Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2019

Celotni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2019 predstavljali 5,74 % BDP

Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove so v letu 2019 znašali 2.540 milijonov EUR (5,25 % BDP) in so predstavljali 91,4 % vseh izdatkov za formalno izobraževanje. Preostalih 8,6 % (240 milijonov EUR) so bili izdatki gospodinjstev zunaj izobraževalnih ustanov.

  • 16. 12. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Za formalno izobraževanje v Sloveniji je bilo v 2019 porabljenih 2.376 milijonov EUR javnih sredstev

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2019 znašali 2.376 milijonov EUR ali 4,91 % BDP. V primerjavi z letom 2018 so bili ti izdatki višji, nominalno za 5 %, realno pa za 3,3 %. Najbolj se je povečal obseg javnih sredstev za terciarno izobraževanje (nominalno za 6,6 %, realno za 4,9 %).

92 % javnih sredstev za formalno izobraževanje je bilo namenjenih neposredno izobraževalnim ustanovam. Za transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam je bilo v letu 2019 porabljenih 187 milijonov EUR, večina teh sredstev (80 %) za srednješolsko in terciarno izobraževanje. Javni transferji gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam so tako predstavljali 8 % vseh javnih sredstev za formalno izobraževanje ter 18,6 % vseh javnih sredstev za srednješolsko in 13,5 % vseh javnih sredstev za terciarno izobraževanje.

22,3 % vseh javnih izdatkov so bili izdatki države na lokalni ravni (občin), preostalo so bili izdatki države na centralni ravni. Večina izdatkov občin za izobraževanje je namenjena predšolskemu in osnovnošolskemu izobraževanju. V letu 2019 so občine prispevale 93,4 % vseh javnih sredstev za predšolsko in 15,4 % vseh javnih sredstev za osnovnošolsko izobraževanje.


Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove v 2019 so bili 5,25 % BDP

Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2019 porabljenih 2.540 milijonov EUR, od tega je bilo 86,2 % javnih izdatkov, 12,5 % zasebnih izdatkov in 1,3 % izdatkov oz. sredstev iz mednarodnih virov. Delež zasebnih izdatkov za izobraževalne ustanove  je bil najvišji v predšolskem izobraževanju (22,9 %), delež sredstev iz mednarodnih virov pa v terciarnem izobraževanju (5 %). Ustanovam terciarnega izobraževanja je bilo namenjenih tri četrtine vseh  sredstev iz mednarodnih virov, dodeljenih neposredno izobraževalnim ustanovam.Skupni izdatki za izobraževalne ustanove so bili  višji kot v letu 2018, in sicer nominalno za 5,3 %, realno pa za 3,7 %, preračunani na udeleženca izobraževanja pa nominalno za 4,4 % (s 5.850 EUR na 6.108 EUR), realno pa za 2,8 %. Izdatki na udeleženca izobraževanja so se najbolj povečali v terciarnem izobraževanju (realno za 7,7 %) in v srednješolskem izobraževanju (za 5,1 %), medtem ko so v osnovnošolskem izobraževanju ostali realno na približno enaki ravni kot v 2018.

Struktura celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja je bila podobna  kot v preteklih letih: izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje so predstavljali 19,8 % ali 1,0 % BDP, izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 43,8 % ali 2,3 % BDP, izdatki za srednješolsko izobraževanje 16,2 % ali 0,8 % BDP in  izdatki za terciarno izobraževanje 20,1 % ali 1,1 % BDP.

Izobraževalne ustanove so v letu 2019 za tekoče in investicijske stroške porabile 2,57 milijarde EUR

Tekoči izdatki izobraževalnih ustanov so v letu 2019 znašali 2.398 milijonov EUR ali 93 % vseh izdatkov za formalno izobraževanje (največji del teh izdatkov, 77 %, je bil namenjen za plače in druga nadomestila za zaposlene). Preostalih 7 % izdatkov (176 milijonov EUR) so bili  investicijski izdatki.

Gospodinjstva porabila v 2019 za formalno izobraževanje še 240 milijonov EUR zunaj izobraževalnih ustanov

Udeleženci izobraževanja oziroma njihova gospodinjstva porabijo v zvezi z udeležbo v formalnem izobraževanju poleg sredstev, ki jih plačajo neposredno izobraževalnim ustanovam, tudi sredstva za stroške zunaj izobraževalnih ustanov (npr. za šolske potrebščine, inštrukcije, prevoz in prehrano študentov zunaj šol). Za te stroške so gospodinjstva v letu 2019 porabila (skupaj s subvencijami za te izdatke iz proračuna) po oceni (na podlagi Raziskovanja o porabi gospodinjstev) 240 milijonov EUR.

Celotni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2019 predstavljali 5,74 %  BDP

Celotni izdatki za formalno izobraževanje, to je javni, zasebni in mednarodni izdatki neposredno za izobraževalne ustanove in izdatki gospodinjstev, plačani  zunaj izobraževalnih ustanov, so v letu 2019 znašali 2.779 milijonov EUR ali 5,74 %  BDP.  8,6 % teh izdatkov so bili izdatki gospodinjstev, plačani zunaj izobraževalnih ustanov, medtem ko so celotni  izdatki gospodinjstev za formalno izobraževanje – tisti, ki so bili plačani izobraževalnim ustanovam neposredno, in tisti, ki so bili plačani zunaj njih – predstavljali 18,7 % celotnih izdatkov za formalno izobraževanje.

Javni izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2019
Ravni
izobraževanja
1.000 EUR%% od BDP1)
Skupaj2)2.376.418100,04,9
Predšolsko387.73216,30,8
  1. starostno obdobje142.1726,00,3
  2. starostno obdobje245.56010,30,5
Osnovnošolsko1.050.61244,22,2
Srednješolsko441.95918,60,9
Terciarno494.82120,81,0
  višješolsko strokovno22.9901,00,0
  visokošolsko471.83019,91,0
Nerazporejeno1.2930,10,0
1) Javni izdatki za formalno izobraževanje v odstotnem deležu od BDP so izračunani na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov BDP (Prva objava z dne 30. september 2020; https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0301910S.px).
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Izdatki za izobraževalne ustanove, Slovenija, 2019
Ravni
izobraževanja
Viri sredstev
skupajjavna sredstvazasebna sredstvasredstva iz
mednarodnih virov
1.000 EUR
Skupaj1)2.539.7762.189.597316.41133.768
Predšolsko503.377387.732115.202443
  1. starostno obdobje184.576142.17242.242162
  2. starostno obdobje318.800245.56072.960280
Osnovnošolsko1.113.3101.012.42998.5932.288
Srednješolsko410.621359.95945.1665.496
Terciarno511.175428.18357.45125.541
  višješolsko strokovno18.14914.9102.862378
  visokošolsko 493.026413.27354.58925.163
Nerazporejeno1.2931.29300
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Izdatki v izobraževalnih ustanovah, Slovenija, 2019
Ravni
izobraževanja
Vrsta porabe
skupajtekoči izdatkiinvesticijski izdatki
1.000 EUR
Skupaj1)2.573.5902.397.961175.629
Predšolsko521.503485.03436.469
  1. starostno obdobje191.223177.85013.372
  2. starostno obdobje330.280307.18323.097
Osnovnošolsko1.118.9891.046.11072.879
Srednješolsko413.376387.75625.620
Terciarno518.429477.81740.612
  višješolsko strokovno19.15218.285866
  visokošolsko499.278459.53239.746
Nerazporejeno1.2931.24449
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.