Poslovne tendence, Slovenija, januar 2021

Zaupanje v gradbeništvu ter predelovalnih in storitvenih dejavnostih boljše

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu ter predelovalnih in storitvenih dejavnostih se je v januarju 2021 zvišal, medtem ko se je v trgovini na drobno znižal. Podjetja omejujejo pri njihovem poslovanju negotove gospodarske razmere, slabi vremenski pogoji in koronavirus.

  • 25. 1. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v januarju 2021 za 4 odstotne točke višja kot v decembru 2020, za 5 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja ter za 6 odstotnih točk višja od januarja 2020.

Med kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih so se izboljšali vsi trije: pričakovana proizvodnja, skupna naročila in zaloge končnih izdelkov. Tudi ostali kazalniki so se izboljšali, razen kazalnika proizvodnja (za 3 odstotne točke nižji), zagotovljena proizvodnja (za 0,1 odstotne točke nižji) in pričakovano skupno povpraševanje (enak kot prejšnji mesec).

Negotove gospodarske razmere omejujejo proizvodnjo

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v januarju 2021 82,2-odstotna ali le za 0,8 odstotne točke nižja kot v oktobru 2020. Poslabšali so se vsi četrtletni kazalniki, razen kazalnika konkurenčni položaj na trgih držav EU, ki se je izboljšal za 3 odstotne točke. Ostale ocene konkurenčnega položaja so se poslabšale, in sicer ocena konkurenčnega položaja na trgih zunaj EU za 4 odstotne točke in ocena konkurenčnega položaja na domačem trgu pa za 2 odstotni točki. Po večjem zvišanju kazalnika obseg novih naročil v oktobru 2020 se je tokrat znižal za 2 odstotni točki. Negotove gospodarske razmere so še vedno glavni dejavnik omejevanja proizvodnje (za 44 % podjetij); sledila sta nezadostno domače in tuje povpraševanje (za 34 % oz. 30 % podjetij). 21 % je navedlo, da poslovanje omejuje koronavirus.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v januarju 2021 za 15 odstotnih točk nižja kot v decembru 2020, od dolgoletnega povprečja je bila nižja za 38 odstotnih točk, od vrednosti v januarju 2020 pa za 41 odstotnih točk.

Od kazalnikov, ki sestavljajo kazalnik zaupanja v trgovini na drobno, se je najizraziteje poslabšal kazalnik obseg zalog (za 35 odstotnih točk). Poslabšala se je tudi večina preostalih kazalnikov, vendar pa ne vsi. Med temi izjemami se je najizraziteje izboljšal kazalnik prodajne cene (za 38 odstotnih točk).

Polovica podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik v svoji dejavnosti navedla koronavirus, sledila je konkurenca v sektorju (41 % podjetij ali za 9 odstotnih točk manj kot v prejšnjem četrtletju), nizko povpraševanje (29 % podjetij ali za 3 odstotne točke manj) in visoki stroški dela (28 % ali 2 odstotni točki manj).

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila januarja 2021 za 2 odstotni točki višja kot decembra 2020, od vrednosti v januarju 2020 pa je bila za 4 odstotne točke nižja, vendar še zmeraj višja od dolgoletnega povprečja (za 14 odstotnih točk).

K zvišanju kazalnika zaupanja v gradbeništvu so prispevala višja skupna naročila. Kazalnik pričakovano zaposlovanje tokrat ni vplival na spremembo vrednosti, ker je bil enak kot v prejšnjem mesecu. Zvišali pa so se tudi kazalniki: zaposlovanje, pričakovana naročila, ter nekoliko sedanje in pričakovane cene.

Največ podjetij v gradbeništvu je kot glavni omejitveni dejavnik v svoji dejavnosti navedlo slabe vremenske razmere (40 % ali za 21 odstotnih točk več kot v prejšnjem četrtletju). Sledili so velika konkurenca v dejavnosti (26 % ali za 6 odstotnih točk manj), koronavirus (25 % ali za 10 odstotnih točk več) in nezadostno povpraševanje (23 % ali enako kot v prejšnjem četrtletju).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji 

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila januarja 2021 za 4 odstotne točke višja kot v decembru 2020, hkrati pa za 26 odstotnih točk nižja od vrednosti v januarju 2020 in za 18 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih se je glede na prejšnji mesec zvišal zaradi višjih vrednosti vseh treh kazalnikov: pričakovano povpraševanje, povpraševanje in poslovni položaj. Vrednosti preostalih kazalnikov, ki jih spremljamo, so glede na december 2020 ostale skoraj enake.

Tudi v storitvenih dejavnostih je delo v največ podjetjih najbolj oteževal koranavirus (38 % podjetij ali za 3 odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju), takoj za njim pa nezadostno povpraševanje (34 % ali za 1 odstotno točko manj). Poslovanje v 26 % podjetij je po njihovi oceni potekalo brez omejitev (kar je bilo samo za 1 odstotno točko manj kot v prejšnjem četrtletju).

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, januar 2021
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, januar 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.