Odločitve tožilstev in sodišč v kazenskih zadevah, Slovenija, 2019

V 2019 obsojenih 6.036 polnoletnih, 220 mladoletnih in 37 pravnih oseb.

V letu 2019 sta bili v Sloveniji pravnomočno obsojeni 2,4 osebe na 1.000 prebivalcev. V jugovzhodni Sloveniji je bila ta stopnja najvišja (4,3 na 1.000 prebivalcev), v goriški statistični regiji pa najnižja (1,4 na 1.000 prebivalcev). 

  • 8. 6. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V 2019 na tožilstvih vloženih nekoliko manj ovadb kot v letu prej
Na tožilstvih je bilo v letu 2019 ovadenih 28.198 polnoletnih storilcev, kar je za poldrugi odstotek (1,5 %) manj kot v letu 2018. Od tega je bilo 58 % ovadb zavrženih. V približno petini primerov (20 %) se je tožilec odločil za neposredno vložitev obtožnega akta. V 11 % primerov je bila vložena zahteva za preiskavo, skoraj 8 % obtožnih aktov pa je bilo vloženih po preiskavi. V 4 % primerov so bile ovadbe rešene drugače (odstopljene tuji državi, obtožni akt je bil vložen po posameznih preiskovalnih dejanjih ipd.).    

Ovadenih je bilo tudi 1.189 pravnih oseb (6 % manj kot v letu 2018). Največ teh ovadb, 85 %, je bilo zavrženih. V 6 % primerov je bila vložena zahteva za preiskavo, v  okrog 5 % primerov so bili vloženi neposredni obtožni akti, 2 % obtožnih aktov pa je bilo vloženih po preiskavi. 

V letu 2019 je bilo ovadenih 17 % več mladoletnih oseb kot leto prej. Ovadba je bila največkrat (v skoraj polovici primerov) zavržena, v tretjini primerov (33 %) je tožilec podal predlog za uvedbo pripravljalnega postopka, v skoraj petini (19 %) primerov pa je podal predlog za izrek vzgojnega ukrepa. 

V 2019 največ (61 %) obsojenih polnoletnih oseb z doseženo poklicno ali srednjo izobrazbo, skoraj tretjina (29 %) z osnovnošolsko izobrazbo 
Obsojene polnoletne osebe z najvišjo doseženo srednjo stopnjo izobrazbe so bile v 2019 v polovici primerov obsojene zaradi tatvine, goljufije, ponarejanja listin, velike tatvine, grožnje, lahke telesne poškodbe in preprodaje prepovedanih drog.  

Pri terciarno izobraženih polnoletnih obsojenih osebah je seznam kaznivih dejanj, zaradi katerih so bile najpogosteje obsojene,  nekoliko drugačen. V polovici primerov  so bile osebe obsojene zaradi ponarejanja listin, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, guljufije, povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, nevarne vožnje  v cestnem prometu, grožnje, tatvine, preprodaje prepovedanih drog in kršitve temeljnih pravic delavcev. 

Tri četrtine obsojenih polnoletnih oseb v 2019 so bile zaposlene, brezposelne in druge neaktivne osebe
Zaposlene osebe so bile v 2019 najpogosteje obsojene zaradi tatvine, goljufije, ponarejanja listin, grožnje, nasilja v družini in nevarne vožnje v cestnem prometu, brezposelne osebe pa zaradi tatvine, velike tatvine, goljufije, grožnje, preprodaje prepovedanih drog in ponarejanje listin.

V jugovzhodni Sloveniji največ obsojenih oseb na 1.000 prebivalcev
V letu 2019 sta bili v Sloveniji pravnomočno obsojeni 2,4 osebe na 1.000 prebivalcev. Ta podatek je bil v treh občinah enak slovenskemu povprečju, v 68 občinah je bil višji, v 141 občinah pa nižji. Največje število obsojenih oseb na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Škocjan (8,7 osebe), Kočevje (8,2 osebe) in Črnomelj (6,1 osebe).  
Obsojene polnoletne in mladoletne osebe, Slovenija
2017201820192019
2018
2018
2017
številoindeks
Polnoletniskupaj6.2526.0986.03699,097,5
Polnoletnimoški 5.3925.3175.15697,098,6
ženske860781880112,790,8
Mladoletniskupaj26922622097,384,0
Mladoletnimoški 24120519695,685,1
ženske282124114,375,0
Vir: SURS
Obsojeni polnoletni po glavni kazenski sankciji, Slovenija
201720182019
Glavna kazen - SKUPAJ6.2526.0986.036
Zaporna kazen5.6895.4905.376
… od tega pogojna 4.4304.1394.039
Denarna kazen459503565
… od tega pogojna 152423
Kazen odpuščena565441
Varnostni ukrep brez izreka kazni485154
Vir: SURS
Mladoletne osebe, ki jim je bil izrečen vzgojni ukrep ali kazen po vrsti glavne kazni, Slovenija
201720182019
Glavna kazen - SKUPAJ269226220
Mladoletniški zapor31-
Vzgojni ukrepi (skupaj)266224220
… ukor313227
… navodila in prepovedi766150
… nadzorstvo organa socialnega skrbstva136114131
… oddaja v vzgojni zavod131410
… oddaja v prevzgojni dom1032
… oddaja v zavod za usposabljanje---
Ni izrečen vzgojni ukrep ali kazen-1-
Vir:SURS
Izobrazbena struktura obsojenih polnoletnih oseb, Slovenija
201720182019
Izobrazba - SKUPAJ6.2526.0986.036
Brez izobrazbe556495
Nepopolna osnovnošolska707549
Osnovnošolska 1.9201.7681.746
Poklicna ali srednja (strokovna, splošna) 3.7733.7333.693
Višješolska (prejšnja), višja strokovna134120157
Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.7710387
Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.185210179
Doktorat (magisterij star)382530
Vir:SURS
Obsojene polnoletne osebe po statusu aktivnosti, Slovenija
201720182019
Status aktivnosti - SKUPAJ6.2526.0986.036
Aktivni - Skupaj4.2314.0904.153
Zaposleni2.4022.3862.440
Brezposelni1.8291.7041.713
Neaktivni - Skupaj2.0212.0081.883
Učenci, dijaki in študenti304274246
Upokojenci362365396
Drugi neaktivni1.3551.3691.241
Vir:SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.