Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Strukturni podatki delovno aktivnega prebivalstva, Slovenija, 31. 12. 2019

Konec leta 2019 le še 8,8 % delovno aktivnih oseb z osnovnošolsko izobrazbo ali manj

Konec leta 2019 je bilo v Sloveniji 901.537 delovno aktivnih oseb, od tega 10,3 % samozaposlenih oseb, število teh pa je bilo za približno 2 % nižje kot konec leta 2018.

  • 4.6.2020
  • |
  • končni podatki

Med samozaposlenimi precej več moških kot žensk

Samozaposlenih oseb je bilo 92.860 ali 10,3 % vseh delovno aktivnih oseb, preostalih 90 % delovno aktivnih oseb je bilo zaposlenih, bodisi pri pravnih osebah (756.267 delovno aktivnih oseb) bodisi pri fizičnih osebah (52.410 delovno aktivnih oseb). Za samostojni poklic se odloča precej več moških kot žensk; prvih je bilo dve tretjini, drugih tretjina. Med samozaposlenimi je bilo 21,2 % kmetov, od teh približno tri četrtine moških (14.342) in četrtina žensk (5.334).

Izobrazbena sestava delovno aktivnih oseb vsako leto boljša

Izobrazbena sestava delovno aktivnih oseb je vsako leto boljša. Konec leta 2019 je bilo med njimi 8,8 % oseb z osnovnošolsko izobrazbo ali manj, medtem ko jih je bilo konec leta 2005 še 20,4 %. Hkrati pa se povečuje delež delovno aktivnih oseb z višjo- oz. visokošolsko izobrazbo; konec leta 2005 jih je bilo 21,0 %, konec leta 2019 pa 35,1 %.


Med delovno aktivnimi v javnem sektorju prevladujejo ženske, v zasebnem sektorju moški
 
Javni sektor je konec leta 2019 zaposloval nekoliko več kot četrtino vseh delovno aktivnih oseb, od tega precej več žensk (63 %) kot moških (37 %), v zasebnem sektorju pa je bilo zaposlenih približno 73 % vseh delovno aktivnih oseb, od tega 62 % moških. Med delovno aktivnimi v javnem sektorju je bilo precej več oseb starih 50 ali več let kot v zasebnem sektorju; v prvem jih je bilo 35 %, v drugem 27 %. Za starostno skupino do 30 let je veljalo ravno obrnjeno: v zasebnem sektorju jih je bilo približno 16 %, v javnem sektorju pa približno 9,5 %.

 

Med invalidnimi delovno aktivnimi osebami za odstotek več žensk kot moških
 

Med delovno aktivnimi osebami je bilo 35.036 invalidnih oseb, kar je približno 4 % vseh delovno aktivnih oseb. Število invalidnih delovno aktivnih žensk je bilo za odstotek večje od števila invalidnih delovno aktivnih moških. Največ invalidnih delovno aktivnih oseb je imelo dokončano srednješolsko izobrazbo (64 %); med temi  je bilo nekoliko več moških (54 %) kot žensk (46 %). Delež invalidnih delovno aktivnih oseb z osnovnošolsko izobrazbo ali manj pa je bil še vedno večji od deleža tistih z višje- oz. visokošolsko izobrazbo (prvih je bilo petina, drugih šestina); med slednjimi pa je bil precej višji delež žensk (65,5 %) kot moških (34,5 %). Nekoliko več kot dve tretjini vseh delovno aktivnih invalidov je zaposlenih v zasebnem sektorju. Več kot polovica vseh delovno aktivnih invalidov je stara od 50 do 59 let (56 %).

Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu (po starosti, izobrazbi, invalidih, dejavnosti in poklicu) za leto 2019 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.