Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija, 2018

Vrednost investicij in tekočih izdatkov v Sloveniji v 2018 nekoliko višja kot v 2017

Investicijska sredstva za varstvo okolja so bila v letu 2018 za 2,1 % višja, tekoči izdatki za varstvo okolja pa so bili za 12,0 % višji kot v letu 2017.

  • 9.1.2020
  • |
  • končni podatki

Vrednost investicij in tekočih izdatkov v Sloveniji v 2018 nekoliko višja kot v 2017
Za investicije v varstvo okolja je bilo v letu 2018 namenjenih 238 milijonov EUR ali 2,1 % več kot v letu 2017. V celotni strukturi investicij v varstvo okolja v letu 2018 so obsegale največji delež investicije za ravnanje z odpadki, in sicer 30,2 % (72 milijonov EUR).
Tekoči izdatki za varstvo okolja so v letu 2018 znašali 595 milijon EUR ali 12,0 % več kot v letu 2017. V celotni strukturi tekočih izdatkov za varstvo okolja so v letu 2018 obsegali največji delež tekoči izdatki za ravnanje z odpadki, skoraj 60,4 % (359 milijonov EUR).

Več kot polovica investicij v industriji namenjenih na koncu proizvodnega procesa
V strukturi investicij za varstvo okolja v industriji (področja dejavnosti B, C, D) je bilo v letu 2018 namenjenih za varstvo okolja na koncu proizvodnega procesa 65,7 % investicij, za varstvo okolja med delovnim procesom pa 34,3 % investicij.

Največ investicij in tekočih izdatkov v osrednjeslovenski regiji 
Struktura investicij, vloženih v varstvo okolja, po statističnih regijah kaže, da je največji delež vrednosti vseh investicij prispevala osrednjeslovenska (40,2 %), sledili sta spodnjeposavska (20,4 %) in savinjska regija (10,0 %).
Največji delež vrednosti vseh tekočih izdatkov za varstvo okolja je prispevala osrednjeslovenska regija (29,7 %), sledili sta podravska (16,8 %) in savinjska regija (16,1 %).

Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija
Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija
Vir: SURS
Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja po namenu, Slovenija
Investicije za varstvo okolja Tekoči izdatki za varstvo okolja
2017201820172018
EUR (mio.)
Skupaj1)233238531595
  varstvo zraka in klime40506369
  upravljanje odpadnih voda5654139139
  ravnanje z odpadki10572306359
  drugi nameni2)32622458
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Všteti so varstvo in izboljšava tal, podtalnice in površinskih voda, varstvo pred hrupom in vibracijami, varstvo biološke raznovrstnosti in pokrajine, raziskave in razvoj ter drugo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.