Digitalno podjetništvo, podrobni podatki, Slovenija, 2020

Stopnja digitalizacije v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi: digitalni indeks v skoraj tretjini podjetij zelo nizek

V letu 2020 je med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi 45 % podjetij z nizkim digitalnim indeksom, 32 % podjetij z zelo nizkim, 22 % z visokim in 1 % z zelo visokim digitalnim indeksom. 

  • 3. 12. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kako zelo pomembno je, da je gospodarstvo kar najbolj digitalizirano, tj., da so posamezni poslovni procesi v podjetjih med seboj povezani (od brezpapirnega poslovanja, avtomatizacije procesov do povezovanja sistemov in naprav), se je zelo pokazalo prav s pojavom epidemije, ko so morala podjetja hitro preoblikovati svoje poslovanje, npr. omogočiti delo od doma ali spletno prodajo svojih izdelkov in storitev. Digitalizacija pa je ključna tudi za konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Stopnja digitalizacije v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi se meri in izraža z digitalnim indeksom; vrednost tega indeksa se izračuna na podlagi 12 kazalnikov, s katerimi spremljamo uporabo IKT v podjetjih v posameznem letu. Podjetja se glede na to, koliko teh elementov izpolnjujejo, razvrščajo v 4 skupine: podjetja z zelo nizkim, z nizkim, z visokim in z zelo visokim digitalnim indeksom. 


Skoraj tretjina podjetij z vsaj 10 zaposlenimi izkazuje zelo nizek digitalni indeks

V letu 2020 je med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi največ, 45 %, takih, ki imajo nizek digitalni indeks. 32 % podjetij ima zelo nizek digitalni indeks, 22 % visok in 1 % podjetij zelo visok digitalni indeks.

Stopnja digitalizacije z vidika velikosti podjetij (glede na število zaposlenih) pa je taka: med malimi in srednje velikimi podjetji je največ podjetij z nizkim digitalnim indeksom (46 % oz. 41 %), med velikimi pa največ podjetij z visokim digitalnim indeksom (56 %).



Kazalniki, na podlagi katerih se je v 2020 izračunal digitalni indeks:

Dostop do interneta za službene namene ima več kot polovica zaposlenih v podjetju

Dostop do interneta za službene namene ima v letu 2020 več kot 50 % zaposlenih v 46 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. Glede na velikost podjetij: med malimi in srednje veliki podjetji je takih 46 %, med velikimi pa 52 %. 

Podjetje ima med svojimi zaposlenimi strokovnjake za IKT

Strokovnjake za IKT ima med svojimi zaposlenimi 17 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. Med malimi je takih podjetij 10 %, med srednje velikimi 38 % in med velikimi 84 %.

Za vzdrževanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (npr. za vzdrževanje infrastrukture IKT, razvijanje ali nudenje podpore za programsko opremo ali spletne storitve, skrb za varnost in zaščito podatkov) je v letu 2019 79 % opazovanih podjetij najemalo zunanje izvajalce, 33 % podjetij je imelo strokovnjake za te naloge med svojimi zaposlenimi (vključno z zaposlenimi v matičnem ali povezanih podjetjih). 

Največja pogodbeno zagotovljena hitrost prenosa najhitrejše fiksne internetne povezave podjetja je vsaj 30 Mbit/s

Največja pogodbeno zagotovljeno hitrost prenosa najhitrejše fiksne internetne povezave podjetja je bila vsaj 30 Mbit/s pri 73 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. 

Prenosno napravo, ki omogoča dostop do interneta prek mobilnih telefonskih omrežij, ima več kot 20 % oseb, zaposlenih v podjetju

Prenosno napravo, ki omogoča dostop do interneta prek mobilnih telefonskih omrežij, je več kot petini svojih zaposlenih doslej dodelilo 47 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. 

Te prenosne naprave so bile dodeljene 27 % zaposlenim.

Podjetje ima spletno stran

Na spletu je s svojo spletno stranjo ali na spletni strani matičnega podjetja navzočih 81 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi: 78 % malih, 93 % srednje velikih in 99 % velikih podjetij. 

Spletna stran podjetja omogoča obiskovalcem vsaj eno od naprednih funkcionalnosti

Vsaj eno od naslednjih funkcionalnosti omogoča obiskovalcem spletne strani 79 % opazovanih podjetij s spletno stranjo: predstavitev izdelkov ali storitev, ki jih nudijo, kataloge ali informacije o cenah (79 %); možnost, da obiskovalci na spletni strani prilagodijo, oblikujejo izdelek ali storitev (6 %); možnost, da sledijo statusu oddanega naročila ali da spremljajo naročilo prek spletne strani (9 %); rednim ali pogostim obiskovalcem spletne strani nudijo prilagojene vsebine (5 % podjetij). 

Podjetje uporablja 3D-tiskanje

3D-tiskanje je v letu 2019 uporabljalo 5 % podjetij. V 3 % podjetij so uporabljali lastne 3D-tiskalnike, prav tako 3 % podjetij pa so storitve 3D-tiskanja najemali pri drugih podjetjih.

Podjetje najema srednje ali naprednejše storitve računalništva v oblaku

Srednje ali naprednejše storitve računalništva v oblaku najema 26 % podjetij, in to vsaj eno od naslednji storitev: gostovanje podatkovne baze podjetja (14 %), finančno-računovodsko programsko opremo (15 %), programsko opremo za upravljanje odnosov s strankami (CRM) (8 %), računalniško zmogljivost za poganjanje lastne programske opreme – najem virtualnih procesorjev ali pomnilnikov (10 % podjetij).

Podjetje je v prejšnjem letu pošiljalo e-račune v standardizirani strukturi, primerni za avtomatizirano obdelavo 

E-račune v standardizirani strukturi, primernih za avtomatizirano obdelavo, je v letu 2019 pošiljalo 58 % opazovanih podjetij. 

34 % podjetij je od vseh računov, ki so jih poslala v letu 2019 (fizičnim osebam, drugim podjetjem ali javnim ustanovam), manj kot 10 % računov poslalo v obliki e-računov, 10 % jih je v obliki e-računov poslalo vsaj 10 %, vendar manj kot 25 % vseh računov, 7 % vsaj 25 %, vendar manj kot 50 %, 4 podjetja od stotih vsaj 50 %, vendar manj kot 75 % in 3 podjetja od stotih vsaj 75 %. 

Podjetje uporablja industrijske ali storitvene robote 

Robote – industrijske ali storitvene – uporablja 8 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. 8 % jih uporablja industrijske robote, tj. avtomatsko krmiljene, programirane, večnamenske manipulatorje, ki jih je mogoče reprogramirati v treh ali več oseh (npr. robote za varjenje, lasersko rezanje, barvanje, sestavljanje); eno podjetje od stotih uporablja storitvene robote, tj. stroje z določeno stopnjo avtonomije, ki so zmožni delovati v kompleksnem in dinamičnem okolju, ki zahteva interakcijo z osebami, objekti ali drugimi napravami.

Med podjetji v proizvodnih dejavnostih jih 15 % uporablja robote (15 % industrijske in 1 % storitvene robote), v storitvenih dejavnostih pa 2 % podjetij (1 % industrijske in prav tako 1 % storitvene robote).

Podjetje je več kot 1 % svojega prihodka v prejšnjem letu ustvarilo s prodajo prek računalniških omrežij (spletnih strani ali računalniške izmenjave podatkov)

V letu 2019 je s prodajo prek računalniških omrežij ustvarilo več kot 1 % svojega prihodka v prejšnjem letu 18 % podjetij. 

Omenjena podjetja so v letu 2019 s prodajo prek računalniških omrežij ustvarila 17,8 % celotne vrednosti v tem letu ustvarjenega prihodka (brez DDV); 4,6 % tega prihodka so ustvarila prek spletnih strani, 13,2 % pa prek računalniške izmenjave podatkov (RIP). 

Podjetje je v prejšnjem letu analiziralo masovne podatke – ali v svojem podjetju ali je za to najelo drugo podjetje ali organizacijo 

V letu 2019 so masovne podatke analizirali v 7 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi: v 5 % majhnih, v 12 % srednje velikih in v 32 % velikih podjetij. V 5 % podjetij so masovne podatke v letu 2019 analizirali sami, za 2 % podjetij pa so to opravila druga podjetja ali organizacije.


Podatki za leto 2020 v podatkovni bazi SiStat

METODOLOŠKO OPOZORILO
Objavljeni podatki so ocene, pridobljene v raziskovanju Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in e-trgovanje na vzorcu, ki predstavlja podjetja z vsaj 10 zaposlenimi. Vsebina raziskovanja se med leti spreminja, zato je primerljivost vrednosti digitalnih indeksov med leti omejena. Metodologija za izračun digitalnega indeksa prav tako ne upošteva dejstva, da so dejavnosti podjetij različne in da so zato različne tudi potrebe podjetij po uporabi informacijske tehnologije.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.