Poslovne tendence, Slovenija, julij 2020

Kazalniki zaupanja na mesečni ravni spet boljši v vseh gospodarskih panogah

Kazalniki zaupanja so se julija 2020 na mesečni ravni v vseh gospodarskih panogah spet izboljšali.

  • 24. 7. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v juliju 2020 za 8 odstotnih točk višja od vrednosti v juniju 2020. Glede na julij 2020 pa je bila za 12 odstotnih točk nižja. Prav tako za 12 odstotnih točk je bila nižja tudi od dolgoletnega povprečja.

Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj; najizraziteje sta se izboljšala kazalnika proizvodnja in pričakovana proizvodnja (vsak po 13 odstotnih točk).

Negotove gospodarske razmere še vedno glavni omejitveni dejavnik

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v juliju 2020 76,6-odstotna ali za 5,5 odstotne točke višja kot v aprilu 2020. Izboljšali so se vsi četrtletni kazalniki, razen ustreznosti proizvodnih zmogljivosti; ta se je poslabšala za 4 odstotne točke. Ocene konkurenčnega položaja na trgih držav EU so se izboljšale za 3 odstotne točke, na trgih zunaj EU za 2 in na domačem trgu za 1 odstotno točko. Predelovalna podjetja so najbolj optimistično ocenila kazalnik obseg novih naročil (za 7 odstotnih točk). Za največji delež podjetij so bile negotove gospodarske razmere še vedno glavni dejavnik omejevanja proizvodnje (za 44 % podjetij); sledilo je nezadostno domače povpraševanje (39 % podjetij). 13 % podjetij je poslovalo brez omejitev.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila julija 2020 glede na junij 2020 za 13 odstotnih točk višja, glede na julij 2019 pa za 9 odstotnih točk nižja; za 4 odstotne točke je bila nižja od dolgoletnega povprečja.

Od kazalnikov stanj in pričakovanj so se poslabšali vsi, razen kazalnikov prodajne cene, prodaja, pričakovano zaposlovanje in obseg zalog. Na izboljšanje kazalnika zaupanja sta najbolj vplivala kazalnik prodaje, ki se je po šestih mesecih padanja zvišal in obseg zalog, ki kaže na izboljšanje.

Največ podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik v svoji dejavnosti navedlo konkurenco v sektorju, in sicer 49 % podjetij, kar je 13 odstotnih točk več kot v prejšnjem četrtletju. Sledili so nizko povpraševanje (35 % podjetij) in visoki stroški dela (30 % podjetij).

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila julija 2020 za 5 odstotnih točk višja kot junija 2020, glede na julij 2019 pa je bila za 16 odstotnih točk nižja. Hkrati je bila za 4 odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja.

Na mesečni ravni so se izboljšali vsi kazalniki stanj in pričakovanj, razen kazalnik tehnična zmogljivost; ta se je poslabšal za 3 odstotne točke. Najbolj sta se izboljšala kazalnika zaposlovanje in obseg gradbenih del (za 10 oziroma 7 odstotnih točk).

Najpogosteje navedeni omejitveni dejavnik pri poslovanju gradbenih podjetij sta bila pomanjkanje usposobljenih delavcev in velika konkurenca v dejavnosti (navedlo ju je po 31 % podjetij). Sledili so visoki stroški dela (ta dejavnik je navedlo 24 % podjetij). 15 % gradbenih podjetij ni omenjalo omejitev.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila julija 2020 za 2 odstotni točki višja kot junija 2020, hkrati pa za 44 odstotnih točk nižja kot v juliju 2019 ter za 36 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.

Vsi kazalniki stanj in pričakovanj so se zvišali, razen kazalnika pričakovano povpraševanje, ki se je znižal. Kazalniki povpraševanje, zaposlovanje in poslovni položaj so se po nekajmesečnem padanju spet izboljšali.

Delo v storitvenih dejavnostih je oteževalo nezadostno povpraševanje (ta omejitveni dejavnik je navedlo 41 % podjetij); druga najpogostejša omejitev so bile finančne ovire (18 % podjetij). 24 % storitvenih podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2020
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.