Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, 2019

Prihodek in dodana vrednost sta tudi v 2019 še naraščala

V 2019 je bilo v Sloveniji aktivnih 149.257 podjetij, ki so ustvarila 105,6 milijarde EUR prihodkov od prodaje. K medletni rasti so največ prispevala podjetja v predelovalnih dejavnostih, najvišjo medletno rast pa so izkazovala podjetja v dejavnosti strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.

  • 15.7.2020
  • |
  • začasni podatki

Prihodek za 3 % višji, k skupni rasti prispevala največ podjetja v predelovalnih dejavnostih

V Sloveniji je v letu 2019 delovalo 149.257 podjetij s pretežno tržno dejavnostjo. Ta podjetja so v letu 2019 ustvarila s prodajo skupno 105,6 milijarde EUR čistih prihodkov ali za 3,1 % več kot v letu 2018, pri čemer je bil prihodek višji kot v 2018 v vseh področjih dejavnosti, razen v oskrbi z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki ter saniranju okolja. Največ so k skupni rasti prispevala podjetja v predelovalnih dejavnostih; njihov prihodek od prodaje je bil za 978 milijonov EUR višji kot v letu prej. Sledila so podjetja v področju trgovina (za 419 milijonov EUR), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 410 milijonov EUR), gradbeništvo (za 376 milijonov EUR), oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 326 milijonov EUR), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 256 milijonov EUR) ter promet in skladiščenje (za 233 milijonov EUR).

Rast prihodka je bila v 2019 v primerjavi z 2018 med vsemi opazovanimi področji dejavnosti najvišja v dejavnosti strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Število aktivnih podjetij v tej dejavnosti se je od 2018 do 2019 povečalo s 35.322 na 36.314. Podjetja v tej dejavnosti so ustvarila za 8 % več prihodkov in dodane vrednosti kot v letu 2018.

V gradbeništvu delalo 6.000 več oseb

V letu 2019 je v opazovanih podjetjih delalo 675.734 oseb ali 20.987 oseb več kot v letu 2018; največ od teh je delo dobilo v gradbeništvu (6.126) in v predelovalnih dejavnostih (5.654). Med podjetji v predelovalnih dejavnostih se je število oseb, ki delajo, najizraziteje povečalo v dejavnosti proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (za 9,4 %); sledila je dejavnost proizvodnja drugih strojev in naprav (za 7,0 %).

Z oddajanjem nepremičnin se je ukvarjalo več podjetij

Podjetja, ki oddajajo nastanitvene zmogljivosti (nepremičnine) za krajši čas spadajo v področje gostinstvo, podjetja, ki dajejo nepremičnine v najem za daljši čas, pa v področje poslovanje z nepremičninami. V letu 2019 se je glede na leto 2018 povečalo število aktivnih podjetij v obeh skupinah, prav tako tudi njihov prihodek in dodana vrednost.

Podjetja, ki so se v 2019 ukvarjala z dejavnostjo počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje (I55.20) in so bila registrirana v področju gostinstvo, so v letu 2019 ustvarila za 15,7 % več prihodkov od prodaje in za 20,5 % več dodane vrednosti, v njih pa je delalo 14,7 % več oseb kot v 2018. Med temi podjetji so prevladovala mikropodjetja v velikostnem razredu zaposlenosti 0–1. Ta podjetja so prispevala 82,5 % dodane vrednosti in 71,0 % prihodka omenjene dejavnosti.

Podjetja, ki so se v 2019 ukvarjala z oddajo nepremičnin za daljši čas in so bila registrirana v področju poslovanje z nepremičninami (L68.20), so prav tako izkazovala rast prihodka, dodane vrednosti in števila oseb, ki so v teh podjetjih delale. Za to dejavnost je bilo v 2019 registriranih 2.169 aktivnih podjetij ali 284 več kot v 2018. Prihodek, ki so ga ustvarila, je bil za 10,7 % višji kot v letu 2018, dodana vrednost pa za 6,3 %.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.