Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2018

Delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost v BDP v 2018 znašal 2,0 % BDP

Za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) se je v Sloveniji v letu 2018 porabilo 892,4 milijona EUR ali 11,2 % več kot v letu 2017.

  • 5. 11. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

BIRR prvič po 2013 višji kot v prejšnjem letu
Bruto domači izdatki za RRD (BIRR) so v Sloveniji v letu 2018 po začasnih podatkih znašali 892,4 milijona EUR, kar je 11,2 % več kot v letu 2017. To je bilo prvo povečanje glede na prejšnje leto po letu 2013. Povečal se je tudi delež BIRR v BDP1: v letu 2018 je ta znašal 2,0 %, v letu 2017 pa 1,9 %.

Izdatki poslovnega sektorja za RRD dosegli 1,4 % BDP
Kot v prejšnjih letih je bil tudi v letu 2018 največji del BIRR porabljen v poslovnem sektorju. Po začasnih podatkih so izdatki tega sektorja za RRD v letu 2018 znašali 662,1 milijona EUR, kar je 74,2 % BIRR ali 1,4 % BDP. Preostali del BIRR so porabili preostali sektorji: 13,6 % državni, 11,9 % visokošolski in 0,3 % zasebni nepridobitni sektor. V letu 2018 se je med izvajalci RRD sorazmerno najbolj okrepila udeležba visokošolskega sektorja, in sicer za 0,7 odstotnih točk glede na leto 2017.

Gospodarske družbe prispevajo glavnino sredstev
Struktura financiranja RRD v letu 2018 je bila približno taka kot v letu 2017. RRD so najizdatneje finančno podprle gospodarske družbe; po začasnih podatkih je njihov finančni prispevek znašal 558,2 milijona EUR, kar je 62,5 % BIRR. Po višini sredstev v strukturi financiranja RRD sta sledili država (23,7 %) in tujina (13,1 %); finančni prispevek visokega šolstva in zasebnih nepridobitnih organizacij skupaj pa je znašal manj kot odstotek. V letu 2018 se je pri financiranju RRD glede na leto 2017 najbolj povečal prispevek države, in sicer za 15,5 % glede na leto 2017.

Delovna obremenitev osebja v RRD večja
Po začasnih podatkih je bilo v izvajanje RRD v letu 2018 vključenih 23.590 oseb ali 7,3 % več kot v letu 2017. Njihova delovna obremenitev v letu 2018 je bila enakovredna delu 15.698 oseb s polnim delovnim časom, kar je 6,7 % več kot v letu 2017. 64,3 % te obremenitve so v letu 2018 opravili raziskovalci.

1
Delež BIRR v BDP se izračuna na podlagi zadnje revizije BDP.

Bruto domači izdatki za RRD glede na sektor izvedbe, Slovenija, 2018
Sektor izvedbeBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj892.399
Poslovni sektor662.117
Državni sektor120.932
Visokošolski sektor106.369
Zasebni nepridobitni sektor2.981
Vir: SURS
Bruto domači izdatki za RRD glede na vir financiranja, Slovenija, 2018
Vir financiranjaBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj892.399
Gospodarske družbe558.172
Država211.700
Visoko šolstvo4.087
Zasebne nepridobitne organizacije1.389
Tujina117.051
Vir: SURS
Osebe v RRD1 glede na sektor zaposlitve, Slovenija, 2018
Sektor zaposlitveVse osebeRaziskovalciVse osebeRaziskovalci
številoEPDČ
Skupaj23.5902)15.3782)15.69810.087
Poslovni sektor14.3568.26310.4566.264
Državni sektor3.2322.2812.4971.661
Visokošolski sektor5.8774.7502.6872.129
Zasebni nepridobitni sektor126855833
1) V podatku so upoštevani notranji zaposleni in zunanji sodelavci.
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti za leto 2018 so začasni, končni podatki bodo objavljeni 28. februarja 2020.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.