Poslovne tendence, Slovenija, oktober 2020

Le kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu

Od kazalnikov zaupanja je bil v oktobru 2020 višji kot v prejšnjem mesecu le kazalnik zaupanja v gradbeništvu. V industriji je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca. V trgovini na drobno in v storitvah pa sta bila nižja.

  • 23. 10. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih enak kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v oktobru 2020 enaka kot v septembru 2020 in za 3 odstotne točke višja od vrednosti v oktobru 2019 ter za 1 odstotno točko višja od dolgoletnega povprečja. 

Na mesečni ravni so se vrednosti kazalnikov stanj zvišale, med kazalniki pričakovanj pa sta se dve znižali, in sicer kazalnik pričakovana proizvodnja in kazalnik pričakovano skupno povpraševanje (vsak za 1 odstotno točko). Spet pa se je najizraziteje povišala vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje (za 6 odstotnih točk).

Negotove gospodarske razmere še vedno glavni omejitveni dejavnik 

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v oktobru 2020 83-odstotna ali za 6,4 odstotne točke višja kot v juliju 2020. Izboljšali so se vsi četrtletni kazalniki, razen kazalnika ustreznost proizvodnih zmogljivosti; ta se je poslabšal za 14 odstotnih točk. Ocene konkurenčnega položaja so se izboljšale, in sicer oceni konkurenčnega položaja na domačem trgu in trgih zunaj EU vsaka za 9 odstotnih točk, na trgih držav članic EU pa za 6 odstotnih točk. Predelovalna podjetja so bila najbolj optimistična pri oceni kazalnika obseg novih naročil (ta kazalnik je bil višji za 53 odstotnih točk). Za največji delež podjetij so bile negotove gospodarske razmere še vedno glavni dejavnik omejevanja proizvodnje (za 36 % podjetij); sledila sta nezadostno tuje in domače povpraševanje (za 34 % oz. 32 %  podjetij). 18 % podjetij je poslovalo brez omejitev.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji 

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v oktobru 2020 za 13 odstotnih točk nižja kot v septembru 2020, za 14 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja in za 18 odstotnih točk nižja od vrednosti v oktobru 2019. Ta kazalnik je bil nižji tudi v prejšnjem mesecu.

Znižala se je večina kazalnikov stanj in pričakovanj. Najizraziteje sta se znižala kazalnika pričakovana prodaja in pričakovana skupna nabava (za 60 oz. 57 odstotnih točk). Pri drugih kazalnikih so bile spremembe manjše (od 1 do 5 odstotnih točk). Izboljšal se je le kazalnik obseg zalog (za 21 odstotnih točk). 

Največ podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik v svoji dejavnosti navedlo konkurenco v sektorju, in sicer 50 % podjetij, kar je za 1 odstotno točko več kot v prejšnjem četrtletju. Sledili so nizko povpraševanje (32 % podjetij oz. za 3 odstotne točke manj) in visoki stroški dela (30 % podjetij oz. enako kot v prejšnjem četrtletju).

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila oktobra 2020 za 2 odstotni točki višja kot septembra 2020, od vrednosti v oktobru 2019 pa je bila za 5 odstotnih točk nižja. Hkrati je bila za 12 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednost kazalnika skupna naročila, ki vpliva na kazalnik zaupanja v gradbeništvu, se je zvišala, in sicer za 6 odstotnih točk. Vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje se je za 3 odstotne točke znižala in tako omilila rast vrednosti kazalnika zaupanja.   

Največkrat navedeni omejitveni dejavnik pri poslovanju gradbenih podjetij sta bila pomanjkanje usposobljenih delavcev in velika konkurenca v dejavnosti (navedlo ju je 37 % oz. 32 % podjetij). Sledili so visoki stroški dela (ta dejavnik je navedlo 30 % podjetij). 14 % gradbenih podjetij ni omenjalo omejitev.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila oktobra 2020 za 3 odstotne točke nižja kot septembra 2020, od vrednosti v oktobru 2019 je bila nižja za 23 odstotnih točk in od dolgoletnega povprečja za 15 odstotnih točk. Po štirih mesecih dviganja je bil  kazalnik tokrat spet nižji.

Kazalnika povpraševanje in pričakovano povpraševanje, ki tudi pomembno vplivata na vrednost kazalnika zaupanja, sta se znižala, medtem ko so se vsi drugi kazalniki zvišali. 

Delo v storitvenih dejavnostih je oteževalo nezadostno povpraševanje (ta omejitveni dejavnik je navedlo 35 % podjetij, kar je za 6 odstotnih točk manj kot v prejšnjem četrtletju); druga najpogostejša omejitev so bile finančne ovire (16 % podjetij, za 2 odstotni točki manj). 27 % storitvenih podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami (kar je za 3 odstotne točke manj kot v prejšnjem četrtletju).


Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, oktober 2020
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, oktober 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.