Gozdni računi, Slovenija, 2018

Bruto dodana vrednost v gozdarstvu je v letu 2018 znašala 268 milijonov EUR ali 0,6 % bruto domačega proizvoda

Faktorski dohodek na zaposlenega je bil v primerjavi s prejšnjim letom nižji za 4 %; znašal je 24.472 EUR na zaposlenega. Na višino dohodka so vplivale višje vrednosti gozdarske proizvodnje (za 7 %), vmesne potrošnje (za 13 %) ter zaposlenosti (za 1 %).

  • 3.10.2019
  • |
  • brez statusa

Vrednost gozdarske proizvodnje višja zaradi večje proizvodnje in višjih cen

Vrednost gozdarske proizvodnje je v letu 2018 znašala 589 milijonov EUR, kar je za 7 % več kot v prejšnjem letu. Vzrok za povišanje vrednosti je bila večja proizvodnja gozdarskih proizvodov ter visoka vrednost gozdarskih storitev; večji sta bili tudi zaradi manj ugodnih vremenskih razmer in zato še vedno precej obsežne sanacije poškodovanih gozdov v letu 2018, kar je vplivalo na intenzivno opravljanje gozdarskih storitev; po obsežnih poškodbah gozdov v letu 2014 zaradi žleda ter namnožitvi podlubnikov v letih 2015, 2016 in 2017, ter vetrolomov v letih 2017 in 2018, se je ta namreč nadaljevala tudi v letu 2018.

Vrednost proizvodnje hlodov za žago in furnir je bila v letu 2018 ocenjena na 187 milijonov EUR; to je bilo 32 % vrednosti celotne gozdarske proizvodnje v navedenem letu ali za 3 odstotne točke več kot v prejšnjem letu. Obseg proizvodnje hlodovine je bil v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 višji za 14 %, cene hlodovine pa so bile višje za 7 %, zato je bila višja tudi vrednost njene proizvodnje (za 16 %). Višje so bile tudi vrednosti proizvodnje lesa za celulozo in plošče (za 25 %), lesa za kurjavo (za 24 %) ter ostalega okroglega industrijskega lesa (za 37 %).


Visok delež gozdarskih storitev v vrednosti gozdarske proizvodnje

Vrednost proizvodnje gozdarskih proizvodov je v strukturi proizvodnje dejavnosti predstavljala 82 % (nekaj več kot 480 milijonov EUR). V strukturi vrednosti gozdarskih proizvodov sta najvišja deleža v 2018 predstavljala vrednost naravnega prirastka lesa v gospodarskih gozdovih (42 %) ter hlodovine (39 %). Delež gozdarskih storitev je pomenil 18-odstotni delež skupne proizvodnje, oz. 4 odstotne točke več kot v prejšnjem letu; vrednost gozdarskih storitev je znašala okrog 107 milijonov EUR.


V 2018 višja vrednost stroškov

Vrednost vmesne potrošnje – znašala je okrog 320 milijonov EUR – je bila višja, predvsem zaradi višjih vrednosti opravljenih gozdarskih storitev (višja za 34 % v primerjavi z letom 2017) ter v proizvodnem procesu posekanega lesa (za 3 %). Zaradi saniranja poškodb od podlubnikov je bil v letu 2018 zabeležen za približno 50 % večji posek kot v letu pred žledom (2013), oz. več kot 6 milijonov m3 lesa. V primerjavi s prejšnjim letom sta bili višji tudi vrednosti vzdrževanja opreme (za 9 %) ter potrošene energije (za 13 %).


Zaposlenost nekoliko višja

V letu 2018 je bilo v gozdarsko proizvodnjo vključenih 7.314 zaposlenih ali 1 % več kot v letu 2017. Med temi so bili najštevilčnejši samozaposleni, bilo jih je 5.864, ali nekoliko več kot v prejšnjem letu. Poleg samozaposlenih je bilo v gozdarsko proizvodnjo vključenih še 1.450 plačanih delavcev, kar je bilo 6 % več kot leta 2017.

 

Gozdarska proizvodnja, bruto dodana vrednost in zaposlenost, Slovenija
Gozdarska proizvodnja, bruto dodana vrednost in zaposlenost, Slovenija
Vir: SURS
Temeljni agregati ekonomskih računov za gozdarstvo, Slovenija
20172018 2018
2017
tekoče cene (mio. EUR)indeks
Gozdarska proizvodnja 552,0589,1106,7
Vmesna potrošnja285,2321,3112,7
Bruto dodana vrednost 1)266,8267,8100,4
Potrošnja stalnega kapitala85,290,9106,7
Neto dodana vrednost v osnovnih cenah 2) 181,6176,997,4
Sredstva za zaposlene31,335,2112,5
Drugi davki na proizvodnjo0,70,696,6
Druge subvencije na proizvodnjo 2,92,794,4
Faktorski dohodek 3)183,8179,097,4
Poslovni presežek/Raznovrstni dohodek 4)152,5143,894,3
Plačane rente
Plačane obresti0,80,8104,3
Prejete obresti0,20,3153,6
Podjetniški dohodek 5)151,6140,892,9
Bruto investicije v osnovna sredstva20,631,4152,3
Zaposlenost (v 1.000 PDM) 6)7,27,3101,1
1) Bruto dodana vrednost = gozdarska proizvodnja - vmesna potrošnja.
2) Neto dodana vrednost = bruto dodana vrednost - potrošnja stalnega kapitala.
3) Faktorski dohodek = neto dodana vrednost - drugi davki na proizvodnjo + druge subvencije na proizvodnjo.
4) Poslovni presežek/raznovrstni dohodek = faktorski dohodek - sredstva za zaposlene.
5) Podjetniški dohodek = poslovni presežek/raznovrstni dohodek - plačane rente - plačane obresti + prejete obresti.
6) PDM = polnovredna delovna moč.
Vir: SURS
Temeljni agregati gozdnih računov, Slovenija
20172018
tekoče cene (mio. EUR)
Površina gozdov 1)1.771,21.950,7
Površina drugih gozdnih zemljišč 1)107,8118,9
Površina drugih zemljišč poraslih z drevjem za gospodarski namen 1)17,618,1
Površina gozdov 2) 3) 4)1.773,41.953,7
Površina drugih gozdnih zemljišč 2)108,1119,2
Površina drugih zemljišč poraslih z drevjem za gospodarski namen 2)16,518,1
Lesne zaloge v gozdovih 1) 5)11.618,29.861,0
Lesne zaloge na drugih gozdnih zemljiščih 1) 5)141,4123,8
Lesne zaloge na drugih zemljiščih poraslih z drevjem za gospodarski namen 1) 5)22,319,4
Lesne zaloge v gozdovih 2) 5)11.704,09.917,7
Lesne zaloge na drugih gozdnih zemljiščih 2) 5)146,9128,5
Lesne zaloge na drugih zemljiščih poraslih z drevjem za gospodarski namen 2) 5)23,120,1
Gozdarska proizvodnja552,0589,1
  Tržna proizvodnja260,1319,6
  Netržna proizvodnja291,8269,5
1) Na začetku leta.
2) Na koncu leta.
3) Preračun površine gozda za leto 2017 se ne ujema zaradi spremembe državne meje na podlagi arbitraže med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. V okviru teh sprememb se je površina gozda zmanjšala.
4) Zaradi novega uporabljenega sloja podatkov o rušju ZGS v letu 2018, ki realneje odraža stanje v naravi, ter spremembe koordinatnega sistema podatkov dejanske rabe zemljišč MKGP, se preračun površin gozda v tem letu ne ujema popolnoma.
5) Cene lesa na panju so bile za obdobje 1995-2015 preračunane na osnovi ocene proizvodnih stroškov.
Viri: SURS, MKGP, ZGS, GIS, GURS, SKGZ RS, SiDG, Društvo sodnih cenilcev za gozdarstvo
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.