Ekološko kmetijstvo, Slovenija, 2020

Površina ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji v 2020 za 3 % večja kot v 2019

Površina ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi je v letu 2020 merila 45.787 ha, v letu 2019 pa 44.455 ha.

  • 6. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Ekoloških kmetijskih gospodarstev v 2020 za 4 % manj kot v 2019 
V sistem kontrole ekološkega kmetovanja je bilo v 2020 zajetih 3.689 kmetijskih gospodarstev ali za 4 % manj kot v letu 2019. Od tega je bilo 3.358 ekoloških kmetijskih gospodarstev ali za 4 % manj kot v letu 2019. Preostalo so bila kmetijska gospodarstva v preusmeritvi (331); število teh se je glede na leto 2019 zmanjšalo za 1 %. 
Vsa kmetijska gospodarstva v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja (3.689) so v letu 2020, v primerjavi z začasnimi podatki iz popisa kmetijskih gospodarstev 2020, predstavljala 5,4 % vseh kmetijskih gospodarstev, tista s statusom »ekološki« med njimi (teh je bilo 3.358) pa 4,9 % vseh. 

Površina ekoloških kmetijskih zemljišč v 2020 za 3 % večja kot v 2019
Ekološka kmetijska zemljišča v uporabi (certificirana) so se v letu 2020 (45.787 ha) glede na leto 2019 (44.455 ha) povečala za 1.332 hektarjev (ali za 3 %). Od tega se je površina ekoloških trajnih travnikov in pašnikov povečala za 913 hektarjev (ali za 3 %), površina njiv pa za 227 hektarja (ali za 4 %). Površina, namenjena pridelavi zelenjadnic, melon in jagod, je bila v letu 2020 za 34 ha (ali 14 %) večja kot v letu 2019. Večji kot v 2019 sta bili tudi površina ekoloških sadovnjakov in površina oljčnikov, prva za 207 hektarjev (ali za 12 %), druga za 0,7 hektarja (ali za 0,3 %); površina vinogradov pa je bila za 15 ha (ali za 3 %) manjša kot v letu 2019. Večina celotne površine ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi so bili še vedno trajni travniki in pašniki (81,5 %).

Pridelek ekološko pridelanih žit približno enak kot v 2019, pridelek ekološko pridelanega krompirja pa večji 
Pridelek ekološko pridelanih žit je v letu 2020 tehtal 5.622 ton, kar je bilo približno enako kot v letu 2019 (5.628 ton). Pšenice in pire ter ovsa se je v 2020 pridelalo ekološko manj kot v 2019 (pšenice in pire za 3 %, ovsa pa za 24 % manj), ječmena in koruze za zrnje pa več kot v 2019 (ječmena za 10 %, koruze za zrnje pa za 11 % več). Pridelek ekološko pridelanega krompirja je v 2020 tehtal 1.632 ton in je bil za 18 % večji kot v 2019 (1385 ton).

Pridelek ekološko pridelanega sadja v 2020 večji kot v 2019
Pridelek ekološko pridelanega sadja je bil v 2020 v Sloveniji  (7.431 ton) trikrat večji kot v 2019 (2.461 ton). Pridelek ekološko pridelane zelenjave, melon in jagod  je bil v 2020 (1.700 ton) za malo več kot 5 % manjši od pridelka v 2019 (1.795 ton). Manjši kot v 2019 je bil tudi celoten pridelek na njivah  za 5 %  (tehtal je 26.483 ton). Pridelek oljk v ekoloških oljčnikih je bil količinsko večji kot v 2019, in sicer za 56 % (tehtal je 659 ton). Pridelek v ekoloških vinogradih pa je bil za 13 % manjši kot v prejšnjem letu (tehtal je 1.914 tone).

Števila večine vrst živali v ekološki reji v 2020 nižja kot v 2019 
Prašičev, ovc, koz, perutnine, kopitarjev in kuncev se je v 2020 redilo ekološko manj kot v 2019. Število goved v ekološki reji je bilo v letu 2020 (37.904) za 2 % več kot v 2019 (37.126), število prašičev (2.992) za 8 % nižje kot v 2019 (3.252), ovc (31.695) za 10 % nižje kot v 2019 (35.225), koz (6.545) za 8 % nižje kot v 2019 (7.085), perutnine (87.972) za 9 % nižje kot v  2019 (96.641), kopitarjev (3.857) za 6 % nižje kot v 2019 (4.095) in število kuncev (902) za 20 % nižje kot v 2019 (1.131). Nekoliko večji kot v 2019 sta bili v 2020 število čebeljih panjev v ekološki reji (za 1 %; s 3.245 na 3.272) in število drugih živali (divjad v reji v oborah; za približno 2 %).  

Količina mesa živali iz ekološke reje v 2020 za 7 % manjša kot v prejšnjem letu 
Skupna količina mesa živali iz ekološke reje je bila v letu 2020 za okoli 7 % manjša kot v letu 2019. Količina govejega mesa iz ekološke reje je bila v 2020 za 7 % manjša kot v 2019, količina svinjskega mesa pa za 22 %. Količina perutninskega mesa iz ekološke reje je bila za skoraj 2 % večja kot v 2019, količina mesa drugih živali (divje živali v oborah) pa kar za 92 %. Količina ovčjega mesa je bila v letu 2020 (2,2 tone) šestkrat večja kot v 2019 (0,3 tone). Prireje mesa kopitarjev in koz v letu 2020 ni bilo.

Mleko in drugi živalski proizvodi iz ekološke reje
Ekološkega kravjega mleka so pridelovalci  v 2020 namolzli 7.307 ton ali za okoli 1 % manj kot v 2019. Ovčjega mleka so namolzli 193 ton ali za približno 3 % več kot v 2019, kozjega mleka pa 215 ton ali za 5 % več kot v 2019.
Od drugih ekoloških proizvodov živalskega izvora je bil v 2020 manjši kot v 2019 pridelek ekološko pridelanega medu (za 19 %), večja pa je bila prireja jajc za 14 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Kmetijska gospodarstva v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja, Slovenija
Kmetijska gospodarstva v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja, Slovenija
Vir: SURS
Ekološki rastlinski pridelki pomembnejših skupin kmetijskih kultur, Slovenija
201920202020
2019
tindeks
Žita5.628,905.622,1199,9
  od tega pšenica in pira1.769,571.715,9797,0
  od tega ječmen858,53943,15109,9
  od tega oves845,95638,4975,5
  od tega koruza za zrnje1.109,231.226,95110,6
Korenovke in gomoljnice1.626,281.831,25112,6
  od tega krompir1.385,331.632,26117,8
Industrijske rastline306,03609,30199,1
  od tega oljnice257,67412,08159,9
Zelenjadnice, melone in jagode1.795,361.700,2294,7
Zelena krma z njiv18.550,6016.624,5389,6
  od tega silažna koruza2.406,402.237,9093,0
  od tega začasno travinje na njivah5.832,607.326,21125,6
Seno s trajnega travinja101.950,44102.055,25100,1
Sadje2.460,657.430,94302,0
Grozdje2.203,281.914,1986,9
Oljke421,39659,01156,4
Vir: SURS
Ekološki proizvodi živalskega izvora, Slovenija
201920202020
2019
tindeks
Masa očiščenih trupov - SKUPAJ330,18308,6893,5
  Govedo278,41260,0693,4
  Prašiči23,8618,5177,6
  Ovce0,312,20705,1
  Koze0,40--
  Perutnina27,0727,48101,5
  Kopitarji-0,20-
  Druge živali0,120,23191,7
Prireja mleka - SKUPAJ7.739,637.714,8099,7
  Kravje mleko7.347,737.307,2499,4
  Ovčje mleko188,13193,03102,6
  Kozje mleko203,77214,53105,3
Med42,0434,0881,1
Konzumna jajca (število)11.704.526,0013.315.892,00113,8
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.