Bruto domači proizvod, Slovenija, 3. četrtletje 2020

Bruto domači proizvod se je v tretjem četrtletju 2020 zmanjšal za 2,6 odstotka.

Bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem četrtletju 2020 zmanjšal za 2,6 %, v prvih devetih mesecih pa za 6,0 % glede na isto obdobje 2019. Po desezoniranih podatkih se je v tretjem četrtletju glede na tretje četrtletje 2019 zmanjšal za 2,9 %, glede na drugo četrtletje 2020 pa zvišal 12,4 %.

  • 30. 11. 2020 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Domača potrošnja

Domače trošenje se je v tretjem četrtletju 2020 zmanjšalo za 5,0 %, od tega se je končno trošenje zmanjšalo za 0,3 %, bruto investicije pa za skoraj petino (19,6 %).

V okviru končnega trošenja se je zmanjšalo samo končno trošenje gospodinjstev in tudi to zmanjšanje je bilo manj izrazito kot v prvih dveh četrtletjih leta 2020. Končna potrošnja gospodinjstev na domačem trgu se je zmanjšala za 6,0 %; k znižanju je največ prispevalo zmanjšanje izdatkov za storitve in gorivo. Izrazitejše zmanjšanje končne potrošnje je ublažilo predvsem povečanje izdatkov za trajne dobrine, ki so bili večji za 4,3 %.

Povečalo se je tudi končno trošenje države, in sicer za 1,4 %.

Na izrazit upad bruto investicij so vplivale spremembe zalog oz. njihovo zmanjšanje. Bruto investicije v osnovna sredstva so se zmanjšale za 1,8 %. Na zmanjšanje teh je vplivalo zmanjšanje investiranja v stroje in opremo (tako v transportno opremo kot tudi v druge stroje in opremo), medtem ko se je investiranje v gradbene objekte zvišalo (za 2,7 %).

Uvoz se je zmanjšal izraziteje kot izvoz

Izvoz se je v tretjem četrtletju leta 2020 v primerjavi z istim četrtletjem 2019 zmanjšal za 9,5 %, od tega izvoz blaga za 4,6 %, izvoz storitev pa kar za 25,8 %. Uvoz se je zmanjšal za 13,1 %, od tega uvoz blaga za 11,2 %, uvoz storitev pa za 22,4 %. Med storitvami se je na obeh straneh – pri izvozu in pri uvozu – najbolj zmanjšal obseg potovanj.

Tudi zaposlenost se je zmanjšala

Skupna zaposlenost je v tretjem četrtletju 2020 znašala 1.034.564 oseb, kar je za 19.237 oseb ali 1,8 % manj kot v tretjem četrtletju 2019. Najizraziteje je upadla v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (v zaposlovalnih dejavnostih) in v predelovalnih dejavnostih.

 

Opombe
Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

 

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20192020
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta3,12,0-2,4-13,0-2,6
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje0,90,4-4,7-9,812,4
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta2,72,1-3,5-12,9-2,9
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20192020
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja5,11,0-3,2-12,5-5,0
Končna potrošnja4,91,6-3,5-13,0-0,3
  Gospodinjstva5,82,2-6,3-17,4-0,9
  NPISG2,05,7-7,2-9,81,6
  Država2,5-0,34,1-1,11,4
Bruto investicije5,8-1,3-2,2-10,5-19,6
  Bruto investicije v osnovna sredstva4,8-1,2-3,2-14,2-1,8
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)0,30,00,20,8-4,0
Saldo menjave s tujino1)-1,51,10,6-1,62,0
Izvoz proizvodov4,91,1-1,0-23,4-9,5
  Blago (fob)5,71,0-0,4-21,4-4,6
  Storitve2,71,2-3,2-31,6-25,8
Minus: uvoz proizvodov7,6-0,3-1,9-24,2-13,1
  Blago (fob)9,0-0,5-1,3-23,5-11,2
  Storitve1,60,4-4,8-28,1-22,4
Bruto domači proizvod3,12,0-2,4-13,0-2,6
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20192020
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-6,8-7,3-4,9-9,1-6,4
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami7,05,0-0,9-15,8-2,9
od tega: C Predelovalne dejavnosti8,76,20,2-16,1-2,6
F Gradbeništvo0,72,01,6-8,91,4
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo3,30,8-3,9-20,5-7,2
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti8,212,42,8-6,92,1
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti5,91,4-2,05,814,5
L Poslovanje z nepremičninami1,61,81,60,40,6
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti-1,1-4,20,1-19,5-8,5
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo2,00,90,1-4,11,5
RST Druge storitvene dejavnosti6,24,9-8,3-30,4-8,9
Skupaj dodana vrednost3,41,9-1,1-12,8-2,6
Neto davki na proizvode1,33,2-11,0-14,3-2,6
Bruto domači proizvod3,12,0-2,4-13,0-2,6
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.