Nefinančni sektorski računi, Slovenija, 3. četrtletje 2019

V tretjem četrtletju 2019 je bil ustvarjen presežek v vseh sektorjih gospodarstva

V tretjem četrtletju 2019 so vsi sektorji ustvarili presežek. Z izjemo sektorja država, so bili presežki v primerjavi z istim četrtletjem lani manjši. Presežek celotnega gospodarstva je znašal 741 mio. EUR in bil za 6 % manjši kot v tretjem četrtletju 2018.

  • 30.12.2019
  • |
  • brez statusa

Celotno gospodarstvo
Celotno gospodarstvo je v tretjem četrtletju 2019 ustvarilo presežek (neto posojanje) v višini 741 mio. EUR ali 6,0 % BDP (tretje četrtletje 2018: 788 mio. EUR ali 6,7 % BDP). V menjavi blaga in storitev s tujino je presežek znašal 1.054 mio. EUR ali 8,5 % BDP (tretje četrtletje 2018: 1.156 mio. EUR ali 9,8 % BDP), v preostalih transakcijah s tujino pa je bil primanjkljaj v višini 313 mio. EUR ali 2,5 % BDP.

Nefinančne družbe
Nefinančne družbe so v tretjem četrtletju znova ustvarile presežek; ta je znašal 338 mio. EUR ali 2,7 % BDP. Presežek je bil nekoliko manjši kot v tretjem četrtletju lani (436 mio. EUR ali 3,7 % BDP). Stopnja investiranja (razmerje med bruto investicijami v osnovna sredstva in bruto dodano vrednostjo) je bila 20,1-odstotna in za 0,7 odstotne točke nižja kot v tretjem četrtletju 2018. Stopnja dobička (delež bruto poslovnega presežka v bruto dodani vrednosti) je bila 38,2-odstotna (v tretjem četrtletju 2018: 39,0-odstotna).

Finančne družbe
Presežek finančnih družb je v tretjem četrtletju znašal 11 mio. EUR ali 0,1 % BDP in bil manjši kot v tretjem četrtletju 2018 (72 mio. EUR ali 0,6 % BDP).

Država
Sektor država je znova ustvaril presežek; znašal je 193 mio. EUR ali 1,6 % BDP (tretje četrtletje 2018: 59 mio. EUR ali 0,5 % BDP). Rast prihodkov je bila tokrat višja od rasti izdatkov; v primerjavi s tretjim četrtletjem 2018 so se prihodki države povečali za 7,4 %, to je za 2,6 odstotne točke več od rasti izdatkov.

Gospodinjstva in NPISG
Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev se je v tretjem četrtletju 2019 ponovno povečal. Znašal je 7.039 mio. EUR in bil v primerjavi s tretjim četrtletjem 2018 višji za 5,3 %.
Stopnja varčevanja gospodinjstev (delež bruto varčevanja v bruto razpoložljivem dohodku) je bila 8,8-odstotna. V primerjavi s tretjim četrtletjem 2018 je bila nižja za 1 odstotno točko. V primerjavi s prvo polovico koledarskega leta so stopnje varčevanja v drugi polovici leta običajno nižje zlasti zaradi večjega trošenja gospodinjstev.

Revizija podatkov
Zaradi večje spremembe v knjiženju transakcij s tujino bomo hkrati z objavo prvih podatkov sektorskih računov za četrto četrtletje 2019 tokrat izjemoma revidirali tudi podatke za predhodna tri leta. Četrtletni podatki bodo revidirani za obdobje 2016–2018, letni podatki pa za leti 2017 in 2018. Objava bo 31. 3. 2020.

Neto posojanje (+) / neto izposojanje (-) po institucionalnih sektorjih, tekoče cene, Slovenija
Neto posojanje (+) / neto izposojanje (-) po institucionalnih sektorjih, tekoče cene, Slovenija
Vir: SURS
Račun odnosov Slovenije s tujino, tekoče cene, Slovenija
VII–IX 2018X–XII 2018I–III 2019IV–VI 2019VII–IX 2019
mio. EUR
Saldo blaga in storitev1.155,7702,81.011,91.187,91.054,0
Saldo primarnih dohodkov931,0498,2925,8952,2872,1
Saldo tekočih transakcij s tujino820,0425,1791,6843,1768,0
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)787,8301,3769,9844,9740,6
Vir: SURS
Temeljni agregati nacionalnih računov po institucionalnih sektorjih, tekoče cene, Slovenija
VII–IX 2018X–XII 2018I–III 2019IV–VI 2019VII–IX 2019
mio. EUR
Nefinančne družbe
Bruto dodana vrednost6.312,56.317,35.850,16.528,86.661,9
Bruto razpoložljivi dohodek2.084,01.872,51.528,51.618,52.178,1
Bruto varčevanje2.084,01.872,51.528,51.618,52.178,1
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)436,2187,5-64,16,7337,9
Finančne družbe
Bruto dodana vrednost447,8411,6389,1346,3423,6
Bruto razpoložljivi dohodek158,3-68,276,8-278,497,1
Bruto varčevanje111,6-113,350,6-307,745,3
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)71,8-159,2-1,2-332,611,2
Država
Bruto dodana vrednost1.551,31.584,51.631,71.703,91.653,5
Bruto razpoložljivi dohodek2.549,82.721,32.537,52.822,52.785,9
Bruto varčevanje487,9539,5370,3582,6605,0
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)59,5167,4-63,6124,2193,1
Gospodinjstva in NPISG
Bruto dodana vrednost1.973,52.017,31.881,82.054,52.066,4
Bruto razpoložljivi dohodek6.684,07.068,16.803,37.617,37.039,0
Bruto varčevanje664,5620,91.125,81.409,3627,5
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)220,3105,5898,81.046,5198,4
Celotno gospodarstvo
Bruto dodana vrednost10.285,110.330,89.752,710.633,610.805,4
Bruto razpoložljivi dohodek11.476,011.593,710.946,111.780,012.100,0
Bruto varčevanje3.348,02.919,53.075,33.302,73.455,9
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)787,8301,3769,9844,9740,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Kadar v tej objavi govorimo o gospodinjstvih, mislimo s tem na sektor gospodinjstva in na sektor nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG), skupaj. Podatki so namreč na razpolago le za oba omenjena sektorja skupaj. Vpliv vrednosti podatkov za NPISG na skupno vrednost je majhen in običajno zanemarljiv.

Vsi podatki so izraženi v nominalnih in nedesezoniranih vrednostih.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.