Kazalniki trajnostnega razvoja, Slovenija, 2019

Spremljamo napredek Slovenije pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030

S kazalniki ciljev trajnostnega razvoja Slovenije spremljamo napredek Slovenije pri doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030. Kazalniki so zdaj na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat.

 • 17. 12. 2020 ob 10:30
 • |
 • končni podatki
Agenda 2030, dokument, ki so ga v 2015, torej pred petimi leti, sprejele države članice Organizacije združenih narodov, uravnoteženo povezuje tri razsežnosti trajnostnega razvoja: ekonomsko, socialno in okoljsko. Njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja obsega pet področij, odločilnih za človeštvo in naš planet: ljudje, planet, blaginja, mir in partnerstvo. 

Doslej dosežene vrednosti posameznih izbranih kazalnikov, s katerimi spremljamo napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Slovenije po področjih, so:

LJUDJE – Odpraviti vse oblike revščine in lakote ter zagotoviti dostojanstvo in enakopravnost


 • Stopnja tveganja revščine je bila v 2019 pri nas 12-odstotna. To pomeni, da je živelo z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, približno 243.000 prebivalcev Slovenije, kar je 25.000 manj kot v prejšnjem letu.
 • Od kmetijskih zemljišč v uporabi se jih je v 2019 ekološko obdelovalo ali v tako obdelavo preusmerjalo 10,4 %. Ta delež se je glede na prejšnje leto povečal za 0,3 odstotne točke.
 • Med odraslimi je bilo v letu 2019 17,4 % rednih in 5,8 % občasnih kadilcev. Delež rednih kadilcev se je od leta 2014 zmanjšal za 1,5 odstotne točke, delež občasnih kadilcev pa povečal za 0,4 odstotne točke.
 • Terciarno izobrazbo je v 2019 imelo 44,9 % prebivalcev, starih 30–34 let, ali za 2,2 odstotne točke več kot v 2018.
 • Med poslanci in poslankami v državnem zboru je v prvem četrtletju 2020 bilo 22,1 % žensk. Delež žensk v državnem zboru je bil do zdaj najvišji v 2015, ko je znašal 28,5 %.


PLANET – Obvarovati naravne vire in podnebje našega planeta za prihodnje generacije


 • Z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, in v gospodinjstvih brez osnovne sanitarne opreme (kad ali prha, stranišče na izplakovanje) je v 2019 živelo 0,4 % prebivalcev Slovenije ali za 0,1 odstotne točke manj kot v 2018.
 • Prebivalec Slovenije je v 2019 zavrgel povprečno 67 kg hrane ali 1 kg manj kot v 2018. 
 • Emisije toplogrednih plinov so se v Sloveniji v obdobju 1986–2018 zmanjšale za 14,1 %.
 • Od kopališč v celinskih kopalnih vodah je bilo v 2019 takih z odlično kakovostjo kopalne vode 69 %, kakovost morskih kopalnih voda pa je bila odlična pri 95 % kopališč. Oba deleža sta se glede na leto 2018 zmanjšala (za 8 oz. 5 odstotnih točk).
 • Delež gozda v celotni površini države je v letu 2019 znašal 58,1 % in se v zadnjih letih ni bistveno spremenil.

 
BLAGINJA – Zagotoviti uspešna in izpolnjujoča življenja v sožitju z naravo


 • Končna poraba energije v gospodinjstvih na prebivalca je bila v 2019 za 3,4 % manjša kot v 2018; znašala je 5.886 kWh.
 • Stopnja dolgotrajne brezposelnosti je v letu 2019 znašala 2,1 %, kar je bil najnižji odstotek po letu 2009 in za 0,2 odstotne točke nižji kot v 2018.
 • V raziskovalno-razvojni dejavnosti je v letu 2019 delalo 25.072 oseb ali 6,1 % več kot v 2018.
 • V letu 2019 je bilo vloženih 3.821 prošenj za azil, ugodenih je bilo 85. Glede na leto 2018 je bilo takih prošenj za 32,9 % več, ugodenih pa je bilo za 16,7 % manj.
 • Težave zaradi hrupa, ki je prihajal od sosedov ali z ulice (promet, tovarne, podjetja itd.), je v 2019 imelo 15 % gospodinjstev, toliko kot v 2018.


MIR – Spodbujati miroljubne, pravične in vključujoče družbe


 • Stopnja zaupanja državljanov Slovenije v Evropski parlament je bila v 2019 44-odstotna, v Evropsko komisijo pa 35-odstotna. V primerjavi s prejšnjim letom se je stopnja zaupanja v Evropski parlament za 6 odstotnih točk povečala, stopnja zaupanja v Evropsko komisijo pa za 1 odstotno točko zmanjšala.


PARTNERSTVO – Izvajati program na podlagi trdnega globalnega partnerstva


 • Za uradno razvojno pomoč je Slovenija v 2019 namenila 0,16 % svojega bruto nacionalnega dohodka, toliko kot v 2018.

Več podatkov je na voljo na posodobljeni podstrani spletne strani SURS, namenjeni kazalnikom ciljev trajnostnega razvoja in v podatkovni bazi SiStat.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.