Popravek - Odpadki, Slovenija, 2019

POPRAVEK – podatke Odpadki, Slovenija, 2019 ponovno objavljamo

V statističnih podatkih o nastalih in zbranih količinah komunalnih odpadkov v 2019, objavljenih v Prvi objavi dne 8. 10. 2020, je bila zaznana napaka. Podatke o odpadkih ponovno objavljamo. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

  • 2. 12. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Količina v Sloveniji nastalih odpadkov se povečuje

V Sloveniji je v 2019 nastalo 8,4 milijona ton vseh vrst odpadkov, od tega skoraj 5,1 milijona ton ali 60 % gradbenih odpadkov. Celotna količina v Sloveniji nastalih odpadkov sicer v 2019 ni bila veliko večja kot v 2018 (za manj kot 1 %), večja pa je bila med temi odpadki količina komunalnih odpadkov (za 4 %).

Komunalnih odpadkov za 4 % več kot v 2018

Komunalnih odpadkov je v Sloveniji v 2019 nastalo nekaj več kot 1.064.000 ton in so predstavljali 13 % vseh v tem letu nastalih odpadkov. V 2019 je nastalo 4 % več komunalnih odpadkov kot leto prej. Prebivalec Slovenije je v 2019 v povprečju proizvedel 509 kg komunalnih odpadkov, 14 kg več kot v 2018.

Nevarnih odpadkov za 4 % več kot v 2018

Nevarnih odpadkov je v 2019 nastalo količinsko več kot v 2018 (za 4 %). V 2019 jih je namreč nastalo v Sloveniji skoraj 146.000 ton, predstavljali pa so malo manj kot 2 % vseh v tem letu nastalih odpadkov. 71 % nevarnih odpadkov je nastalo v proizvodnih dejavnostih, 26 % v storitvenih dejavnostih, 3 % pa v gospodinjstvih. V primerjavi z 2018 se je količina nevarnih odpadkov povečala v storitvenih dejavnostih (za 27 %) in v gospodinjstvih (za 8 %); v proizvodnih dejavnostih pa se je nekoliko zmanjšala (za 2 %).

V proizvodnih dejavnostih za skoraj 12 % manj odpadkov kot v 2018 

Glede na dejavnost, v kateri odpadki nastanejo, je v Sloveniji v 2019 več kot polovica vseh vrst odpadkov nastala v storitvenih dejavnostih (60 % ali skoraj 5,1 milijona ton), tretjina je nastala v proizvodnih dejavnostih (32 % ali skoraj 2,7 milijona ton) in manj kot desetina v gospodinjstvih (8 % ali skoraj 641.000 ton). V primerjavi s prejšnjim letom se je količina vseh vrst odpadkov v 2019 povečala v storitvenih dejavnostih in v gospodinjstvih, v prvih za 9 %, v drugih za manj kot pol odstotka, v proizvodnih dejavnostih pa se je zmanjšala za skoraj 12 %. Tako povečanje (v storitvenih dejavnostih) kot zmanjšanje (v proizvodnih dejavnostih) celotne količine vseh vrst nastalih odpadkov, je bilo posledica večje oziroma manjše količine nastalih gradbenih odpadkov.

Več kot polovica količine vseh odpadkov so gradbeni odpadki

Količinsko je v Sloveniji v 2019 nastalo največ gradbenih odpadkov (60 %), sledili so komunalni odpadki (13 %) ter odpadki iz termičnih procesov (11 %), odpadki iz obdelave in predelave kovin ter lesa (skupaj 6 %), odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (4 %) in druge vrste odpadkov (6 %). 


  
Najmanj komunalnih odpadkov na prebivalca v koroški statistični regiji

Regionalna porazdelitev nastajanja komunalnih odpadkov kaže, da je v Sloveniji tudi v 2019 (tako kot v 2018) nastalo največ komunalnih odpadkov v obalno-kraški statistični regiji (588 kg na prebivalca), najmanj pa v koroški statistični regiji (423 kg na prebivalca). Več komunalnih odpadkov je nastalo v zahodni Sloveniji (540 kg na prebivalca) kot v vzhodni Sloveniji (482 kg na prebivalca). Več podatkov o odpadkih na ravni statističnih regij in občin si lahko ogledate s pomočjo aplikacije STAGE (spremenljivke: Okolje/odpadki). 

Količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov se povečuje  

Od celotne količine komunalnih odpadkov, nastalih v 2019 v Sloveniji, jih je bilo malo več kot 775.000 ton ali 73 % zbranih ločeno. Količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov se je povečala iz 71 % v 2018 na 73 % v 2019. Tudi v 2019 so jih tako kot v prejšnjem letu ločeno zbrali v največjem deležu v gorenjski statistični regiji (79 %); najmanj so jih zbrali ločeno v obalno-kraški statistični regiji (62 %). V osrednjeslovenski statistični regiji se je ločeno zbralo 76 % v tej regiji nastalih komunalnih odpadkov.

Predelanih količinsko manj kot v 2018 predvsem gradbenih odpadkov

V Sloveniji je bilo v 2019 predelanih s končnimi postopki predelave 7,4 milijona ton odpadkov, približno 388.000 ton odpadkov je bilo odstranjenih. Predelanih je bilo za skoraj 7 % manj odpadkov kot v 2018. Razlog za manjše količine predelanih odpadkov je začasno skladiščenje gradbenih odpadkov, ki so ob koncu leta 2019 čakali na postopke končne predelave (predvsem zasipanje). Količina odstranjenih odpadkov je bila za 11 % večja kot v 2018. Razlog za povečanje so bile večje količine odloženih odpadkov in večje količine odpadkov, oddane v trajno skladiščenje.

Odloženih količinsko več odpadkov kot v 2018  

Na odlagališča odpadkov je bilo v Sloveniji v 2019 odloženih 169.000 ton vseh vrst odpadkov, to je skoraj 8 % več kot v prejšnjem letu. 92 % teh odpadkov je bilo odloženih na komunalnih odlagališčih odpadkov, 6 % na industrijskih in 2 % na odlagališču za nevarne odpadke. Med odloženimi odpadki so prevladovale mešane frakcije komunalnih odpadkov in ostanki po mehansko-biološki obdelavi odpadkov (skupaj 68 %), sledili so gradbeni odpadki (13 %) ter odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze in papirja (11 %). Količine drugih vrst odpadkov med odloženimi odpadki so bile manjše.

Nihanje količin odloženih odpadkov med posameznimi leti je posledica v opazovanem letu začasno skladiščenih in še neobdelanih količin odpadkov.

Uvoženih manj, izvoženih več odpadkov kot v 2018

Uvoz odpadkov v Slovenijo je bil v 2019 glede na 2018 količinsko manjši za skoraj 3 %, izvoz pa večji za skoraj 2 %. Tudi v 2019 je bilo med uvoženimi in izvoženimi odpadki največ kovinskih odpadkov (med uvoženimi jih je bilo 54 %, med izvoženimi 40 %).


Tok odpadkov, Slovenija
20182019 2019
2018
toneindeks
Odpadki, nastali v Sloveniji - SKUPAJ8.360.6678.413.858101
… od tega komunalni odpadki1.025.0011.064.321104
Uvoženi odpadki1.110.4081.080.48697
Predelani odpadki7.964.4147.435.12493
… od tega reciklirani3.595.8033.448.29796
… od tega uporabljeni za zasipanje4.115.4083.760.29691
Odstranjeni odpadki349.399387.619111
… od tega odloženi157.154169.049108
Izvoženi odpadki1.090.3451.111.369102
Vira: ARSO, SURS
Opomba: V podatkih o predelanih in odstranjenih odpadkih so upoštevane količine odpadkov, obdelanih s končnimi postopki.
METODOLOŠKO OPOZORILO

Nekateri podatki o nastalih količinah odpadkov za referenčno leto 2018 so bili revidirani zaradi popravkov v podatkih administrativnega vira.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.