Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, september 2019

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v septembru 2019 nekoliko manjši

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v septembru 2019 manjši kot v mesecu pred tem; to je bilo drugo zaporedno zmanjšanje na mesečni ravni. Tako na mesečni kot letni ravni se je v trgovini povečal, v storitvenih dejavnostih pa zmanjšal.

  • 29.11.2019
  • |
  • začasni podatki

Obseg prodaje v trgovini v septembru 2019 večji, v storitvenih dejavnostih pa nekoliko manjši

Po zmanjšanju v avgustu, se je obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini zmanjšal tudi v septembru. Zmanjšanje je bilo minimalno, 0,1-odstotno, saj je vpliv 1,3-odstotnega zmanjšanja obsega prodaje v storitvenih dejavnostih blažilo 1,2-odstotno povečanje v trgovini.

Upad obsega prodaje v storitvenih dejavnostih je bil posledica manjšega obsega prodaje v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,0 %) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (prav tako za 2,0 %). Povečanje beležimo v poslovanju z nepremičninami (za 7,4 %), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,8 %) ter v prometu in skladiščenju (za 0,2 %). Gostinstvo je ostalo na avgustovski ravni.


Obseg prodaje večji kot v septembru 2018

Obseg prodaje se je tudi na letni ravni – tako kot na mesečni – v storitvenih dejavnostih zmanjšal, v trgovini pa povečal. Sprememba je bila v trgovini izrazitejša (za 4,3 %) kot v storitvenih dejavnostih (za 0,3 %), zato je bil tudi skupni obseg prodaje v septembru 2019 večji kot v septembru 2018, in sicer za 1,6 %.

Največje zmanjšanje obsega prodaje med storitvenimi dejavnostmi na letni ravni beležimo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 10,1 %). Sledijo jim promet in skladiščenje (za 3,2 %) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 3,0 %). Obseg prodaje se je na letni ravni povečal v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 9,0 %), v gostinstvu (za 4,2 %) ter v poslovanju z nepremičninami (za 1,8 %).

V prvih devetih mesecih leta 2019 je bil obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini za 4,0 % večji kot v istem obdobju leta 2018. Večji je bil tako v trgovini (za 5,4 %) kot v storitvenih dejavnostih (za 3,1 %). Med slednjimi je bila sprememba najizrazitejša v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, kjer se je obseg prodaje povečal za 6,7 %. Najbolj se je zmanjšal v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 5,6 %).

Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
IX 2019
VIII 2019
IX 2019
IX 2018
I-IX 2019
I-IX 2018
IX 2019
Ø 2015
Skupaj G-N1)99,9101,6104,0125,1
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil101,2104,3105,4128,1
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil101,6106,7102,6156,6
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili100,9104,9106,2129,5
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili100,3102,3105,5115,4
H-N Storitvene dejavnosti1)98,799,7103,1123,1
H Promet in skladiščenje100,296,8105,0133,9
49 Kopenski promet; cevovodni transport100,0101,4106,5134,4
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni prometzzzz
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti99,894,6105,3145,1
53 Poštna in kurirska dejavnost99,6103,198,6100,2
I Gostinstvo100,0104,2105,1131,2
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve100,7105,8104,0116,9
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač99,0103,1105,9141,6
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti98,097,0101,0107,4
58 Založništvo100,899,3104,888,1
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi99,9104,6106,9139,8
60 Radijska in televizijska dejavnost88,691,494,681,1
61 Telekomunikacijske dejavnosti96,186,591,376,2
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti97,2102,7105,9134,0
63 Druge informacijske dejavnosti101,9110,8118,5195,3
L Poslovanje z nepremičninami107,4101,897,999,2
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)101,8109,0106,7129,1
69 Pravne in računovodske dejavnosti99,894,497,1102,1
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje102,8118,5112,4177,5
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje100,2111,1109,4114,9
73 Oglaševanje in raziskovanje trga97,4112,4107,4131,4
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti107,4110,4105,3140,8
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti98,089,994,4118,3
77 Dajanje v najem in zakup106,4109,4101,4196,6
78 Zaposlovalne dejavnosti96,974,382,1105,9
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti99,8102,9100,0131,1
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti100,197,799,898,0
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice98,798,1102,0113,2
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti97,4109,0117,3168,3
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v Uredbi Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.