Bruto domači proizvod, Slovenija, 1. četrtletje 2021

Bruto domači proizvod se je v prvem četrtletju 2021 povečal za 1,6 odstotka

Bruto domači proizvod (BDP) se je v prvem četrtletju 2021 na letni ravni povečal za 1,6 %. Po desezoniranih podatkih je bil BDP v primerjavi z istim obdobjem 2020 višji za 2,3 %, v primerjavi s četrtim četrtletjem 2020 pa za 1,4 %.

  • 31. 5. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Največ so k rasti BDP v prvem četrtletju 2021 prispevale bruto investicije v osnovna sredstva, medtem ko je bil prispevek izvoza in potrošnje gospodinjstev nekoliko manjši. 

Bruto investicije v osnovna sredstva so se zvišale povprečno za 7,6 %. K temu so v največji meri prispevale investicije v stroje in opremo (te so bile višje za 20,0 %); od tega so bile investicije v transportno opremo višje za 31,7 %, investicije v druge stroje in opremo pa za 16,8 %. Investicije v zgradbe in objekte so bile za 3,9 % nižje kot v prvem četrtletju 2020.

Izvoz in uvoz višja

Izvoz se je povečal povprečno za 0,8 %, uvoz pa za 0,5 %. Vendar sta se povečala samo izvoz blaga (za 4,2 %) in uvoz blaga (za 2,7 %). Izvoz in uvoz storitev pa sta se zmanjšala in bila precej nižja kot v istem obdobju prejšnjega leta (izvoz za 14,1 %, uvoz pa za 12,2 %). Izvoz in uvoz storitev sta v veliki meri upadla zaradi upada potovanj.  

Poraba gospodinjstev nekoliko višja kot na začetku leta 2020

Končna potrošnja gospodinjstev se je povečala za 0,4 %, končna potrošnja gospodinjstev na domačem trgu pa se je zmanjšala za 3,0 %. K zmanjšanju so največ prispevali nižji  izdatki gospodinjstev za storitve; ti so bili precej nižji kot v prvem četrtletju 2020. Izdatki gospodinjstev za preostale  skupine dobrin so bili višji; najizraziteje so se zvišali  izdatki za trajne dobrine, h katerim so prispevali znaten delež izdatki za nakupe avtomobilov.

Zaposlenost se je zmanjšala za odstotek

Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju 2021 znašala 1.035.000 oseb, kar je za 1,0 % manj ali za 10.000 oseb manj kot v prvem četrtletju 2020. V dejavnosti gostinstvo, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in v predelovalnih dejavnostih je zaposlenost upadla najbolj. V nekaterih dejavnostih pa se je tudi zvišala, med temi najizraziteje v zdravstvu in socialnem varstvu.  

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20202021
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta-2,3-12,9-2,4-4,51,6
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje-5,6-9,912,6-0,61,4
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta-3,5-13,1-2,9-4,82,3
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20202021
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja-3,3-12,3-4,3-6,11,4
Končna potrošnja-3,6-13,0-0,1-10,1-0,1
  Gospodinjstva-6,4-17,3-0,6-14,50,4
  NPISG-8,9-10,41,6-8,710,7
  Država4,1-1,11,32,8-1,7
Bruto investicije-2,4-10,1-17,48,26,4
  Bruto investicije v osnovna sredstva-3,5-13,8-0,82,07,6
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)0,20,8-3,71,2-0,1
Saldo menjave s tujino1)0,8-1,71,61,20,3
Izvoz proizvodov-0,8-23,4-9,5-0,40,8
  Blago (fob)-0,1-21,2-4,54,14,2
  Storitve-3,2-32,1-26,1-16,7-14,1
Minus: uvoz proizvodov-1,9-24,0-12,5-2,00,5
  Blago (fob)-1,3-23,2-10,50,12,7
  Storitve-4,8-28,1-22,5-13,1-12,2
Bruto domači proizvod-2,3-12,9-2,4-4,51,6
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20202021
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-2,1-5,6-2,8-0,5-3,4
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami-0,9-15,8-3,10,82,8
od tega: C Predelovalne dejavnosti0,1-16,0-2,71,33,6
F Gradbeništvo1,6-8,91,33,81,8
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo-3,9-20,8-6,9-13,4-2,1
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti2,8-6,92,50,24,9
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-2,05,814,58,310,6
L Poslovanje z nepremičninami1,60,40,80,41,5
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti0,1-19,5-8,1-6,4-0,1
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo0,1-4,11,51,10,4
RST Druge storitvene dejavnosti-8,3-30,1-8,7-30,8-18,0
Skupaj dodana vrednost-1,1-12,7-2,4-3,30,8
Neto davki na proizvode-10,9-14,2-2,0-12,27,8
Bruto domači proizvod-2,3-12,9-2,4-4,51,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.