagotovila primerljivost podatkov po letih.

V tokratni objavi prvič prikazujemo podatke o investicijah v storitvenih dejavnostih. Anketa se izvaja dvakrat letno: aprila (spomladi) in novembra (jeseni). Prvi jesenski podatki so objavljeni v podatkovni bazi Sistat.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.