Izdatki in viri financiranja zdravstvenega varstva, Slovenija, 2019

Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo v 2019 za 8,6 % višji kot v prejšnjem letu

Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo so v letu 2019 znašali 4.125 milijonov EUR. Razmerje med javnimi in zasebnimi viri financiranja zdravstvenega varstva je bilo 72,8 % : 27,2 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za kurativno zdravljenje in za zdravila.

  • 17. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo v 2019 za 8,6 % višji kot v prejšnjem letu

Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo, tj. izdatki, v katerih niso upoštevani izdatki za investicije, so bili v letu 2019 za 8,6 % višji kot v letu 2018 in so znašali 4.125 milijonov EUR. V odstotnem deležu od BDP je bilo to 8,5 %, kar je več kot v letu pred tem (za 0,24 odstotne točke).

Sredstva iz zasebnih virov so bila malo več kot četrtina vseh sredstev za financiranje zdravstvenega varstva

Razmerje med javnimi in zasebnimi viri pri financiranju zdravstvenega varstva je bilo v 2019 v primerjavi z letom 2018 enako: delež javnih virov je v obeh letih znašal, 72,8 %, delež zasebnih virov pa 27,2 %. Sredstva za ta namen pa so bila v 2019 glede na 2018 iz obeh virov višja: sredstva iz javnih virov za 8,6 %, sredstva iz zasebnih pa za 8,8 %.

Osnovni nosilec financiranja zdravstvenega varstva so v vseh letih, odkar se to spremlja, skladi socialne varnosti. Ti so tudi v letu 2019 prispevali malo več kot dve tretjini tekočih izdatkov za zdravstvo.

Velik del sredstev iz zasebnih virov so bila sredstva iz dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj


V strukturi zasebnih izdatkov je delež prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj znašal 52,5 %, delež neposrednih izdatkov gospodinjstev 42,8 %, delež izdatkov družb 4,3 in delež neprofitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, 0,3 %.

Neposredno iz žepa smo v letu 2019 porabili največ denarja za zdravila in medicinske pripomočke (54,2 %), sledili so izdatki za ambulantne kurativne obravnave (37,7 %), pri čemer so zobozdravniške storitve predstavljale 9,4 % vseh sredstev neposredno iz žepa v obliki doplačil.

Največji del sredstev za zdravstveno varstvo se porabi za storitve kurativnega zdravljenja, za zdravila in za dolgotrajno oskrbo

Nekoliko več kot tri četrtine tekočih izdatkov za zdravstveno varstvo (77,1 %) je bilo v 2019 porabljenih za financiranje storitev kurativnega zdravljenja ter za zdravila in drugo medicinsko blago. Izdatki za storitve kurativnega zdravljenja so bili za 7,7 % višji kot v 2018, izdatki za zdravila in drugo medicinsko opremo pa za 4,3 %. Višji kot v 2018 so bili tudi izdatki za preventivo in izdatki za storitve dolgotrajne oskrbe (zdravstveni del), prvi za 10,4 %, drugi za 16,6 %.

Izdatki za dolgotrajno oskrbo starostno onemoglih, bolnih in invalidnih ljudi tudi v 2019 višji kot letu prej

Izdatkom za storitve kurativnega zdravljenja ter za zdravila in drugo medicinsko blago so po deležu v celotni strukturi tekočih izdatkov za zdravstvo v 2019 sledili izdatki za storitve dolgotrajne zdravstvene oskrbe; znašali so 10,2 %.

Izdatki za dolgotrajno oskrbo se delijo na zdravstveni del in socialni del (pri čemer izdatki za socialni del niso del tekočih izdatkov za zdravstvo): izdatki za prvi del so v 2019 znašali 421 milijonov EUR (ali za 16,6 % več kot v 2018), izdatki za drugi del pa 195 milijonov EUR (ali za 5,1 % več kot v 2018). Skupna nominalna rast izdatkov za dolgotrajno oskrbo je bila v 2019 12,7-odstotna. V odstotnem deležu od BDP je to znašalo 1,27 % (to je približno toliko kot v prejšnjem letu).

Največji del izdatkov za zdravstveni del dolgotrajne oskrbe je bil namenjen za izvajanje zdravstvenega dela dolgotrajne oskrbe v institucijah; znašal je 68,0 %. 31,6 % teh izdatkov je bilo namenjenih za izvajanje take oskrbe na domu, približno pol odstotka pa za izvajanje take oskrbe v okviru storitev dnevnega varstva.

Izdatki za storitve v bolnišnicah ter ustanovah za zdravstveno nego in v domovih za starejše še enkrat višji od izdatkov za storitve v zunajbolnišničnih ambulantah ali od izdatkov za zdravila in drugo medicinsko blago

V strukturi celotnih tekočih izdatkov za zdravstveno varstvo v letu 2019 so bili izdatki za zdravstvene storitve, opravljene v bolnišnicah ter ustanovah za zdravstveno nego in v domovih, še enkrat višji od izdatkov za storitve, opravljene v zunajbolnišničnih ambulantah, ali od izdatkov za zdravila in drugo medicinsko blago. Izdatki za storitve, opravljene v bolnišnicah ter ustanovah za zdravstveno nego in v domovih, so znašali 47,2 % od skupnih tekočih izdatkov za zdravstvo, izdatki za storitve, opravljene v zunajbolnišničnih ambulantah, 23,2 %, izdatki za zdravila in drugo medicinsko blago pa 21,2 %.

Prispevki za socialno varnost dvetretjinski vir sredstev za financiranje zdravstvenega varstva

Struktura prihodkov za financiranje zdravstvenega varstva je bila v letu 2019 taka: prispevki za socialno varnost so predstavljali 65,1 % teh prihodkov, transferji iz državnega in občinskih proračunov 7,3 %, prostovoljna plačila zavarovanj 14,3 %, drugi viri sredstev (neposredni izdatki iz žepa, izdatki podjetij itd.) pa 13,3 %.
Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo po dejavnosti izvajalca, Slovenija, 2019
Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo po dejavnosti izvajalca, Slovenija, 2019
Vir: SURS
Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo po namenih in virih financiranja, Slovenija
20182)2019
SkupajSektor
država
Zasebni
sektor
SkupajSektor
država
Zasebni
sektor
1.000 EUR
Nameni zdravstvenega varstva - SKUPAJ 1)3.797.1502.765.1751.031.9754.124.9153.002.3111.122.604
   HC.1 Storitve kurativnega zdravljenja2.138.7341.742.818395.9162.304.2891.883.026421.264
   HC.2 Storitve rehabilitacije97.11049.68247.42898.64254.92843.714
   HC.3 Storitve dolgotrajne oskrbe (zdravstveni del)360.986345.24115.745421.058393.11627.942
   HC.4 Pomožne zdravstvene storitve123.06884.35338.715138.04490.78547.259
   HC.5 Zdravila in drugo medicinsko blago838.800399.745439.055874.526417.602456.924
   HC.6 Preventiva118.91676.65542.262131.33282.71548.617
   HC.7 Upravljanje zdr. varstva in zavarovanja119.53666.68352.853157.02480.13976.885
Z zdravstvenim varstvom povezane storitve
   HCR.1 Storitve dolgotrajne oskrbe (socialni del)185.92155.509130.412195.44261.265134.177
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo. Brez izdatkov za storitve dolgotrajne oskrbe (socialni del) – HCR.1 v kategoriji Skupaj.
2) Podatki za leto 2018 so bili revidirani dne 17.6.2021 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.