Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2018

Skupni izdatki za izobraževalne ustanove so v 2018 tako kot v 2017 predstavljali 5,3 % BDP

Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove so v letu 2018 znašali 2,411 milijarde EUR. V primerjavi z letom 2017 so se realno povečali za 3,9 %, njihov delež v BDP pa je bil enak kot v 2017 (5,3 %).

  • 12. 12. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Za formalno izobraževanje v Sloveniji je bilo v 2018 porabljenih 2,264 milijarde EUR javnih sredstev

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2018 znašali 2.264 milijonov EUR ali 4,95 % BDP.

V primerjavi z letom 2017 so bili ti izdatki višji, nominalno za 10 %, realno pa za 8,3 %. Razlog za tolikšno povečanje je v tem, da so bili v podatkih o javnih izdatkih za izobraževanje za leto 2018 upoštevani   kot del teh izdatkov tudi nekateri transferji gospodinjstvom, ki v preteklih letih niso bili upoštevani (gre za subvencije za prevoze učencem, dijakom in študentom, subvencije za prehrano študentom). Obseg teh transferjev je bil v letu 2018 približno 91 milijonov EUR. Javni transferji gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam so tako v letu 2018 predstavljali 8 % vseh javnih sredstev za formalno izobraževanje ter  kar 19 % vseh javnih sredstev za srednješolsko in 14 % za terciarno izobraževanje.  92 % javnih sredstev za formalno izobraževanje je bilo namenjenih neposredno izobraževalnim ustanovam.

23 % vseh javnih izdatkov so bili izdatki države na lokalni ravni (občin), preostalo so bili izdatki države na centralni ravni. Večina izdatkov občin za izobraževanje je namenjena predšolskemu izobraževanju (vrtcem). V letu 2018 so občine prispevale za predšolsko izobraževanje 93,5 % vseh javnih sredstev.

Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove v 2018 so bili 5,3 % BDP

Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2018 porabljenih 2.411 milijonov EUR, od tega je bilo 86,3 % javnih izdatkov, 12,5 % zasebnih izdatkov in 1,3 %  izdatkov oz. sredstev iz mednarodnih virov. Delež zasebnih izdatkov za izobraževalne ustanove  je bil najvišji v predšolskem izobraževanju (23 %), delež sredstev iz mednarodnih virov pa v terciarnem izobraževanju (4,5 %).

Skupni izdatki za izobraževalne ustanove so se v primerjavi z letom 2017 realno povečali za 3,9 %, preračunani na udeleženca izobraževanja pa za 3,2 % (s 5.572 na 5.752 EUR); najbolj so se povečali v terciarnem izobraževanju, za 9 %  (s 7.183 na 7.833 EUR).

Struktura celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja je bila bolj ali manj enaka kot v preteklih letih: izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje so predstavljali  19,9 %  ali 1,1 % BDP, izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 44,2 % ali 2,3 % BDP, izdatki za srednješolsko izobraževanje 16,9 % ali 0,9 % BDP in  izdatki za terciarno izobraževanje 19,6 % ali 1 % BDP.

Izobraževalne ustanove so v letu 2018 za tekoče in investicijske stroške porabile 2,4 milijarde EUR

Tekoči izdatki izobraževalnih ustanov so v letu 2018 znašali 2.232 milijonov EUR ali 92 % vseh izdatkov za formalno izobraževanje (največji del teh izdatkov, 77 %, je bil namenjen za plače in druga nadomestila za zaposlene). Preostalih 8 % izdatkov (196 milijonov EUR) so bili  investicijski izdatki.

Gospodinjstva porabila v 2018 za formalno izobraževanje zunaj izobraževalnih ustanov 237 milijonov EUR


Udeleženci izobraževanja oziroma njihova gospodinjstva so imeli v zvezi z udeležbo v formalnem izobraževanju poleg sredstev, ki so jih plačali neposredno izobraževalnim ustanovam, tudi stroške zunaj izobraževalnih ustanov (npr. za šolske potrebščine, inštrukcije, prevoz in prehrano študentov zunaj šol). Za te stroške so gospodinjstva porabila (skupaj s subvencijami za te izdatke iz proračuna) po oceni  (na podlagi Raziskovanja o porabi gospodinjstev) 237 milijonov EUR.
Javni izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2018
Ravni
izobraževanja
2018
1.000 EUR%% od BDP1)
Skupaj2)2.263.798100,04,9
Predšolsko368.65116,30,8
  1. starostno obdobje133.6735,90,3
  2. starostno obdobje234.97910,40,5
Osnovnošolsko1.005.41744,42,2
Srednješolsko423.80318,70,9
Terciarno464.36420,51,0
  višješolsko23.6701,00,1
  visokošolsko440.69419,51,0
Nerazporejeno1.5620,10,0
1) Javni izdatki za formalno izobraževanje v odstotnem deležu od BDP so izračunani na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov BDP (Prva objava z dne 31. avgust 2018; https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7625).
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Izdatki za izobraževalne ustanove, Slovenija, 2018
Ravni
izobraževanja
Viri sredstev
skupajjavna sredstvazasebna sredstvasredstva iz
mednarodnih virov
1.000 EUR
Skupaj1)2.410.9812.079.741300.00331.237
Predšolsko480.264368.651111.086526
  1. starostno obdobje174.141133.67340.278191
  2. starostno obdobje306.123234.97970.809335
Osnovnošolsko1.064.801968.71793.2512.833
Srednješolsko391.518341.60143.3746.543
Terciarno472.836399.20952.29221.335
  višješolsko18.86814.5763.901391
  visokošolsko453.968384.63348.39120.944
Nerazporejeno1.5621.562......
… ni podatka
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Izdatki v izobraževalnih ustanovah, Slovenija, 2018
Ravni
izobraževanja
Vrsta porabe
skupajtekoči izdatkiinvesticijski izdatki
1.000 EUR
Skupaj1)2.428.0442.232.093195.951
Predšolsko488.771451.27837.493
  1. starostno obdobje177.219163.62413.595
  2. starostno obdobje311.552287.65423.898
Osnovnošolsko1.068.716972.14796.569
Srednješolsko394.434369.67824.756
Terciarno474.559437.43737.123
  višješolsko20.45719.0911.366
  visokošolsko454.103418.34635.756
Nerazporejeno1.5621.55310
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Kot del javnih izdatkov za izobraževanje za leto 2018 so bili prišteti   nekateri transferji gospodinjstvom, ki v preteklih letih niso bili vključeni. Zato podatki o javnih izdatkih za formalno izobraževanje v letu 2018 niso neposredno primerljivi s temi podatki za pretekla leta.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.