Bruto domači proizvod, Slovenija, 4. četrtletje 2020

Bruto domači proizvod je v zadnjem četrtletju 2020 upadel za 4,5 odstotka, v letu 2020 za 5,5 odstotka

Bruto domači proizvod (BDP) se je v četrtem četrtletju 2020 zmanjšal za 4,5 odstotka, v letu 2020 pa za 5,5 %.

  • 26. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Domača potrošnja

Domače trošenje se je v zadnjem četrtletju 2020 zmanjšalo za 6,1 %, od tega se je končno trošenje zmanjšalo za 10,1 %, medtem ko so se bruto investicije povečale (za 8,2 %).

Končna potrošnja gospodinjstev na domačem trgu se je zmanjšala za 14,5 %, kar je bil nekoliko manjši upad kot v drugem četrtletju (-17,3 %). V okviru končnega trošenja gospodinjstev so se zmanjšali izdatki za večino vrst dobrin, najizraziteje izdatki za gorivo, za oblačila, za nakupe avtomobilov in za razne storitve.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 2,0 %, k čemur so v največji meri prispevale investicije v gradbene objekte. Povečale  so se tudi nekatere druge investicije v osnovna sredstva (npr. iz skupine drugi električni stroji in računalniška strojna oprema).

Uvoz se je zmanjšal izraziteje kot izvoz

Izvoz se je v zadnjem četrtletju leta 2020 v primerjavi z istim četrtletjem 2019 zmanjšal za 0,4 %, uvoz pa za 2,0 %, pri čemer pa so na upad tako izvoza koz uvoza vplivale samo  storitve  oz. njihovo zmanjšanje. Izvoz blaga je bil namreč v zadnjem četrtletju 2020 za 4,1 %, uvoz pa za 0,1 % večji kot v istem četrtletju 2019. Med storitvami se je na obeh straneh – pri izvozu in pri uvozu – najbolj zmanjšal obseg potovanj.

Upad gospodarske aktivnosti v 2020 5,5-odstoten

Po prvi oceni je BDP v tekočih cenah v letu 2020 znašal 46.297 milijonov evrov, kar je nominalno za 4,3 % manj kot v letu 2019. Realno se je BDP zmanjšal za 5,5 %.

Domača potrošnja se je v letu 2020 glede na leto  2019 zmanjšala za 6,5 %, k čemur je v veliki meri prispevalo zmanjšanje potrošnje gospodinjstev (-9,8 %).

Zmanjšalo se je tudi zunanje povpraševanje, izvoz se je zmanjšal za 8,7 %, uvoz pa za 10,2 %. Izrazito sta upadla izvoz in uvoz storitev, za okoli 20 %, medtem ko je izvoz blaga upadel za 5,6 %, uvoz pa za 8,9 %. Zunanjetrgovinski presežek je bil konec leta 2020 visok,  znašal je 4.574 milijonov evrov, in se je glede na leto 2019 še povečal.

Skupna zaposlenost je v letu 2020 je znašala 1.036.600 oseb; glede na leto 2019 se je zmanjšala za 10.000 oseb ali za 1,0 odstotka. Največ oseb je izgubilo delo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v predelovalnih dejavnostih in v gostinstvu.


Opombe

Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
2020
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto obdobje leta 2019-2,3-12,9-2,4-4,5-5,5
Desezonirani podatki
  Sprememba glede na predhodno obdobje-4,8-10,112,2-1,0-6,1
  Sprememba glede na isto obdobje leta 2019-3,3-13,0-3,0-5,0-6,1
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
2020
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Sprememba glede na isto obdobje 2019
Domača potrošnja-3,3-12,3-4,3-6,1-6,5
Končna potrošnja-3,6-13,0-0,1-10,1-6,7
  Gospodinjstva-6,4-17,3-0,6-14,5-9,8
  NPISG-8,9-10,41,6-8,7-6,6
  Država4,1-1,11,32,81,8
Bruto investicije-2,4-10,1-17,48,2-5,8
  Bruto investicije v osnovna sredstva-3,5-13,8-0,82,0-4,1
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)0,20,8-3,71,2-0,4
Saldo menjave s tujino1)0,8-1,71,61,20,4
Izvoz proizvodov-0,8-23,4-9,5-0,4-8,7
  Blago (fob)-0,1-21,2-4,54,1-5,6
  Storitve-3,2-32,1-26,1-16,7-20,2
Minus: uvoz proizvodov-1,9-24,0-12,5-2,0-10,2
  Blago (fob)-1,3-23,2-10,50,1-8,9
  Storitve-4,8-28,1-22,5-13,1-17,5
Bruto domači proizvod-2,3-12,9-2,4-4,5-5,5
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
2020
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Sprememba glede na isto obdobje 2019
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-2,1-5,6-2,8-0,5-2,8
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami-0,9-15,8-3,10,8-4,9
od tega: C Predelovalne dejavnosti0,1-16,0-2,71,3-4,5
F Gradbeništvo1,6-8,91,33,8-0,5
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo-3,9-20,8-6,9-13,4-11,3
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti2,8-6,92,50,2-0,5
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-2,05,814,58,35,7
L Poslovanje z nepremičninami1,60,40,80,40,8
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti0,1-19,5-8,1-6,4-8,7
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo0,1-4,11,51,1-0,3
RST Druge storitvene dejavnosti-8,3-30,1-8,7-30,8-19,8
Skupaj dodana vrednost-1,1-12,7-2,4-3,3-4,9
Neto davki na proizvode-10,9-14,2-2,0-12,2-9,7
Bruto domači proizvod-2,3-12,9-2,4-4,5-5,5
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.