Odpadki, Slovenija, 2018

Prebivalec Slovenije je v 2018 v povprečju proizvedel 495 kg komunalnih odpadkov, 17 kg več kot v 2017

V Sloveniji je v 2018 nastalo skoraj 8,4 milijona ton odpadkov, od tega 59 % gradbenih odpadkov. Komunalnih odpadkov je bilo 1.025.000 ton (ali 12 % od vseh v Sloveniji nastalih odpadkov), od tega jih je bilo 71 % zbranih ločeno.

 • 9. 10. 2019 ob 10:30
 • |
 • končni podatki

V Sloveniji je v letu 2018 nastalo ... 

 • skoraj 8,4 milijona ton odpadkov, od tega malo manj kot 5 milijonov ton gradbenih odpadkov, ki so glavni razlog, da se je celotna količina v Sloveniji nastalih odpadkov glede na prejšnje leto povečala za skoraj 36 %.
 • 1.025.000 ton komunalnih odpadkov. Ti so predstavljali 12 % vseh v tem letu nastalih odpadkov. Prebivalec Slovenije je v 2018 v povprečju proizvedel 495 kg komunalnih odpadkov, 17 kg več kot v 2017. Količine komunalnih odpadkov so se glede na prejšnje leto povečale za skoraj 4 %.
 • skoraj 132.000 ton nevarnih odpadkov (ali malenkost manj kot v prejšnjem letu). Predstavljali so malo manj kot 2 % vseh v tem letu nastalih odpadkov. 75 % nevarnih odpadkov je nastalo v proizvodnih dejavnostih, 21 % v storitvenih dejavnostih, 4 % pa v gospodinjstvih.
 • v vseh dejavnostih količinsko več odpadkov kot v prejšnjem letu. V storitvenih dejavnostih jih je nastalo 4,7 milijona ton (56 %), v proizvodnih dejavnostih malo več kot 3,0 milijona ton (36 %) in v gospodinjstvih približno 638.000 ton (8 %). Količina v gospodinjstvih nastalih odpadkov je bila za 8 % večja kot v prejšnjem letu.
 • količinsko največ gradbenih odpadkov (59 %), sledili so odpadki iz termičnih procesov (13 %) ter komunalni odpadki (12 %), odpadki iz obdelave in predelave kovin ter lesa (skupaj 7 %) in odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (4 %). Druge vrste odpadkov so predstavljale 5 % vseh nastalih odpadkov. Količina nastalih gradbenih odpadkov se je glede na prejšnje leto povečala za skoraj dvakrat (za 83 %).
 • največ komunalnih odpadkov v obalno-kraški statistični regiji (575 kg na prebivalca), najmanj pa v koroški statistični regiji (409 kg na prebivalca). Več komunalnih odpadkov je nastalo v zahodni Sloveniji (532 kg na prebivalca) kot v vzhodni Sloveniji (462 kg na prebivalca). Več podatkov o odpadkih na ravni statističnih regij in občin si lahko pogledate s pomočjo aplikacije STAGE (spremenljivke: Okolje/odpadki).   

 

Odpadki so se v Sloveniji v letu 2018 obdelali po naslednjih postopkih ravnanja:

 • Malo več kot 726.000 ton ali skoraj 71 % v Sloveniji nastalih komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno. Tudi v 2018 so jih tako kot v prejšnjem letu ločeno zbrali v največjem deležu v gorenjski statistični regiji (78 %), najmanj pa v koroški statistični regiji (55 %). V osrednjeslovenski statistični regiji se je zbralo ločeno 74 % v tej regiji nastalih komunalnih odpadkov.
 • Skoraj 8 milijonov ton odpadkov je bilo predelanih s končnimi postopki predelave, malo več kot 349.000 ton odpadkov je bilo odstranjenih. Predelanih je bilo za 42 % več odpadkov kot v 2017; predelala se je predvsem večja količina gradbenih odpadkov (več teh odpadkov kot v prejšnjem letu se je uporabilo predvsem za zasipanje). Količina odstranjenih odpadkov je bila za 10 % manjša kot v 2017.
 • Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih 157.000 ton vseh vrst odpadkov, to je dober odstotek manj kot v prejšnjem letu. 92 % teh odpadkov je bilo odloženih na komunalnih odlagališčih odpadkov, 4 % na industrijskih in prav tako 4 % na odlagališčih za nevarne odpadke. Med odloženimi odpadki so prevladovali mešani komunalni odpadki in ostanki po mehansko biološki obdelavi odpadkov (skupaj 54 %), sledili so gradbeni odpadki (16 %) ter odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze in papirja (11 %). Druge vrste odpadkov so se odlagale v manjših količinah.
 • Uvoz in tudi izvoz odpadkov sta bila glede na 2017 količinsko večja; uvoz za 5 %, izvoz za 6 %. Tudi v 2018 je bilo med uvoženimi in izvoženimi odpadki največ kovinskih odpadkov (med uvoženimi jih je bilo 56 %, med izvoženimi 44 %).

 
Tok odpadkov, Slovenija
20172018 2018
2017
toneindeks
Nastali odpadki - SKUPAJ6.172.2638.388.420136
Uvoženi odpadki1.056.6511.110.408105
Predelani odpadki5.602.8867.964.414142
… od tega reciklirani3.209.8743.595.803112
… od tega uporabljeni za zasipanje2.187.9624.115.408188
Odstranjeni odpadki390.269349.39990
Izvoženi odpadki1.030.6641.090.345106
Vira: ARSO, SURS
Opomba: Predelani in odstranjeni odpadki zajemajo količine odpadkov, obdelane s končnimi postopki.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o količini nastalih odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za leto 2018 so pripravljeni na osnovi spremenjene metodologije (podatki so preračunani iz prevzetih administrativnih virov).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.