Bruto domači proizvod, Slovenija, 4. četrtletje 2019

Bruto domači proizvod se je v zadnjem četrtletju 2019 zvišal za 1,7 odstotka, v celem letu 2019 za 2,4 odstotka.

Umirjanje gospodarske aktivnosti je bilo v lanskem zadnjem četrtletju izrazitejše kot v prejšnjih četrtletjih. Umirjanje ali celo upad smo zaznali v najpomembnejših komponentah BDP.

  • 28.2.2020
  • |
  • brez statusa

Šibko zunanje povpraševanje

Izvoz se je v zadnjem četrtletju leta 2019 v primerjavi z istim četrtletjem 2018 povečal za 0,9 %. To je bila ena izmed najnižjih rasti izvoza od začetka leta 2010, odkar je izvoz naraščal (z izjemo drugega četrtletja 2012). Uvoz je v zadnjem četrtletju 2019 glede na isto obdobje leta 2018 upadel za 0,8 %. Tudi uvoz se je pred tem povečeval skozi daljše obdobje in sicer vse od drugega četrtletja 2013. Prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP je bil v zadnjem četrtletju 2019 pozitiven; znašal je 1,3 odstotne točke.

Domača potrošnja

V zadnjem četrtletju leta 2019 se je domače trošenje povečalo za 0,4 %, na kar je vplivala razmeroma nizka rast končnega trošenja in bruto investicij.

Najpomembnejši komponenti domačega trošenja sta končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije v osnovna sredstva. Končna potrošnja gospodinjstev se je v zadnjem četrtletju 2019 povečala za 1,2 %, kar je manjše povečanje kot v prejšnjih četrtletjih leta 2019 (med 2,5 % in 3,8 %). Bruto investicije v osnovna sredstva so se zmanjšale za 4,5 %, na kar je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev.

Gospodarska rast v 2019 2,4-odstotna

Po prvi oceni je BDP v tekočih cenah v letu 2019 znašal 48.007 milijonov evrov, kar je nominalno za 4,9 % več kot v letu 2018. Realno se je BDP povečal za 2,4 %.

Zunanje povpraševanje je v letu 2019 pomembno prispevalo h gospodarski rasti, čeprav je bila rast izvoza manj izrazita kot v letih 2017 in 2018; izvoz se je v 2019 povečal za 4,4 % (v 2018 pa za 6,1 %). Tudi povečanje domačega trošenja je bilo v lanskem letu zmernejše kot v letu 2018;  v 2019 se je povečalo za 2,1 %, (v letu 2018 se je povečalo za 4,3 %, kar je bilo največ po letu 2007). Tudi bruto investicije v osnovna sredstva so se lani povečala po precej nižji stopnji kot v letu 2018 in sicer za 3,2 % (v letu 2018 za 9,1 %). Izdatki za končno potrošnjo so se v letu 2019 povečali za  2,4 %, kar je tudi nekoliko nižja rast kot v letu 2018 (2,9 %).   

Skupna zaposlenost v letu 2019 je znašala 1.045.000 oseb, kar je največ, odkar so na voljo podatki (to je od leta 1995 dalje); glede na leto 2018 se je povečala za 24.000 oseb ali za 2,4 %.

Opombe
 
Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT.
Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
2019
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto obdobje leta 20183,32,52,41,72,4
Desezonirani podatki
  Sprememba glede na predhodno obdobje0,50,00,80,42,4
  Sprememba glede na isto obdobje leta 20183,52,32,11,72,4
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
2019
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Sprememba glede na isto obdobje 2018
Domača potrošnja2,32,03,80,42,1
Končna potrošnja2,83,13,30,52,4
  Gospodinjstva2,53,83,21,22,6
  NPISG1,81,82,87,63,6
  Država3,91,13,4-2,01,6
Bruto investicije0,4-1,55,50,11,2
  Bruto investicije v osnovna sredstva10,06,72,2-4,53,2
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)-1,7-1,60,80,9-0,4
Saldo menjave s tujino1)1,20,6-1,01,30,5
Izvoz proizvodov5,66,05,30,94,4
  Blago (fob)5,45,95,70,94,4
  Storitve6,56,33,90,94,2
Minus: uvoz proizvodov4,75,97,4-0,84,2
  Blago (fob)4,36,29,0-0,64,6
  Storitve6,93,7-0,1-1,42,0
Bruto domači proizvod3,32,52,41,72,4
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
2019
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Sprememba glede na isto obdobje 2018
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo2,4-6,7-7,1-6,3-4,7
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami2,53,53,71,92,9
od tega: C Predelovalne dejavnosti3,34,44,82,63,8
F Gradbeništvo14,97,5-2,1-0,74,1
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo5,33,63,41,53,4
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti2,63,31,81,72,3
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti1,35,14,61,12,9
L Poslovanje z nepremičninami0,20,51,61,91,0
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti2,90,83,8-0,41,7
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo1,71,51,81,71,7
RST Druge storitvene dejavnosti1,71,83,72,62,5
Skupaj dodana vrednost3,42,72,51,12,4
Neto davki na proizvode2,51,11,95,52,8
Bruto domači proizvod3,32,52,41,72,4
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.