Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija, 2018

Največ izdatkov za socialno zaščito (16,7 % BDP) in zdravstvo (6,6 % BDP)

Izdatki sektorja država so se v 2018 zmanjšali na 43,5 % BDP; v 2017 so namreč znašali 44,1 % BDP. V 2018 je bilo največ izdatkov namenjenih za socialno zaščito (16,7 % BDP) in zdravstvo (6,6 % BDP).

  • 20.12.2019
  • |
  • brez statusa

Največ izdatkov za socialno zaščito (16,7 % BDP) in zdravstvo (6,6 % BDP)

Sektor država je tudi v 2018 namenil največji delež izdatkov področju socialna zaščita, kar odraža vlogo države, da prerazporeja dohodek in premoženje, ki se financira z davki in socialnimi prispevki. Izdatki za socialno zaščito so se v primerjavi s prejšnjim letom nominalno zvišali za 4,0 %  oz. s 7.333 milijonov EUR na 7.625 milijonov EUR. Približno 93 % teh izdatkov je bilo v obliki socialnih prejemkov in socialnih transferjev v naravi. Več kot pol izdatkov za to področje je bilo namenjenih za področje starost (predvsem za starostne pokojnine); izdatki za starost so se zvišali za 5,4 % (s 4.314 milijonov EUR na 4.547 milijonov EUR). Izdatki za področje  bolezen in invalidnost so se v primerjavi s preteklim letom zvišali za 1,0 % (z 951 milijonov EUR na 961 milijonov EUR; v teh izdatkih so zajete predvsem boleznine in invalidske pokojnine). Izdatki za področje družina in otroci so se zvišali za 3,3 % (s 794 milijonov EUR na 821 milijonov EUR). Izdatki za področje brezposelnost so se znižali, in to za 5,6 % (z 213 milijonov EUR na 201 milijon EUR).
Za zdravstvo smo v letu 2018 namenili 6,6 % BDP ali 3.001 milijon EUR. V primerjavi s prejšnjim letom so se izdatki za ta namen nominalno zvišali za 148 milijonov EUR. Približno 40 % izdatkov za zdravstvo so predstavljala sredstva za zaposlene, 28 % vmesna poraba in 25 % socialni transferji v naravi. Če pogledamo podrobneje, smo za bolnišnične storitve namenili 3,0 % BDP, za zunajbolnišnične storitve 1,9 % BDP ter za medicinske proizvode, pripomočke in opremo 0,9 % BDP.

Za preostale namene skupaj 20,3 % BDP
Za javno upravo smo v letu 2018 namenili 5,3 % BDP. Glavni del izdatkov za javno upravo so bili izdatki za servisiranje javnega dolga (obresti); izdatki za ta namen so se v letu 2018 v primerjavi s prejšnjim letom znižali za 15,4 % (s 1.106 milijonov EUR na 936 milijonov EUR). V izdatke za to področje so zajeti tudi izdatki za vse temeljne raziskave; ti izdatki so v 2018 predstavljali 0,4 % BDP.
Za izobraževanje smo v letu 2018 namenili 5,4 % BDP. V primerjavi s prejšnjim letom so se izdatki za ta namen nominalno zvišali za 5,9 % (z 2.334 milijonov EUR na 2.471 milijonov EUR). Okrog 65 % izdatkov za to področje se je nanašalo na sredstva za zaposlene.
Za ekonomske dejavnosti smo v letu 2018 namenili 4,7 % BDP ali 2.140 milijonov EUR. Za javni red in varnost smo namenili 1,5 % BDP ali 706 milijonov EUR. Za rekreacijo, kulturo in religijo smo namenili 1,4 % BDP ali 647 milijonov EUR. Za obrambo smo namenili 1,0 % BDP ali 443 milijonov EUR (ali za 5,3 % več kot v predhodnem letu); 63 % izdatkov za obrambo se je nanašalo na sredstva za zaposlene. Za varstvo okolja smo namenili 0,5 % BDP, za stanovanjske dejavnosti in prostorski razvoj pa 0,4 % BDP.

Revizija podatkov
Revidirani podatki za prejšnja leta so bili usklajeni s podatki o temeljnih agregatih sektorja država, objavljenimi v septembru 2019, in so zdaj na voljo v podatkovni bazi SiStat. Podatki za 1995–1998 pa so objavljeni prvič.
Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija
Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija
Vir: SURS
Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija
2015201620172018
mio. EUR
SKUPAJ18.92518.66218.94119.925
Javna uprava2.5802.6602.5072.447
Obramba332378384443
Javni red in varnost607688690706
Ekonomske dejavnosti2.3011.8821.8442.140
Varstvo okolja404228195243
Stanovanjske dejavnosti in urejanje okolja222161208200
Zdravstvo 2.5922.7102.8533.001
Rekreacija, kultura in religija615580593647
Izobraževanje2.1692.2432.3342.471
Socialna zaščita7.1037.1327.3337.625
Vir: SURS
Izdatki sektorja država za socialno zaščito, Slovenija
2015201620172018
mio. EUR
SKUPAJ7.1037.1327.3337.625
Bolezen in invalidnost872910951961
Starost4.1934.2404.3144.547
Preživeli družinski člani589582591587
Družine in otroci767775794821
Brezposelnost235223213201
Stanovanja991011
Druge oblike socialne izključenosti345308393389
RR na področju socialne zaščite0100
Druge dejavnosti s področja socialne zaščite938465109
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.