Bruto domači proizvod, Slovenija, 1. četrtletje 2020

Bruto domači proizvod v 1. četrtletju 2020 nižji za 2,3 odstotka

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju 2020 za 2,3 odstotka nižji kot v istem četrtletju leta 2019. Po desezoniranih podatkih je bil BDP v istem obdobju nižji za 3,4 %, v primerjavi s četrtim četrtletjem 2019 pa nižji za 4,5 %.

  • 29.5.2020
  • |
  • brez statusa

V prvem četrtletju 2020 smo zabeležili zmanjšanje domačega in zunanjega povpraševanja. Na upad BDP je imel upad domačega povpraševanja večji vpliv kot pa upad zunanjega povpraševanja.

Domača potrošnja

Domače trošenje se je v prvem četrtletju 2020 zmanjšalo za 3,1 %, na kar sta vplivali obe komponenti domačega trošenja: tako končno trošenje, ki se je zmanjšalo za enak odstotek, kot  tudi bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 %. V okviru končnega trošenja se je povečala le potrošnja države, in sicer za 5,8 %. 

Končna potrošnja gospodinjstev (ta je poleg investicij v osnovna sredstva najpomembnejša komponenta domačega trošenja) se je v prvem četrtletju 2020 zmanjšala za 6,4 %, bruto investicije v osnovna sredstva pa so se zmanjšale za 6,3 %. Na zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev (razen investicij v gradbeništvu, ki so se celo povečale; glede na isto četrtletje leta 2019 so se povečale za 3,8 %). Med investicijami v osnovna sredstva so se povečale tudi investicije v proizvode intelektualne lastnine, ki so se povečale za 1,7 %.

Povečale so se tudi zaloge; k rasti BDP so prispevale 0,5 odstotne točke in so tako blažile padec celotnih bruto investicij in domače potrošnje.

Zmanjšanje zunanjega povpraševanja

Izvoz se je v prvem četrtletju leta 2020 v primerjavi z istim četrtletjem 2019 zmanjšal za 1,6 %, kar je prvič v zadnjih 10 letih (z izjemo 2. četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1 %). Uvoz se je zmanjšal za 2,5 %, zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanje trgovinskega presežka na rast BDP pozitiven.  K rasti BDP je tokrat prispeval 0,5 odstotne točke.

Zaposlenost je v začetku leta 2020 še naraščala

Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju 2020 znašala 1.041.617 oseb, kar je za 1,0 % več ali za 9.890 oseb več kot v prvem četrtletju 2019. Največ novozaposlenih oseb smo zabeležili v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. V nekaterih dejavnostih smo zabeležili upad zaposlenosti; ta je bil največji v kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih dejavnostih.   

Opombe
Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

 Izračun makroekonomskih agregatov kot je BDP temelji na številnih statističnih in administrativnih podatkovnih virih. Zaradi epidemije koronavirusa so nekateri podatkovni viri nižje kakovosti in manj zanesljivi kot običajno, kar predstavlja tveganje tudi za kakovost ocen makroekonomskih agregatov in posledično za morebitne večje revizije.

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20192020
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta3,32,52,41,7-2,3
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje0,50,00,80,4-4,5
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta3,52,32,11,7-3,4
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20192020
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja2,32,03,80,4-3,1
Končna potrošnja2,83,13,30,5-3,1
  Gospodinjstva2,53,83,21,2-6,4
  NPISG1,81,82,87,6-7,2
  Država3,91,13,4-2,05,8
Bruto investicije0,4-1,55,50,1-3,3
  Bruto investicije v osnovna sredstva10,06,72,2-4,5-6,3
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)-1,7-1,60,80,90,5
Saldo menjave s tujino1)1,20,6-1,01,30,5
Izvoz proizvodov5,66,05,30,9-1,6
  Blago (fob)5,45,95,70,9-0,8
  Storitve6,56,33,90,9-4,7
Minus: uvoz proizvodov4,75,97,4-0,8-2,5
  Blago (fob)4,36,29,0-0,6-1,9
  Storitve6,93,7-0,1-1,4-5,5
Bruto domači proizvod3,32,52,41,7-2,3
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20192020
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo2,4-6,7-7,1-6,3-5,1
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami2,53,53,71,9-0,3
od tega: C Predelovalne dejavnosti3,34,44,82,61,0
F Gradbeništvo14,97,5-2,1-0,71,4
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo5,33,63,41,5-4,8
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti2,63,31,81,72,4
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti1,35,14,61,1-1,1
L Poslovanje z nepremičninami0,20,51,61,91,4
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti2,90,83,8-0,4-1,0
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo1,71,51,81,71,2
RST Druge storitvene dejavnosti1,71,83,72,6-9,1
Skupaj dodana vrednost3,42,72,51,1-1,1
Neto davki na proizvode2,51,11,95,5-10,7
Bruto domači proizvod3,32,52,41,7-2,3
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.