Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija, 2019

Vrednost tekočih izdatkov namenjenih za varstvo okolja v Sloveniji za 15 % višji kot v letu 2018

Investicijska sredstva za varstvo okolja so bila v letu 2019 za 2,2 % višja, tekoči izdatki za varstvo okolja pa so bili za 15,3 % višji kot v letu 2018.

  • 11. 1. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Vrednost investicij in tekočih izdatkov v Sloveniji v 2019 višja kot v 2018
Za investicije v varstvo okolja je bilo v letu 2019 namenjenih 243 milijonov EUR ali 2,2 % več kot v letu 2018. V celotni strukturi investicij v varstvo okolja v letu 2019 so največji delež obsegale investicije za ravnanje z odpadki, in sicer 34,1 % (83 milijonov EUR).

Tekoči izdatki za varstvo okolja so v letu 2019 znašali 686 milijonov EUR ali 15,3 % več kot v letu 2018. V celotni strukturi tekočih izdatkov za varstvo okolja so v letu 2019 največji delež obsegali tekoči izdatki za ravnanje z odpadki, skoraj 61,2 % (420 milijonov EUR).

Več kot polovica investicij v industriji namenjenih ob koncu proizvodnega procesa
V strukturi investicij za varstvo okolja v industriji (področja dejavnosti B, C, D) je bilo v letu 2019 namenjenih za varstvo okolja na koncu proizvodnega procesa 66,9 % investicij, za varstvo okolja med delovnim procesom pa 33,1 % investicij.

Največ investicij in tekočih izdatkov v osrednjeslovenski regiji 
Struktura investicij, vloženih v varstvo okolja, po statističnih regijah kaže, da je največji delež vrednosti vseh investicij (41,5 %) ter največji delež vrednosti vseh tekočih izdatkov (29,1%) prispevala osrednjeslovenska regija.
Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija
Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija
Vir: SURS
Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja po namenu, Slovenija
Investicije za varstvo okolja Tekoči izdatki za varstvo okolja
2018201920182019
EUR (mio.)
Skupaj1)238243595686
  varstvo zraka in klime50526995
  upravljanje odpadnih voda5468139153
  ravnanje z odpadki7283359420
  drugi nameni2)62402818
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Všteti so varstvo in izboljšava tal, podtalnice in površinskih voda, varstvo pred hrupom in vibracijami, varstvo biološke raznovrstnosti in pokrajine, raziskave in razvoj ter drugo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.