Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Kazalniki globalizacije, Slovenija, 2018

Slovenija izkazovala visoko stopnjo vključenosti v mednarodno menjavo tudi v 2018

Mednarodna menjava blaga in storitev je bila tudi v 2018 najpomembnejša oblika slovenskega čezmejnega ekonomskega povezovanja. Izvoz in uvoz blaga in storitev sta se povečala za 9,3 % oz. 10,4 %; stanje tujih neposrednih naložb se je povečalo za 8,6 %, stanje slovenskih naložb v tujini pa za 1,6 %.

  • 3.12.2019
  • |
  • brez statusa

Slovenija v 2018 po kazalnikih mednarodne menjave blaga in storitev še izboljšala svoj položaj med članicami EU

Slovenija je vrednost izvoza in uvoza blaga in storitev v letu 2018 glede na leto 2017 povečala za 9,3 % oz. 10,4 %. Po kazalniku izvoza oz. uvoza blaga in storitev v BDP (izvoz 85,4 %, uvoz 77,1 %) se je med državami članicami uvrstila na 5. oz. 7. mesto. Višje relativne deleže izvoza blaga in storitev od Slovenije so izkazovale Luksemburg, Malta, Irska in Slovaška.

Stopnja vključenosti Slovenije v mednarodno menjavo, merjena s kazalnikom tržne integracije v blagu, je bila tako kot v prejšnjih letih ena najvišjih med državami članicami EU-28. Slovenija je bila po tem kazalniku na 3. mestu. Višjo vrednost tega kazalnika sta izkazovali le Slovaška in Madžarska. Po kazalniku tržne integracije v storitvah se je Slovenija med omenjenimi državami uvrstila na 13. mesto.

Dodaten vpogled v visoko stopnjo globalizacije in s tem v odvisnost Slovenije od mednarodne menjave dajejo podatki OECD-jeve študije o deležih tuje ali domače dodane vrednosti v izvozu držav (vir: OECD Statistics on Trade in Value Added, https://data.oecd.org/trade/domestic-value-added-in-gross-exports.htm). Deleži tuje dodane vrednosti v izvozu so bili za Slovenijo v vseh obravnavanih letih višji od povprečja držav članic OECD in EU-28. V letu 2016, zadnjem, na katero se nanašajo podatki v tej študiji, je delež tuje dodane vrednosti v izvozu znašal za Slovenijo 31,6 %, za članice OECD 7,1 % in za članice Evropske unije 11,6 %.

Stanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji in stanje slovenskih naložb v tujini sta se v letu 2018 znova povečali

Vrednost tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2018 znašala 15,2 milijarde EUR in je bila v primerjavi s stanjem konec leta 2017 višja za 8,6 %. Delež tujih neposrednih naložb v vrednosti BDP je dosegel 33,1 %, kar je bilo za 0,6 odstotne točke več kot v letu 2017. 

Vrednost neposrednih naložb Slovenije v tujini je konec leta 2018 znašala 6,1 milijarde EUR in je bila v primerjavi s stanjem konec leta 2017 višja za 1,6 %. Vrednost neposrednih naložb Slovenije v tujini je v letu 2018 znašala 13,2 % BDP, kar je za 0,6 odstotne točke manj kot v letu 2017.

Po deležu stanja tujih neposrednih naložb v BDP in deležu stanja neposrednih naložb Slovenije v tujino v BDP se je Slovenija med državami članicami EU-28 tudi v letu 2018 uvrstila med zadnjo polovico držav.
Sprememba v metodologiji raziskovanja

V raziskovanju o skupinah podjetij je prišlo do metodoloških sprememb. Osnovne podatke za referenčno leto 2017, pripravljene po novi metodologiji, objavljamo v današnji Prvi objavi, podrobnejši podatki pa so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Več kot polovica večnacionalnih skupin podjetij pod tujim nadzorom

V letu 2017 je bilo v Sloveniji (po prenovljeni metodologiji in vključitvi dodatnega vira podatkov) 5.333 skupin podjetij. 55 %  teh skupin podjetij so bile večnacionalne skupine podjetij pod tujim nadzorom; 42 % teh skupin so nadzirale štiri države (Avstrija, Nemčija, Hrvaška in Italija). Večnacionalnih skupin podjetij pod domačim nadzorom je bilo 371 (7 %). Rezidenčnih skupin je bilo 2.029 (38 %).
 
Podjetja, povezana v večnacionalne skupine, so ustvarila več kot polovico prihodka vseh podjetij v Sloveniji

Vseh podjetij, ki so bila povezana v skupine, je bilo 7.917, kar je 4 % vseh podjetij v Sloveniji; ta podjetja so zaposlovala 36 % vseh oseb, ki so delale v Sloveniji, in ustvarila 62 % vsega prihodka. Podjetja, ki so bila povezana v večnacionalne skupine, so ustvarila 54 % vsega prihodka v Sloveniji, v njih pa je bilo zaposlenih 28 % vseh oseb, ki so delale v Sloveniji

Skoraj polovico prihodka so ustvarila podjetja, ki so bila povezana v skupine s področja industrijske dejavnosti

V skupinah podjetij, ki so delovala v industrijski dejavnosti, je bilo povezanih 22 % (1.737) podjetij, zaposlovala so 47 % oseb, ki so delale, in ustvarila 48 % vsega prihodka podjetij, povezanih v skupine.  V večnacionalnih skupinah podjetij pod tujim nadzorom, ki so delovale v trgovinski dejavnosti, je bilo povezanih 30 % podjetij. Ta podjetja so ustvarila 36 % prihodka in zaposlovala 25 % oseb, ki so delale v podjetjih, povezanih v teh skupinah.

METODOLOŠKO OPOZORILO

Metodološko opozorilo

V podatke o raziskovanju o skupinah podjetij smo za referenčno letu 2017 vključili nov podatkovni vir Evropski register skupin podjetij (angl. Euro Group Register – EGR), in definicijo skupine podjetij uskladili v skladu z enotno metodologijo EU.

Zaradi vključitve novega podatkovnega vira v raziskovanje smo prešli z države nadzora prvega lastnika oziroma vodje skupine podjetij v tujini na državo nadzora končnega lastnika oziroma vodje skupine podjetij v tujini. Iz dosedanjih virov smo lahko pridobili le informacijo o pravni enoti, ki je prvi lastnik v tujini oziroma vodja skupine podjetij.

Nova definicija skupine podjetij: Skupina podjetij je združenje pravnih enot, ki so združene na podlagi večinskih lastniških deležev. Sestavljajo jo vodja skupine in njemu podrejene pravne enote. Vodja skupine podjetij je lahko tuja ali domača pravna enota. Vodja skupine podjetij je pravna enota, ki nadzoruje eno ali več pravnih enot, nje same pa ne nadzoruje druga enota. Če je pravna enota, ki je vodja skupine, v večinski lasti fizične osebe kot posameznika, potem je to znak, da je skupina v lasti tuje ali domače fizične osebe.

Stara definicija skupine podjetij: Skupina podjetij je združenje enot, ki so združene na podlagi večinskih lastniških deležev. Sestavljajo jo vodja skupine in njemu podrejene pravne enote. Vodja skupine podjetij je lahko tuja ali domača pravna enota ali fizična oseba kot posameznik. Vodja skupine podjetij je pravna enota ali fizična oseba kot posameznik, ki nadzoruje eno ali več pravnih enot, nje same pa ne nadzoruje druga enota.

Podatki, pripravljeni na podlagi stare definicije in brez upoštevanja novega podatkovnega vira, so bili objavljeni 5. 3. 2019 v Prvi objavi z naslovom Skupine podjetij. Podatki za isto referenčno leto (2017), pripravljeni po novi metodologiji in z upoštevanjem novega vira (EGR), pa so objavljeni v Prvi objavi z naslovom Kazalniki globalizacije.

Od opazovanega leta 2018 naprej bodo podatki o skupinah podjetij izhajali v Prvi objavi Kazalniki globalizacije.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.