Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, maj 2020

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je v maju 2020 povečal

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je po dveh mesecih znatnega upadanja v maju 2020 povečal. To je bila posledica sprostitve nekaterih ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19. Na mesečni ravni je bil tako večji za 13,6 %, a je bil na letni ravni še vedno za 18,1 % manjši.

  • 31.7.2020
  • |
  • začasni podatki

Obseg prodaje večji zaradi omilitve ukrepov

Obseg prodaje se je v maju 2020 povečal za 13,6 % glede na april 2020. To je bila v pretežni meri posledica omilitve ukrepov, povezanih z epidemijo koronavirusne bolezni 19. Obseg prodaje se je bolj izrazito povečal v trgovini (za 22,1 %) kot v storitvenih dejavnostih (za 7,9 %).

Med storitvenimi dejavnostmi se je obseg prodaje v maju 2020 najbolj povečal v gostinstvu (za 141,6 %). Povečanje v preostalih skupinah storitvenih dejavnostih je bilo zmernejše: v prometu in skladiščenju za 10,1 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 7,0 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 5,3 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 0,5 %. Zmanjšal se je le v poslovanju z nepremičninami (za 8,0 %).


Obseg prodaje na letni ravni še vedno manjši

Čeprav je bil obseg prodaje v maju 2020 na mesečni ravni večji, se je na letni ravni zmanjšal – v primerjavi z majem 2019 za 18,1 %. Izraziteje je upadel v storitvenih dejavnostih (za 24,8 %) kot v trgovini (za 6,6 %).

Na letni ravni je obseg prodaje upadel v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v gostinstvu (za 65,3 %). V drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih je bil obseg prodaje manjši za 34,6 %, v poslovanju z nepremičninami za 27,1 %, v prometu in skladiščenju za 21,8 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 14,3 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 8,2 %.

Obseg prodaje je upadel tudi v prvih petih mesecih 2020 v primerjavi z istim obdobjem 2019, in sicer za 12,6 %. Tudi v tem primeru je bil upad večji v storitvenih dejavnostih (za 14,7 %) kot v trgovini (za 8,9 %). Upad smo zaznali v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, še najbolj v gostinstvu (za 41,7 %).
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
V 2020
IV 2020
V 2020
V 2019
I-V 2020
I-V 2019
V 2020
Ø 2015
Skupaj G-N1)113,681,987,4101,9
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil122,193,491,1117,7
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil186,282,676,3130,3
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili113,293,894,7119,3
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili119,197,192,7112,0
H-N Storitvene dejavnosti1)107,975,285,392,7
H Promet in skladiščenje110,178,286,5106,1
49 Kopenski promet; cevovodni transport111,876,886,1101,7
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni prometzzzz
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti103,381,887,6122,7
53 Poštna in kurirska dejavnost102,286,591,285,5
I Gostinstvo241,6 M34,7 M58,3 M43,7 M
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve135,215,853,317,7
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač299,7 M49,4 M62,2 M66,7 M
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti100,591,898,6102,5
58 Založništvo105,279,183,473,1
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi91,439,074,162,1
60 Radijska in televizijska dejavnost108,777,186,467,4
61 Telekomunikacijske dejavnosti107,899,196,679,8
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti98,694,2104,0128,2
63 Druge informacijske dejavnosti106,492,4100,7178,9
L Poslovanje z nepremičninami92,072,985,475,1
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)107,085,791,5101,1
69 Pravne in računovodske dejavnosti106,781,086,381,4
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje100,387,093,8144,6
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje107,989,795,292,6
73 Oglaševanje in raziskovanje trga113,482,292,7103,6
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti133,968,778,893,5
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti105,365,474,982,1
77 Dajanje v najem in zakup130,568,180,3129,2
78 Zaposlovalne dejavnosti94,257,763,971,4
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti47,7 M5,1 M36,0 M3,5 M
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti100,088,096,690,0
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice110,886,287,7101,9
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti117,672,183,4124,8
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v Uredbi Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja, razen iz podatkov za naslednje storitvene dejavnosti: poslovanje z nepremičninami (L68), dajanje v najem in zakup (N77) ter oskrba stavb in okolice (N81). Podatki za te dejavnosti so na voljo samo v originalni obliki; na voljo so namreč za leta od 2015 naprej in jih zaradi kratkosti časovnih vrst še ne desezoniramo.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.