Odločitve tožilstev in sodišč v kazenskih zadevah, Slovenija, 2020

V 2020 obsojenih 4.814 polnoletnih, 193 mladoletnih in 18 pravnih oseb.

V celotni Sloveniji sta bili v 2020 pravnomočno obsojeni 2,4 osebe na 1.000 prebivalcev. Na ravni statističnih regij je bila ta stopnja najvišja v jugovzhodni Sloveniji (3,3 osebe na 1.000 prebivalcev), najnižja pa v goriški regiji (1,2 osebe na 1000 prebivalcev).

  • 8. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V 2020 vloženih na tožilstvih v Sloveniji nekoliko manj ovadb kot v letu prej

Na tožilstvih v Sloveniji je bilo v letu 2020 ovadenih 27.593 polnoletnih oseb, kar je za 2,2 % manj, kot jih je bilo v letu 2019. Od tega je bilo 56,7 % ovadb zavrženih. Od ovadb moških je bilo zavrženih 53 %, od ovadb žensk pa 72 %. Z vidika starosti ovadenih oseb je bilo najmanj ovadb zavrženih med ovadenimi osebami, starimi do 20 let (53 %), največ med ovadenimi osebami, starimi 60 let in več (84 %). V 14,8 % primerov se je tožilec odločil za neposredno vložitev obtožnega akta, v 9,4 % primerov je bila vložena zahteva za preiskavo, 6,1 % obtožnih aktov pa je bilo vloženih po preiskavi. Polovica ovadb polnoletnih storilcev kaznivih dejanj je bila vložena zaradi naslednjih sedmih kaznivih dejanj: tatvina (16,2 %), goljufija (9,1 %), grožnja (6,9 %), nasilje v družini (5,6 %), velika tatvina (4,8 %), lahka telesna poškodba (4,7 %) in preprodaja prepovedanih drog (4,0 %). Druga polovica ovadb polnoletnih storilcev kaznivih dejanj je bila vložena zaradi vseh preostalih kaznivih dejanj.

Ovadenih je bilo tudi 1.149 pravnih oseb (3,4 % manj kot v letu 2019). Največ teh ovadb, 84 %, je bilo zavrženih.  V 7,4 % primerov je bila vložena zahteva za preiskavo, v 3,7 % primerov je bil vložen neposredni obtožni akt, 1,9 % obtožnih aktov pa je bilo vloženih po preiskavi. Dve tretjini ovadb pravnih oseb sta bili vloženi zaradi poslovne goljufije (32,6 %), kršitve temeljnih pravic delavcev (15,1 %), davčne zatajitve (8,6 %), goljufije (7,0 %) in ponarejanja listin (3,2 %). Preostala tretjina ovadb pravnih oseb je bila vložena zaradi vseh preostalih kaznivih dejanj.

Število v letu 2020 ovadenih mladoletnih oseb je bilo približno enako kot v letu 2019 (oz. za 0,5 % višje). V 42,3 % primerov je bila ovadba zavržena, v 37,4 % primerov je tožilec podal predlog za uvedbo pripravljalnega postopka, v  20,2 % primerov pa je bil podan predlog za izrek vzgojnega ukrepa. 

V letu 2020 obsojenih zaradi pandemičnih razmer manj polnoletnih in mladoletnih oseb kot v prejšnjem letu

Pandemija je z različnih vidikov vplivala na število obsodb v 2020. Število obsojenih polnoletnih storilcev je bilo v letu 2020 za petino (20,2 %) nižje kot v letu prej. Med mladoletnimi je bilo število obsojenih nižje za 12,3 %.

Med pravnomočno obsojenimi polnoletnimi osebami so bili največja skupina obsojeni zaradi tatvine (14,4 %), sledile so osebe, obsojene zaradi goljufije (7,5 %), grožnje (6,5 %), ponarejanja listin (6,3 %), lahke telesne poškodbe (6,2 %) in prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države (5,8 %). Tudi med mladoletnimi storilci je bilo največ takih, ki so bili obsojeni zaradi tatvine (20,2 %), sledili so obsojeni zaradi prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva (11,4 %) ter velike tatvine (10,9 %).

Med pravnomočno obsojenimi pravnimi osebami je bilo največ takih, ki so bile obsojene zaradi kršitve temeljnih pravic delavcev (50 %), sledile so take, ki so bile obsojene zaradi zaposlovanja na črno (11,1 %).

Ker je bilo v 2020 manj obsodb kot v 2019, je bilo izrečenih tudi manj zapornih kazni kot v letu prej. Na zaporno kazen je bilo v 2020 obsojenih približno za petino (20,3 %) manj  polnoletnih oseb kot v 2019. Število polnoletnih oseb, ki jim je bila dodeljena denarna kazen, je bilo za 16,6 % nižje kot v 2019, število takih, ki jim je bila dodeljena pogojna denarna kazen, pa za 34,8 %. Število polnoletnih oseb, ki so bile oproščene kazni, je bilo v letu 2020 za 34,1 % nižje kot v 2019. Največja razlika pa je bila pri obtoženih, ki niso prejeli kazni; število takih je bilo v 2020 za 37 % nižje kot v 2019.


Največ v 2020 obsojenih polnoletnih oseb, 61 %, je imelo poklicno ali srednješolsko izobrazbo, skoraj tretjina (30 %) pa osnovnošolsko izobrazbo

Obsojene polnoletne osebe z največ srednješolsko stopnjo izobrazbe so bile v 2020 v največjem odstotku obsojene zaradi tatvine (14,5 %), sledile so osebe, obsojene zaradi nasilja v družini (9,4 %), goljufije (7,3 %), ponarejanja listin (6,0 %), lahkih telesnih poškodb (6,0 %), velikih tatvin (5,6 %) in zaradi preprodaje prepovedanih drog (4,9 %).

Pri terciarno izobraženih obsojenih polnoletnih osebah je bil seznam kaznivih dejanj, zaradi katerih jih je bilo obsojenih največ,  nekoliko drugačen. Te osebe so bile v največjem odstotku obsojene zaradi ponarejanja listin (8,1 %), sledile so take, ki so bile obsojene zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države (7,9 %), zlorabe položaja ali pravic (5,1 %), goljufije (5,1 %), lahkih telesnih poškodb (4,8 %) in zaradi tatvin (4,6 %).

Če gledamo na celotno populacijo Slovenije, je bilo največ polnoletnih oseb obsojenih zaradi tatvine (13,7 %), goljufije (7,1 %), ponarejanja listin (6,1 %), lahke telesne poškodbe (5,9 %) in velike tatvine (5,4 %).

Čeprav so polnoletne osebe s terciarno izobrazbo v letu 2020 predstavljale četrtino celotne populacije Slovenije, je njihov delež med obsojenimi znašal le 8%. Ravno nasprotno je bilo pri tistih z največ osnovnošolsko izobrazbo. Takih je bilo v celotni populaciji ena petina (20 %), medtem ko jih je bilo med obsojenimi skoraj tretjina (30 %).

Brezposelni in drugi neaktivni so v 2020 predstavljali 11 % vsega prebivalstva, med obsojenimi polnoletnimi osebami pa je bilo takih kar 49 %. Nasprotno je bilo pri upokojencih. Teh je bilo med vsemi  prebivalci 31 %, med obsojenimi pa le 7 %. Med polnoletnimi obsojenimi so največjo skupino predstavljali zaposleni (41 %), ki so bili tudi največja skupina med vsemi prebivalci Slovenije (53 %).

Obsojene polnoletne in mladoletne osebe, Slovenija
2018201920202019/20182020/2019
številoindeks
Polnoletniskupaj6.0986.0364.81499,079,8
Polnoletnimoški 5.3175.1564.09997,079,5
ženske781880715112,781,3
Mladoletniskupaj22622019397,387,7
Mladoletnimoški 20519616295,682,7
ženske212431114,3129,2
Vir: SURS
Obsojeni polnoletni po glavni kazenski sankciji, Slovenija
2018201920202019/20182020/2019
številoindeks
Glavna kazen - SKUPAJ6.0986.0364.81499,079,8
Zaporna kazen5.4905.3764.28297,979,7
… od tega pogojna 4.1394.0393.19497,679,1
Denarna kazen503565471112,383,4
… od tega pogojna 24231595,865,2
Kazen odpuščena54412775,965,9
Varnostni ukrep brez izreka kazni515434105,963,0
Vir: SURS
Mladoletne osebe, ki jim je bil izrečen vzgojni ukrep ali kazen po vrsti glavne kazni, Slovenija
201820192020
Glavna kazen - SKUPAJ226220193
Mladoletniški zapor1--
Vzgojni ukrepi (skupaj)224220193
… ukor322725
… navodila in prepovedi615036
… nadzorstvo organa socialnega skrbstva114131116
… oddaja v vzgojni zavod141012
… oddaja v prevzgojni dom324
… oddaja v zavod za usposabljanje---
Ni izrečen vzgojni ukrep ali kazen1--
Vir:SURS
Izobrazbena struktura polnoletnih oseb (v %), Slovenija
20192020
Vsi prebivalciObsojeniVsi prebivalciObsojeni
Izobrazba - SKUPAJ100,0100,0100,0100,0
Osnovnošolska ali manj20,631,320,230,5
Srednješolska54,561,254,561,3
Višješolska, visokošolska25,07,525,38,2
Vir:SURS
Struktura polnoletnih oseb glede na status aktivnosti (v %), Slovenija
20192020
Vsi prebivalciObsojeniVsi prebivalciObsojeni
Status aktivnosti - SKUPAJ100,0100,0100,0100,0
Zaposlen52,540,452,840,6
Brezposelni4,728,44,626,3
Učenci, dijaki in študenti5,64,15,43,4
Upokojenci31,16,630,96,5
Drugi neaktivni6,120,66,323,1
Vir:SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.