Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, 2019

V letu 2019 cene inputov v kmetijstvu višje v povprečju za 1,2 %

Cene inputov v kmetijstvu so se v letu 2019 zvišale v povprečju za 1,2 %, medtem ko so bile v primerjavi z letom 2018 višje v povprečju za 2,7 %.

  • 28.2.2020
  • |
  • končni podatki

Indeksi cen inputov v kmetijstvu
Z indeksi cen inputov v kmetijstvu, tj. cen proizvodov in storitev za kmetijsko pridelavo, spremljamo gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo (npr. cene semen poljščin, gnojil, krmil ipd.) in za investicije v kmetijstvu (npr. cene kmetijske mehanizacije in opreme).

Letna rast cen inputov v kmetijstvu 1,2-odstotna
Letna rast cen inputov v kmetijstvu je bila v letu 2019 1,2-odstotna (v letu 2018 3,6-odstotna), medtem ko je bila povprečna letna rast cen 2,7-odstotna (v letu 2018 3,8-odstotna). 
 
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu višje za 0,5 %
V letu 2019 so se cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu zvišale v povprečju za 0,5 %, glede na leto poprej pa so bile višje v povprečju za 2,4 %.

V letu 2019 so se najbolj zvišale cene semen poljščin (v povprečju za 9,1 %), sledile so cene sredstev za varstvo rastlin (v povprečju višje za 6,2 %), cene drugih proizvodov in storitev (višje v povprečju za 5,9 %), cene veterinarskih storitev (višje za 3,4 %) ter cene proizvodov in storitev za vzdrževanje zgradb (višje v povprečju za 3,3 %).

V letu 2019 nižje cene krmil, gnojil in energije
Cene krmil so se v letu 2019 znižale v povprečju za 2,4 %, v primerjavi z letom 2018 pa so bile višje v povprečju za 1,3 %. V zadnjem letu so se cene krme znižale za 1,3 %, cene močnih krmil pa za 2,6 %. Med močnimi krmili so se najbolj znižale cene krmil za perutnino (v povprečju za 3,8 %), najmanj (v povprečju za 0,6 %) pa cene krmil za teleta in prašiče.

Cene gnojil so se v letu 2019 znižale v povprečju za 1,7 % (v primerjavi z letom poprej pa so bile višje za 6,0 %). V letu 2019 so se najbolj znižale cene PK-gnojil (v povprečju za 2,8 %), najmanj pa cene fosfatnih gnojil (v povprečju za 0,2 %).

Cene v skupini energija in maziva so se v letu 2019 znižale v povprečju za 1,6 %. Znižale so se le cene motornih goriv (v povprečju za 2,5 %), medtem ko se cene maziv niso spremenile, cene električne energije in goriv za gretje pa so se zvišale (prve v povprečju za 2,6 % in slednje za 1,6 %). 

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje za 2,8 %
V letu 2019 so se cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu zvišale v povprečju za 2,8 %, glede na leto 2018 pa so bile višje v povprečju za 3,2 %.

V zadnjem letu so se cene opreme zvišale v povprečju za 3,2 %, cene zgradb pa za 1,5 %. Cene mehanizacije in druge opreme so se v enem letu zvišale v povprečju za 3,7 %, cene transportne opreme (traktorjev) pa za 2,8 %.

Povprečne letne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu in kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Povprečne letne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu in kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Ø 2019
Ø 2015 
Ø 2019
Ø 2018
XII 2019
XII 2018 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)103,46102,4100,5
Semena in sadike101,67110,2109,1
Energija; maziva106,8098,598,4
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal88,64106,098,3
Sredstva za varstvo rastlin106,65105,6106,2
Veterinarske storitve110,11102,8103,4
Krmila103,72101,397,6
Vzdrževanje opreme102,7699,998,5
Vzdrževanje zgradb105,14103,3103,3
Drugi proizvodi in storitve110,02105,5105,9
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,53103,2102,8
Oprema110,61103,5103,2
Zgradbe110,30102,2101,5
Skupaj (input 1 + input 2)105,63102,7101,2
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.