Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, marec 2020

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini marca 2020 zaradi epidemije izrazito manjši

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v marcu 2020 na najnižji ravni po juliju 2016. Zaradi omejitev opravljanja dejavnosti, uvedenih med epidemijo, se je na mesečni ravni zmanjšal za 16,1 %, na letni ravni pa za 15,0 %.

  • 29.5.2020
  • |
  • začasni podatki

Izrazito zmanjšanje obsega prodaje v marcu 2020

V celotnem obdobju, za katerega izračunavamo indeks obsega prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini (od januarja 2010), je bilo mesečno zmanjšanje obsega prodaje v marcu 2020 (za 16,1 %) najbolj izrazito. Pred tem je bil največji upad zabeležen v juliju 2013, ko se je obseg prodaje na mesečni ravni zmanjšal za 4,3 %. Epidemija je imela večji vpliv na storitvene dejavnosti, kjer se je obseg prodaje zmanjšal za 18,1 %. V trgovini je bilo zmanjšanje 11,9-odstotno.

V marcu se je obseg prodaje zmanjšal v vseh storitvenih dejavnostih. Najbolj je epidemija prizadela gostinstvo, kjer se je ta zmanjšal za 55,6 %. Zmanjšanje obsega prodaje je bilo izrazito tudi v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 19,3 %), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 15,4 %) ter v prometu in skladiščenju (za 14,8 %). Nekoliko blažji je bil upad obsega prodaje v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 3,9 %) ter v poslovanju z nepremičninami (za 1,9 %).


Izrazit upad tudi na letni ravni

Obseg prodaje v letošnjem marcu je bil izrazito manjši tudi v primerjavi z marcem 2019. Manjši je bil za 15,0 %. Največji upad na letni ravni je bil pred tem, tako kot na mesečni ravni, zabeležen v juliju 2013, ko se je obseg prodaje zmanjšal za 3,3 %. Tudi na letni ravni je bilo v marcu zmanjšanje v storitvenih dejavnostih (za 16,9 %) izrazitejše kot v trgovini (za 12,1 %).

Tudi na letni ravni se je obseg prodaje zmanjšal v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v gostinstvu (za 52,9 %). V drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih se je zmanjšal za 27,2 %, v prometu in skladiščenju za 15,1 %, v poslovanju z nepremičninami za 10,8 % ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 10,0 %. Najmanjši upad smo zabeležili v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, kjer se je obseg prodaje zmanjšal za 1,4 %.

V prvem četrtletju 2020 se je obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2019 zmanjšal za 5,2 %. V storitvenih dejavnostih je bilo zmanjšanje 5,5-odstotno, v trgovini pa 4,6-odstotno. Med storitvenimi dejavnostmi se je obseg prodaje najbolj zmanjšal v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 16,4 %). V informacijskih in komunikacijskih dejavnostih je bil kljub epidemiji za 2,4 % večji.
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
III 2020
II 2020
III 2020
III 2019
I-III 2020
I-III 2019
III 2020
Ø 2015
Skupaj G-N1)83,985,094,8105,2
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil88,187,995,4110,9
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil62,661,185,096,3
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili98,396,998,6123,7
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili87,088,295,9102,3
H-N Storitvene dejavnosti1)81,983,194,5102,4
H Promet in skladiščenje85,284,994,0113,4
49 Kopenski promet; cevovodni transport87,386,394,8113,6
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni prometzzzz
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti91,184,993,1131,3
53 Poštna in kurirska dejavnost84,986,696,486,3
I Gostinstvo44,447,184,460,4
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve45,848,685,555,6
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač43,746,284,164,4
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti96,198,6102,4109,0
58 Založništvo75,173,186,466,0
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi57,671,9103,392,2
60 Radijska in televizijska dejavnost76,580,196,669,2
61 Telekomunikacijske dejavnosti96,594,997,779,6
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti98,7107,4108,2140,6
63 Druge informacijske dejavnosti98,397,7107,6195,0
L Poslovanje z nepremičninami98,189,291,888,4
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)84,690,099,4111,1
69 Pravne in računovodske dejavnosti95,987,992,792,7
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje94,793,298,7153,9
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje77,492,4106,1105,5
73 Oglaševanje in raziskovanje trga96,195,6108,6123,8
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti70,776,490,496,6
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti80,772,883,692,2
77 Dajanje v najem in zakup86,781,599,0128,8
78 Zaposlovalne dejavnosti92,662,568,583,5
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti42,729,181,156,9
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti83,391,4102,493,9
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice95,583,291,394,2
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti95,588,398,0160,2
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v Uredbi Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja, razen iz podatkov za naslednje storitvene dejavnosti: poslovanje z nepremičninami (L68), dajanje v najem in zakup (N77) ter oskrba stavb in okolice (N81). Podatki za te dejavnosti so na voljo samo v originalni obliki; na voljo so namreč za leta od 2015 naprej in jih zaradi kratkosti časovnih vrst še ne desezoniramo.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.