Demografija podjetij, Slovenija, 2018

V 2018 nastalo za skoraj 6 % več novih podjetij kot v 2017

V 2018 je na novo nastalo 19.442 podjetij brez predhodnika ali za 5,5 % več kot v prejšnjem letu; število teh podjetij se je povečalo med samostojnimi podjetniki posamezniki in drugimi fizičnimi osebami (za 9,8 %).

  • 18.6.2020
  • |
  • končni podatki

V 2018 začelo poslovati za 9,8 % več samostojnih podjetnikov posameznikov in drugih fizičnih oseb kot v 2017
Med podjetji, ki po svoji dejavnosti spadajo v industrijo, gradbeništvo ali storitve (področja dejavnosti B–N in P–S po SKD 2008), je bilo v letu 2018 evidentiranih 19.442 novih podjetij brez predhodnika, kar je za 5,5 % več kot v prejšnjem letu. Med omenjenimi novimi podjetji je bilo več kot v 2017 le fizičnih oseb, tj. samostojnih podjetnikov posameznikov in drugih fizičnih oseb (za 9,8 % več); število pravnih oseb je bilo namreč za 8,8 % nižje. Z vidika dejavnosti je bilo ustanovljenih več kot v prejšnjem letu predvsem podjetij, ki so se uvrščala v dejavnost gostinstvo (za 550 več).

Med vsemi podjetji, ki so poslovala v letu 2018, jih je v tem letu nastalo 11,2 %. Glede na dejavnost je bilo med vsemi podjetji največ novih podjetij v dejavnosti gostinstvo (20,3%), sledile so dejavnosti izobraževanje (17,8 % novih podjetij med vsemi) in kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (17,6 % novih podjetij med vsemi).

V letu 2018 nastala podjetja so v tem letu zaposlovala 21.014 oseb, ki delajo, ali za 4,4 % več, kot so jih zaposlovala tista, ki so nastala v letu 2017. Med novonastalimi podjetji so bila najštevilnejša podjetja brez zaposlenih (84,7 %); 0,9 % novonastalih podjetij pa je zaposlovalo 5 ali več oseb. Glede na pravnoorganizacijsko obliko so bila v 2018 nastala podjetja v 80,1 % fizične osebe.

Pet let po nastanku poslovalo skoraj 49 % novonastalih podjetij
Od podjetij, ki so na novo nastala v letu 2013, jih je po enem letu še poslovalo 88,5 %, po treh letih 63,7 % in po petih letih, torej v letu 2018, 48,8 %. Med nazadnje omenjenimi jih je delovalo največ v dejavnosti industrija (50,9 %), najmanj pa v gradbeništvu (44,7 %). Število oseb, ki delajo, je bilo v teh podjetjih po petih letih od ustanovitve za 59,9 % višje kot ob ustanovitvi (v 2013 jih je bilo 11.580, v 2018 pa 18.515). 

Med podjetji, ki so v 2018 prenehala poslovati, približno 83 % fizičnih oseb
V letu 2018 je po začasnih podatkih prenehalo poslovati 11.453 podjetij brez naslednika. 82,7 % teh podjetij so bile fizične osebe. 48,2 % podjetij, ki so prenehala poslovati, je spadalo v naslednja tri področja dejavnosti: strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, v dejavnost gostinstvo in v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Podrobnejši podatki o demografiji podjetij za leto 2018 bodo objavljeni v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS 17. julija 2020.

Novonastala podjetja, Slovenija, 2018
Novonastala podjetja, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Delež podjetij, ki so poslovala eno, tri ali pet let po nastanku v letu 2013, Slovenija
Delež podjetij, ki so poslovala eno, tri ali pet let po nastanku v letu 2013, Slovenija
Vir: SURS
Demografija podjetij, Slovenija, 2018
Novonastala podjetja brez
predhodnika
Podjetja, ki so prenehala
poslovati in so brez
naslednika1)
Novonastala podjetja brez
predhodnika
Podjetja, ki so prenehala
poslovati in so brez
naslednika1)
število% od vseh podjetij
Skupaj19.44211.45311,26,6
Industrija1.3478566,24,0
Gradbeništvo1.7099219,04,8
Storitve poslovnih dejavnosti12.4527.60411,87,2
Druge storitve3.9342.07214,27,5
1) Začasni podatki za leto 2018.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o podjetjih, ki so prenehala poslovati in so brez naslednika, za leto 2018 so začasni; končne bomo objavili predvidoma v juniju 2021.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.