Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija, 2019

V 2019 nastalo, pa tudi prenehalo poslovati več podjetij kot v 2018

V 2019 je nastalo na novo 6.781 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo ali za 2 % več kot v letu 2018, poslovati pa je prenehalo 7.289 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo ali za 18,3 % več kot v prejšnjem letu.

  • 23. 7. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
V 2019 nastalo in prenehalo poslovati več podjetij z vsaj eno zaposleno osebo kot v letu pred tem

6.781 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo je bilo v Sloveniji v letu 2019 ustanovljenih na novo, 7.289 pa jih je v tem letu prenehalo poslovati. Na novo jih je nastalo za 2 % več kot v 2018, poslovati pa jih je prenehalo za 18,3 % več kot v letu 2018.

Največ na novo ustanovljenih podjetij je spadalo v področje strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (16,6 %). Sledila so podjetja, uvrščena v gradbeništvo (16,4 %) in v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (15,7 %). V letu 2019 nastala podjetja so v tem letu zaposlovala 10.357 oseb, ki delajo, ali za 0,3 % več, kot so jih zaposlovala tista, ki so nastala v letu 2018.

Med podjetji z vsaj eno zaposleno osebo, ki so prenehala poslovati, pa je bilo največ podjetij, ki so po svoji dejavnosti spadala v področje trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (17,6 %). Sledila so podjetja iz strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (17,2 %) in podjetja iz dejavnosti gradbeništvo (14,3 %). Največji narast med podjetji, ki so prenehala poslovati v letu 2019 je bil pri samostojnih podjetnikih posameznikih (za 31,5 %) v primerjavi z letom 2018. 

Od podjetij v Sloveniji z vsaj eno zaposleno osebo, ki so delovala v letu 2019, je bilo 9,2 % ustanovljenih v tem letu, 9,8 % pa jih je v tem letu prenehalo poslovati.

Od podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, ustanovljenimi v 2014, jih je po petih letih (v 2019) še poslovalo 42 %

Od podjetij, ki so na novo nastala oz. začela poslovati v 2014, jih je po petih letih, tj. v letu 2019, še poslovalo 41,9 %. Odstotki podjetij, ki so pet let po nastanku še poslovala, so bil najvišji v dejavnostih zdravstvo in socialno varstvo (54,7 %), poslovanje z nepremičninami (52,1 %) in v predelovalnih dejavnostih (48,8 %), najnižji pa v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (34,2 %), v dejavnostih gostinstva (35,6 %) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (36 %).

Med novimi podjetji prevladovale pravne osebe, med podjetij, ki so prenehala poslovati, pa fizične osebe
 
Glede na pravnoorganizacijsko obliko so bila podjetja z vsaj eno zaposleno osebo, nastala v 2019, v 52,8 % pravne osebe, v 47,2 % pa fizične osebe. Tista, ki so v 2019 prenehala poslovati, pa so bila v 51,9 % fizične osebe in v 48,1 % pravne osebe. 

Med v 2019 nastalimi podjetji in med tistimi, ki so v 2019 prenehala poslovati, najštevilnejša podjetja z največ štirimi zaposlenimi

Med podjetji, nastalimi v 2019, je bilo povečanje v primerjavi z letom 2018 največje med podjetji z največ štirimi zaposlenimi (za 2,1 %). Med podjetji, ki so prenehala poslovati v 2019 se je glede na leto 2018 najizraziteje povečalo število podjetij, ki so imela od 5 do največ 9 zaposlenih (za 33,3 %). Med podjetji, ki so v 2019 nastala, in tudi med tistimi, ki so v tem letu prenehala poslovati, je bilo največ takih, ki so zaposlovala največ 4 osebe.
Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
1) Začasni podatki za 2019.
Vir: SURS
Delež pet let preživelih podjetij od novonastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo
Delež  pet let preživelih podjetij od novonastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo
Vir: SURS
Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
Novonastala podjetjaPodjetja, ki so prenehala poslovati
20192019
2018
20191)20191)
2018
številoindeksšteviloindeks
Velikost podjetja - SKUPAJ6.781102,07.289118,3
1 - 4 zaposlene6.574102,17.123118,3
5 - 9 zaposlenih151102,0116133,3
10+ zaposlenih5694,950100,0
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobnejši podatki o demografiji podjetij z vsaj eno zaposleno osebo za leto 2019 bodo objavljeni podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS 10. septembra 2021.

Podatki o podjetjih z vsaj eno zaposleno osebo, ki so v 2019 prenehala poslovati, so začasni; končne podatke bomo objavili predvidoma v septembru 2022.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.