Poslovanje podjetij po dejavnostih, Slovenija, 2020

Dodana vrednost v industriji višja, dobro poslovanje v 2020 tudi v nekaterih storitvenih dejavnostih

Na poslovanje podjetij v 2020  je močno vplivala epidemija, vendar ne povsod slabo. Podjetja v industriji, razen rudarstvu, v informacijskih dejavnostih, poslovanju z nepremičninami  in v strokovnih dejavnostih so ustvarila več dodane vrednosti kot v 2019. Gradbeništvo je poslovalo pozitivno.

  • 24. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Prihodki od prodaje za 6 % nižji, najvišji padec v gostinstvu in  drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih

V Sloveniji je v letu 2020 delovalo 150.324 podjetij s pretežno tržno dejavnostjo. Ta podjetja so skupno ustvarila s prodajo 98,3 milijarde EUR čistih prihodkov ali za 6,3 % manj kot v letu 2019. 

V gostinstvu in  drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih je bil padec prihodka najizrazitejši. Podjetja, ki so registrirana v dejavnosti gostinstva ustvarijo 1 % vseh prihodkov. V letu 2020 je bilo aktivnih 12.588 podjetij, ustvarila so 1,5 milijarde EUR prihodka, kar je za 34,4 % manj kot leto prej. V gostinstvu je bilo tudi za 6,1 % manj zaposlenih.

Podjetja v predelovalnih dejavnostih za 4,7 % manj prihodkov, v trgovini za 8,2 % manj


Podjetja v predelovalnih dejavnostih in trgovini ustvarijo največji delež prihodka in imajo najvišji delež zaposlenih. 
V predelovalnih dejavnostih je bilo v letu 2020 za 0,9 % več aktivnih podjetij, ki so imela za 4,7 % manj prihodka, vendar pa so ustvarila 1,9 % več dodane vrednosti. 
V dejavnosti trgovine se je število aktivnih podjetij zmanjšalo za manj kot 1,5 %, zmanjšalo se je tudi število zaposlenih. Podjetja so imela 34,1 milijarde EUR prihodkov oz. 8,2 % manj kot leto prej. Ustvarila so 4,6 milijarde EUR dodane vrednosti oz. 3,5 % manj kot v letu 2019.

Več prihodka le v dejavnosti gradbeništvo, poslovanje z nepremičninami in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih

V gradbeništvu bilo v letu 2020 664 novih aktivnih podjetij. Nekaj več kot 20.000 podjetij je imelo 0,6 % višji prihodek, ustvarili pa so za 7,0 % več dodane vrednosti. 
Prihodki so se povečali tudi v dejavnosti poslovanje z nepremičninami, za 3,6 %, ta podjetja so ustvarila za 4,0 % več dodane vrednosti. V 4.118 podjetjih je delalo 6.285 oseb, kar je za 2,3 % več kot leto prej.
V strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih je bilo aktivnih 36.749 podjetij, število predstavlja četrtino vseh aktivnih podjetij.  Prihodki teh podjetij so se povečali za 0,6 %, podjetja so ustvarila za 2,0 % več dodane vrednosti. Zaposleni v teh podjetjih predstavljajo 9,7 % vseh zaposlenih, v letu 2020 se je število zaposlenih povečalo za skoraj 2,0 %.

V dejavnosti oskrba z električno energijo, oskrba z vodo in ravnanje z odplakami in odpadki manj prihodka in za 10 % več dodane vrednosti

Podjetja v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro in oskrba z vodo in ravnanje z odplakami in odpadki so imela v primerjavi s predhodnim letom manjše prihodke, vendar pa je bila njihova  dodana vrednost višja. 
V dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro je bilo aktivnih 1.362 podjetij. Podjetja so imela za 3,5 % manjši prihodek in za 12,7 % višjo dodano vrednost. V dejavnosti oskrba z vodo in ravnanje z odplakami in odpadki je bilo aktivnih 403 podjetij. Njihov prihodek se je znižal za 1,3 %, ustvarili so za 10,7 % več dodane vrednosti. 

Prihodki potovalnih agencij in organizatorjev potovanj za 77 % nižji, dodana vrednost nižja za 75 %

Prebivalci Slovenije so v letu 2020 zelo malo potovali, več kot polovica vprašanih v raziskovanju turističnih potovanj domačega prebivalstva je kot razlog za to navedlo covid-19. To je vplivalo tudi na dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, kjer je bilo aktivnih 1.004 podjetij. Zaradi pandemije so se njihovi prihodki v primerjavi z letom prej zmanjšali za 76,9 %, ustvarjena dodana vrednost je bila nižja za 75,2 %. 


Tabele z najnovejšimi podatki so dostopni v podatkovni bazi SiStat.
Izbrani podatki strukturne statistike podjetij po dejavnosti, Slovenija
PodjetjaOsebe, ki delajoPrihodki od prodajeDodana vrednost
število%število%mio. EUR%mio. EUR%
20202020
2019
20202020
2019
20202020
2019
20202020
2019
Skupaj – dejavnosti po SKD 2008150.3240,9665.292-1,698.323-6,325.6310,2
B Rudarstvo88-9,32.339-5,8301-7,7125-4,5
C Predelovalne dejavnosti20.1060,9214.409-2,730.368-4,79.3361,9
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro1.362-0,98.624-0,27.012-3,596112,7
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja403-1,210.745-0,61.403-1,341210,7
F Gradbeništvo20.2643,474.5561,76.3370,62.0597,0
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil25.848-0,8120.590-1,434.083-8,24.624-3,5
H Promet in skladiščenje8.682-1,453.809-2,26.028-8,62.247-4,8
I Gostinstvo12.588-1,939.655-5,81.461-34,4675-28,4
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti10.4652,729.9703,33.752-0,51.6889,6
L Poslovanje z nepremičninami4.1184,86.2852,38183,63914,0
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti36.7491,364.3541,75.2560,62.2362,0
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti8.4061,138.138-6,21.413-28,2843-6,8
S95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo1.2451,51.818-2,091-6,234-5,1
Podatki za leto 2020 so začasni.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o poslovanju podjetij v Sloveniji za leto 2020 bodo objavljeni v maju 2022 v podatkovni bazi SiStat na spletni strani Statističnega urada RS.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.