Invalidska podjetja, Slovenija, 2019

Konec leta 2019 v Sloveniji 145 invalidskih podjetij, v njih zaposlenih 5.927 invalidov

Konec 2019 je v Sloveniji delovalo 145 invalidskih podjetij in ta so zaposlovala šestino vseh delovno aktivnih invalidov v Sloveniji.

  • 10.9.2020
  • |
  • končni podatki
Med invalidskimi podjetji največ majhnih in srednje velikih glede na število zaposlenih

V Registru invalidskih podjetij je bilo konec leta 2019 vpisanih 145 invalidskih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo1. Med temi podjetji so po velikosti glede na število zaposlenih2 prevladovala majhna in srednje velika podjetja; prvih je bilo 69, drugih pa 53. Mikropodjetij je bilo med temi podjetji 15, velikih podjetij pa 8. 

Največ invalidskih podjetij je bilo glede na dejavnost, s katero so se ukvarjala, uvrščenih (po SKD 2008) v predelovalne dejavnosti, 75; pol manj jih je bilo uvrščenih v druge raznovrstne poslovne dejavnosti, 6 invalidskih podjetij je bilo uvrščenih v strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, po 5 podjetij pa v dejavnost zdravstvo in socialno varstvo ter v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. V kar 6 od 19 dejavnosti ni bilo uvrščeno nobeno invalidsko podjetje; te dejavnosti so: rudarstvo, oskrba z električno energijo, plinom in paro, oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, informacijske in komunikacijske dejavnosti, finančne in zavarovalniške dejavnosti in dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti. 

Številčno razmerje med moškimi in ženskami v invalidskih podjetjih se v zadnjih treh letih ni spremenilo


12 invalidskih podjetij je delovalo v javnem sektorju, 133 pa v zasebnem sektorju. V obojih skupaj je bilo konec leta 2019 zaposlenih 11.640 delovno aktivnih oseb, od tega 2.569 v invalidskih podjetjih v javnem sektorju, 9.071 pa v invalidskih podjetjih v zasebnem sektorju. Število delovno aktivnih oseb v vseh 145 omenjenih invalidskih podjetjih skupaj je bilo za 0,9 % večje kot v letu 2018. Številčno razmerje med moškimi in ženskami, zaposlenimi v vseh invalidskih podjetjih skupaj, se v zadnjih treh letih ni spremenilo: moških je bilo 56 %, žensk 44 %. Prav tako se to razmerje v zadnjih treh letih ni spremenilo v invalidskih podjetjih v zasebnem sektorju: moških je bilo 51 %, žensk 49 %. V invalidskih podjetjih v javnem sektorju pa je bilo konec leta 2019 zaposlenih bistveno manj žensk kot moških: moških je bilo 73 %, žensk pa 27 %. 

Invalidska podjetja v Sloveniji zaposlovala šestino vseh delovno aktivnih invalidov v Sloveniji

Konec leta 2019 je bilo med invalidi v Sloveniji 35.036 delovno aktivnih, kar je za 15,5 % več kot konec leta 2013. Med vsemi delovno aktivnimi osebami je bilo tako 3,9 % invalidov, od teh pa je bilo le 16,9 % (5.927) zaposlenih v invalidskih podjetjih. Invalidov med vsemi zaposlenimi v invalidskih podjetjih je stalno približno 50 %. Podjetja, ki imajo status invalidskega podjetja, morajo namreč po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI, Uradni list RS, št. 16/07, 87/11 in 98/14) med vsemi osebami, ki jih zaposlujejo, zaposlovati in usposabljati v celem poslovnem letu najmanj 40 % invalidov.  

Številčno razmerje med spoloma med invalidnimi osebami, zaposlenimi v 2019 v invalidskih podjetjih, je bilo  podobno kot med vsemi zaposlenimi v invalidskih podjetjih; moških je bilo 57 %, žensk pa 43 %. Od skupno 5.927 invalidnih oseb, zaposlenih v invalidskih podjetjih, je bilo 22 % zaposlenih v invalidskih  podjetjih v javnem sektorju, preostalih 78 % pa v invalidskih podjetjih v zasebnem sektorju.

Povprečna mesečna plača zaposlenih v invalidskih podjetjih najvišja v obalno-kraški, najnižja v gorenjski statistični regiji

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v invalidskih podjetjih je za leto 2019 znašala 1.343,02 EUR; od povprečne mesečne bruto plače za leto 2018 je bila višja, nominalno za 3,3 %, realno pa za 1,7 %. V neto znesku pa je znašala 897,56 EUR in je bila od neto plače za 2018 nominalno višja za 2,8 %, realno pa za 1,2 %. Če jo primerjamo s povprečno mesečno plačo zaposlenih pri vseh pravnih osebah v Sloveniji za leto 2019, vidimo, da je bila od te precej nižja (v bruto znesku za 23,4 %, v neto znesku za 20,8 %). 

Povprečna mesečna neto plačo oseb, zaposlenih v invalidskih podjetjih, je bila za leto 2019 najnižja v gorenjski statistični regiji (804,09 EUR), najvišja pa kot že vrsto let v obalno-kraški statistični regiji (za 2019 je znašala 1.190,50 EUR).

--------------------------------------------------------

[1] Število zaposlenih oseb v invalidskih podjetjih je enako številu delovno aktivnih oseb v teh podjetjih, saj so invalidska podjetja lahko le gospodarske družbe, tako da samozaposlenih oseb tu ni. Delovno aktivne osebe, ki delajo v vseh drugih podjetjih, pa so lahko zaposlene ali samozaposlene osebe.

[2] invalidska mikropodjetja: 1–9 zaposlenih oseb,
majhna invalidska podjetja: 10–49 zaposlenih oseb,
srednje velika invalidska podjetja: 50–249 zaposlenih oseb,
velika invalidska podjetja: najmanj 250 zaposlenih oseb.
Zaposlene osebe v invalidskih podjetjih po doseženi izobrazbi, Slovenija, 31. 12. 2019
VsiOd tega: invalidi
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Skupaj11.6406.4825.1585.9273.3772.550
Osnovnošolska ali manj2.7441.1971.5471.8658631.002
Srednješolska7.1564.4262.7303.7302.3421.388
Višješolska, visokošolska1.740859881332172160
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri vseh pravnih osebah in zaposlenih v invalidskih podjetjih, Slovenija, 2019
Ø I-XII 19Ø I-XII 19
Ø I-XII 18
vse pravne osebeinvalidska podjetjavse pravne osebeinvalidska podjetja
EUREURindeksindeks
Bruto1.753,841.343,02104,3103,3
Javni sektor2.050,791.559,59105,4102,0
Zasebni sektor1.617,981.279,95103,9103,9
Neto1.133,50897,56103,7102,8
Javni sektor1.312,121.034,20104,7101,6
Zasebni sektor1.051,77857,77103,4103,3
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.