Bruto domači proizvod, Slovenija, 3. četrtletje 2019

Bruto domači proizvod se je v tretjem četrtletju 2019 povečal za 2,3 %

BDP je bil v tretjem četrtletju 2019 za 2,3 % višji kot v tretjem četrtletju 2018. V mesecih od januarja do septembra 2019 se je BDP glede na isto obdobje prejšnjega leta povečal za 2,7 %.

  • 29. 11. 2019 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Domača potrošnja večja

Domače trošenje se je v tretjem četrtletju 2019 glede na isto obdobje leta 2018 povečalo za 3,8 %. K višji rasti domačega trošenja sta pozitivno prispevali tako končna potrošnja kot bruto investicije. Končna potrošnja se je povečala za 3,7 %, v okviru te pa najizraziteje potrošnja gospodinjstev, ki se je povečala za 4,3 %.

Bruto investicije so se povečale za 4,4 %. K temu so precej prispevale spremembe zalog. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 1,2 %, kar je precej nižja rast kot v preteklih obdobjih. Nizka rast bruto investicij v osnovna sredstva je bila posledica zmanjšanja investicij v nestanovanjsko gradnjo (te so bile nižje za 3,3 %) in v transportno opremo (te so bile nižje za 6,9 %). Investicije v drugo opremo in stroje ter investicije v stanovanjsko gradnjo pa so se povečale (za 4,3 % oz. za 9,7 %) in na rast celotnih bruto investicij v osnovna sredstva vplivale pozitivno oz. so blažile njihovo upadanje.

Rast uvoza višja od rasti izvoza

Izvoz se je v tretjem četrtletju 2019 glede na isto obdobje prejšnjega leta povečal za 4,5 %, kar je približno enaka rast kot v prejšnjih četrtletjih letošnjega leta (za 4,9 % in 5,0 %). Uvoz se je povečal izraziteje kot izvoz (za 6,7 %), njegova rast pa je bila tudi izrazitejša kot v prvi polovici leta 2019 (za 3,9 % in 4,9 %).

Zaposlenost višja za 2,3 %

Vseh zaposlenih je bilo v tretjem četrtletju 2019  1.051.328 ali za 23.420 več kot v tretjem četrtletju 2018. Največ oseb se je v tem četrtletju zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu, v dejavnostih trgovina, promet in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Revizija podatkov

Zaradi večje spremembe v knjiženju transakcij s tujino bomo hkrati z objavo prve ocene BDP za 2019 tokrat izjemoma revidirali tudi podatke za predhodna tri leta. Četrtletni podatki bodo revidirani za obdobje 2016 –2018, letni podatki pa za leti 2017 in 2018. Objava bo 28. 2. 2020.

Opombe
 
Vse primerjave v tem besedilu se nanašajo, če ni posebej omenjeno, na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

 

Podrobnejši podatki  

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20182019
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta4,63,83,32,52,3
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje1,10,60,60,00,8
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta4,73,23,52,32,0
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20182019
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja5,25,02,32,13,8
Končna potrošnja2,54,02,83,03,7
  Gospodinjstva2,24,12,43,84,3
  NPISG4,92,91,20,12,8
  Država3,24,03,91,01,8
Bruto investicije14,58,60,7-0,74,4
  Bruto investicije v osnovna sredstva11,97,110,06,91,2
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)0,70,3-1,7-1,50,7
Saldo menjave s tujino1)0,0-0,81,20,5-1,2
Izvoz proizvodov4,26,54,95,04,5
  Blago (fob)3,95,64,44,55,0
  Storitve5,510,07,36,83,0
Minus: uvoz proizvodov4,88,23,94,96,7
  Blago (fob)5,69,53,55,17,2
  Storitve1,31,26,93,74,2
Bruto domači proizvod4,63,83,32,52,3
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20182019
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo12,714,04,6-4,2-4,6
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami3,02,62,53,43,5
od tega: C Predelovalne dejavnosti2,92,43,44,34,5
F Gradbeništvo13,86,214,97,5-2,3
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo6,47,05,13,63,2
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti6,43,02,62,50,8
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-0,4-1,21,25,15,1
L Poslovanje z nepremičninami1,6-0,20,20,51,6
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti6,06,42,80,73,2
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo1,41,61,71,51,8
RST Druge storitvene dejavnosti1,12,21,41,53,7
Skupaj dodana vrednost4,53,93,42,62,4
Neto davki na proizvode5,93,52,51,11,9
Bruto domači proizvod4,63,83,32,52,3
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.