Življenjski pogoji, Slovenija, 2019

Materialni položaj gospodinjstev se je še izboljšal, z življenjem na splošno zadovoljnih še več ljudi

Gospodinjstva so s svojimi dohodki v 2019 lažje preživela mesec kot v 2018. Enotedenske počitnice si je lahko privoščilo več gospodinjstev, enak delež pa bi jih lahko poravnal nepričakovane izdatke. Materialno prikrajšanih oseb je bilo manj, zadovoljnih z življenjem pa več kot v 2018.

  • 16. 1. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Gospodinjstva s svojimi dohodki lažje preživijo mesec

Odstotek gospodinjstev, ki so v 2019 s svojimi dohodki preživela mesec brez težav (lahko oz. zelo lahko), se je glede na 2018 povečal za 2 odstotni točki (s 17 % na 19 %). Na drugi strani pa se je za 4 odstotne točke (s 24 % na 20 %) zmanjšal delež tistih gospodinjstev, ki so s svojimi dohodki shajala s težavami (težko oz. zelo težko). Največ gospodinjstev je s svojimi dohodki preživelo mesec z manjšimi težavami, in sicer 33 %, kar je približno toliko kot v prejšnjih letih.Število materialno prikrajšanih oseb se je še znižalo

Stopnja resne materialne prikrajšanosti je bila v letu 2019 2,6-odstotna ali glede na prejšnje leto za 1,1 odstotne točke nižja. To pomeni, da je v 2019 živelo v materialno prikrajšanih gospodinjstvih približno 52.000 oseb (v 2018 pa 74.000). Gospodinjstva, v katerih so živele te osebe, so bila zaradi omejenih finančnih virov prikrajšana za vsaj štiri od naslednjih devetih elementov, na podlagi katerih se izračuna stopnja materialne prikrajšanosti: 1) redno plačilo najemnine ali hipoteke, stanovanjskih stroškov, odplačevanje kreditov, 2) primerno ogrevano stanovanje, 3) poravnava nepričakovanih izdatkov v višini mesečnega praga tveganja revščine (v 2018: 600 EUR; v 2019: 650 EUR), 4) mesni ali enakovreden vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan, 5) enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva, 6) osebni avtomobil, 7) pralni stroj, 8) barvni televizor, 9) telefon.Pri plačevanju finančnih obveznosti zamujalo manj gospodinjstev

Stanovanjski stroški (ti vključujejo tudi morebitno najemnino ali odplačila hipotekarnih posojil) so bili v 2019 veliko breme za 32 % gospodinjstev, kar je za 3 odstotne točke manj kot v 2018. Plačilo stanovanjskih stroškov sploh ni bilo breme za 15 % gospodinjstev, kar je za 3 odstotne točke večji delež kot v preteklem letu.

Stanovanjske stroške, morebitno najemnino ali hipotekarno posojilo, druga posojila ali nakupe na obroke je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v letu 2019 zaradi finančne stiske vsaj enkrat plačalo z zamudo 11 % gospodinjstev; to je za 1 odstotno točko manj, kot jih je bilo v letu 2018, in za 9 odstotnih točk manj, kot jih je bilo v letu 2014, ko je bil odstotek takih gospodinjstev največji.

Najemnino za stanovanje je vsaj enkrat v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v letu 2019 plačalo z zamudo 12 % najemnikov stanovanj, kar je 4 odstotne točke manj kot v letu 2018.

Pri banki najeta posojila, ki niso bila namenjena za nakup stanovanja ali za reševanje osnovnega stanovanjskega problema, temveč npr. za nakup avtomobila, za počitnice, za nakup pohištva, je v letu 2019 odplačevalo 27 % gospodinjstev. Z odplačevanjem obrokov za ta posojila so zamujali 3 % teh gospodinjstev ali za 1 odstotno točko manj kot v prejšnjem letu. Gospodinjstev, ki so odplačevala nakupe na obroke, npr. nakupe gospodinjskih naprav, pohištva, kurilnega olja, je bilo 19 %. Med temi je bilo 5 % takih, ki so obroke odplačevala z zamudami, kar je približno toliko kot v prejšnjem letu. Med vsemi gospodinjstvi v Sloveniji pa je z odplačili posojil oziroma obrokov zamujal po 1 % gospodinjstev.


Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem se je še zvišala

Povprečna samoocena zadovoljstva z življenjem na lestvici od 0 (povsem nezadovoljen) do 10 (zelo zadovoljen) se je v 2019 glede na prejšnje leto še zvišala, in sicer za 0,2 vrednosti ocene (s 7,3 na 7,5). Skoraj osem od desetih je zadovoljstvo s svojim življenjem na splošno ocenilo z ocenami od 7 do 10 (78 %), kar je za 5 odstotnih točk več kot v 2018. Delež oseb, ki so svoje življenje ocenile z najnižjimi ocenami (0–4), se je v 2019 znižal na 4 % (v 2018: 6 %).


Dobrine in plačljive aktivnosti finančno še dostopnejše

Med vsaj 16 let starimi osebami je bilo v letu 2019 93 % takih, ki so se vsaj enkrat na mesec družile s prijatelji ali sorodniki ob pijači ali na kosilu, kar je za odstotno točko več kot v letu 2018. Delež takih, ki si tega niso mogli privoščiti zaradi finančnih težav, je ostal enak kot v letu prej (3 % oseb).

Prostočasnih aktivnosti, ki jih je treba plačati, se je v letu 2019 redno udeleževalo 55 % oseb, starih vsaj 16 let, to je za tri odstotne točke več kot v letu 2018. Delež oseb, ki si iz finančnih razlogov niso mogle privoščiti tovrstnih aktivnosti, pa se je glede na prejšnje leto znižal za tri odstotne točke (s 15 % na 12 %).

Manjši znesek denarja zase je skoraj vsak teden porabilo devet od desetih oseb, kar je za odstotno točko več kot v 2018. Iz finančnih razlogov si tega ni moglo privoščiti 6 % oseb, iz drugih razlogov pa 5 %.


Materialni položaj oseb v času mladosti

35 % oseb, starih 25–59 let, je ocenilo, da je bil finančni položaj njihovega gospodinjstva v času njihove mladosti (ko so bile stare približno 14 let) še kar dober, za 33 % oseb je bil dober oz. zelo dober, za 12 % pa zmerno slab in za 18 % slab oz. zelo slab.

Sedem oseb od desetih (starih 25–59 let) je v času mladosti živelo v gospodinjstvih, ki so lahko vsem otrokom omogočila enotedenske letne počitnice zunaj doma (tudi pri sorodnikih/prijateljih, v okviru šole ali mladinskih organizacij). Skoraj vsi (98 % oseb) so v mladosti imeli šolske potrebščine (npr. učbenike, knjige, zvezke, pisala, opremo za telovadbo) ter zagotovljen vsakodnevni mesni oz. enakovredni vegetarijanski obrok (95 % oseb).

METODOLOŠKO OPOZORILO
V današnji objavi so prikazani začasni podatki iz mednarodno primerljivega raziskovanja Življenjski pogoji (SILC). Podatki za raziskovanje SILC so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom v prvi polovici leta 2019. Kasneje bomo tem podatkom dodali še podatke iz registrskih in administrativnih virov. Končni podatki se bodo zaradi dodatnih podatkov iz drugih virov ter nadaljnjega statističnega urejanja podatkov lahko nekoliko razlikovali od začasnih podatkov.

Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 11. junija 2020. Hkrati bodo objavljeni končni podatki s področja »Kazalniki dohodka, revščine in socialne izključenosti«. Podrobni podatki po različnih prerezih bodo v podatkovni bazi  SiStat objavljeni 8. julija 2020. Končni podrobni podatki iz priložnostnega modula »Medgeneracijsjki prenos prikrajšanosti« bodo objavljeni 22. septembra 2020. 
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.