Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite ter upravičenci do pokojnin, Slovenija, 2018

Celotni izdatki za socialno zaščito, za katero se nameni skoraj četrtina BDP, so bili v 2018 višji kot v 2017

Za programe socialne zaščite je bilo v Sloveniji v 2018 namenjenih 10.092 milijonov EUR, od tega največ za področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. V strukturi virov za financiranje programov socialne zaščite je delež socialnih prispevkov vse večji.

  • 23.7.2020
  • |
  • brez statusa
Izdatki za socialno zaščito v 2018 prvič presegli 10 milijard EUR

Za programe socialne zaščite je bilo v Sloveniji v 2018 namenjenih skupno 10.092 milijonov EUR ali za 3,7 % več kot v 2017. Celotni izdatki za te programe so bili glede na prejšnje leto višji predvsem zaradi višjih izdatkov za programe v okviru področja starost, področja bolezen in zdravstveno varstvo ter področja družina in otroci.

Za socialno zaščito tudi v 2018 skoraj četrtina BDP

Čeprav je Slovenija v 2018 namenila za socialno zaščito nominalno višji znesek kot v 2017, je bil odstotni delež teh sredstev od BDP kljub temu nižji kot v 2017 (predvsem zaradi večje nominalne rasti BDP), in to za 0,6 odstotne točke. Znašal je 21,7 % BDP. 
Vrstni red omenjenih treh področij v okviru socialne zaščite, za katera se skupno nameni glavni delež BDP (približno 18 %), je bil po velikosti deležev dodeljenih sredstev v 2018 enak kot v 2017, vrednosti posameznih deležev pa so bile deloma drugačne: področju starost je bilo dodeljenih 9,1 % BDP (ali za 0,1 odstotne točke manj kot v 2017), področju bolezen in zdravstveno varstvo 7,3 % BDP (ali za 0,3 odstotne točke manj kot v 2017), področju družina in otroci pa 1,8 % BDP (enako kot v 2017).

Za področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo kar tri četrtine vseh sredstev za socialno zaščito

Največji del celotnih sredstev za socialno zaščito je bil v 2018 namenjen področju starost oz. starostnikom, 4.142 milijonov EUR, kar je bilo skoraj 42 % vseh izdatkov za socialne prejemke. Druga najvišja postavka so bili tako kot v prejšnjem letu izdatki za področje bolezen in zdravstveno varstvo; ti so znašali 3.351 milijonov EUR ali tretjino vseh sredstev za socialne prejemke. Sledili so izdatki za področje družina in otroci; ti so znašali 830 milijonov EUR. Temu področju so po deležu namenjenih sredstev sledili izdatki za področji smrt hranitelja družine ter invalidnost. Skupno okoli 6 % vseh sredstev je bilo namenjenih še področjem druge oblike socialne izključenosti, brezposelnost in nastanitev (subvencioniranje najemnin).

V celotni strukturi izdatkov za socialno zaščito se je v 2018 glede na 2017 izraziteje povečal delež izdatkov za področje družina in otroci

Od izdatkov za socialno zaščito so se v 2018 glede na 2017 povečali izdatki za področja družina in otroci (za 4,7 %), starost (za 4,4 %), bolezen in zdravstveno varstvo (za 3,0 %), smrt hranitelja družine (za 1,8 %) ter nastanitev (za 10 %). Izdatki za področje brezposelnost so se nekoliko zmanjšali (za 0,9 %). Izdatki za področje invalidnost so ostali na približno enaki ravni kot v 2017.

Delež socialnih prispevkov v strukturi virov za financiranje programov socialne zaščite narašča

Socialni prispevki so v 2018 pomenili skoraj tri četrtine vseh virov za financiranje programov socialne zaščite; znašali so 7.172 milijonov EUR. Večji del teh sredstev so bili prispevki zavarovancev (4.313 milijonov EUR ali 43,4 % vseh virov), preostalo pa prispevki delodajalcev (2.859 milijonov EUR ali 28,7 %). Vrednost obeh deležev skupaj (ta se z leti povečuje) je bila višja kot v prejšnjem letu, in sicer predvsem zato, ker so se zmanjšali prispevki države (z 2.782 na 2.735 milijonov EUR ali, izraženo v strukturnem deležu, za 1,5 odstotne točke).

Upravičencev do pokojnin nekoliko več kot v 2017

V Sloveniji je bilo v 2018 – po razvrstitvi v pokojninske kategorije, skladni z evropsko metodologijo ESSPROS – 644.136 upravičencev do pokojnin, kar je za 0,7 % več kot v letu 2017, pri čemer sta se število upravičencev do starostnih pokojnin in število upravičencev do pokojnin iz področja smrt hranitelja družine povečali (za 1,6 % oz. za 0,1 %), število upravičencev do invalidskih pokojnin pa se je zmanjšalo (za 6,9 %).

Viri financiranja programov socialne zaščite, Slovenija, 2018
Viri financiranja programov socialne zaščite, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite, Slovenija
20172018
mio. EUR
Izdatki - skupaj1)9.72810.092
  socialni prejemki9.5729.925
    denarni socialni prejemki6.2196.515
    socialni prejemki v naravi3.3543.410
  upravni stroški145146
  drugi izdatki1120
Viri financiranja - skupaj1)9.5919.948
  socialni prispevki6.6707.172
    prispevki delodajalcev2.6542.859
    prispevki zavarovancev4.0164.313
  prispevki države2.7822.735
  drugi viri13941
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Izdatki za socialne prejemke po področjih (tveganjih) socialne zaščite, Slovenija
20172018
mio. EUR%% od BDP1)mio. EUR%% od BDP1)
Skupaj2)9.572100,022,39.925100,021,7
  bolezen/zdravstveno varstvo3.25334,07,63.35133,87,3
  invalidnost4594,81,14614,61,0
  starost3.96941,59,24.14241,79,1
  smrt hranitelja družine5645,91,35745,81,3
  družina/otroci7938,31,88308,41,8
  brezposelnost2342,40,52322,30,5
  nastanitev100,10,0110,10,0
  druge oblike socialne izključenosti2893,00,73243,30,7
1) Izdatki za socialno zaščito v odstotnem deležu od BDP so izračunani na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov BDP (Prva objava z dne 30. avgust 2019; https://www.stat.si/statweb/News/Index/8322).
2) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Upravičenci do pokojnin1), Slovenija
20172018
Upravičenci
  starostnih in invalidskih pokojnin ter pokojnin iz naslova smrti hranitelja družine2)639.918644.136
Upravičenci po posamezni pokojninski kategoriji
  starostna523.720531.882
  invalidska27.17025.305
  smrt hranitelja družine3)150.602150.785
1) Podatki so v skladu z evropsko metodologijo ESSPROS.
2) V okviru te kategorije se upravičenca šteje le enkrat, pa čeprav lahko prejema več pravic hkrati (torej, če prejema starostno pokojnino in del vdovske, ga štejemo le pri starostni). Omenjena kategorija torej ni seštevek posamičnih pokojninskih kategorij, saj je posameznik lahko prejemnik več vrst pokojnin.
3) V okviru kategorije smrt hranitelja družine so prikazani skupaj upravičenci družinskih pokojnin, vdovskih in dela vdovskih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

1. Za podatke o številu upravičencev do pokojnin je bil v okviru metodologije ESSPROS oblikovan dodaten modul. Zanj veljajo ista metodološka pravila kot za osnovni sistem (predvsem za področje starost in razvrščanje upravičencev v določeno področje socialne zaščite oziroma – v tem primeru –  v pokojninsko kategorijo), le da ne zajema vseh programov, temveč le tiste, ki zadevajo pokojnine (to so programi od 5 do 18). Pojasniti je treba še to, da prikazani podatki o številu upravičencev do pokojnin, pridobljeni  v omenjenem modulu, ne ustrezajo nacionalnim kategorijam pokojnin, saj gre za širši zajem in druge metodološke posebnosti.  

2. Končni in podrobnejši podatki bodo na voljo novembra 2020.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.