Stroški dela po socioekonomskih značilnostih zaposlenih in samozaposlenih, Slovenija, 2018

Zaposlenost se je v 2018 glede na 2017 zvišala za 3,2 %, skupni stroški dela pa kar za 7,4 %.

Zaposlenost se je v 2018 glede na 2017 zvišala za 3,2 %, skupni stroški dela pa kar za 7,4 %. Povprečni stroški dela so v 2018 znašali 25.570 EUR in so se povečali za 4,1 % glede na leto prej.

  • 19.12.2019
  • |
  • brez statusa

Zaposlenost se je v 2018 glede na 2017 zvišala za 3,2 %, skupni stroški dela pa kar za 7,4 %.

Povprečni stroški dela so v 2018 znašali 25.570 EUR in so se povečali za 4,1 % glede na leto prej.

Stroški dela za zaposlene in samozaposlene osebe skupaj so v letu 2018 znašali povprečno 2.131 EUR/mesec; glede na leto prej so bili višji za 4,1 %, za zaposlene osebe pa so se znašali povprečno 2.301 EUR/mesec in so se povečali za 3,9 %.

Glede na izobrazbo se je zopet najbolj povečalo število zaposlenih z vsaj višješolsko izobrazbo (za 4,1 % ali za 11.953 oseb); povečalo se je tudi število zaposlenih s srednješolsko izobrazbo, le v nekoliko manjši meri (za 3,4 % ali 14.945 oseb); število zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo od te pa je upadlo (za 0,4 % ali za 250 oseb). Število zaposlenih moških se je povečalo za 3,6 %, medtem ko se je število zaposlenih žensk le za 3,0 %. Glede na starost se je povečalo predvsem število mlajših (15–29 let) in starejših (50 let in več), in sicer za 7,1 oz. 4,9 %; število zaposlenih v starostni skupini 30–49 let pa se je povečalo le za 1,7 %.

Razlike v stroških dela so se za različne socialnoekonomske kategorije zaposlenih v 2018 večinoma še naprej manjšale

Razlike med stroški dela za različne socialnoekonomske skupine so se zmanjševale tudi v letu 2018. Med preučevanimi dejavniki (spol, starost, izobrazba, področje dejavnosti), ki vplivajo na razlike v stroških dela, je raven dosežene izobrazbe tisti, ki najbolj vpliva na to razliko. V letu 2018 so stroški dela za srednješolsko izobražene znašali 63,2 %, za osnovnošolsko izobražene pa 50,9 % stroškov dela višje in visoko izobraženih. Ta razlika se je v letu 2018 glede na leto 2017, pri srednješolsko izobraženih zaposlenih zmanjšala za 1,0 odstotne točke, pri osnovnošolsko izobraženih zaposlenih pa se je povečala za 0,1 odstotne točke.

Na spremembe razlik v stroških dela je vplivala različna dinamika rasti stroškov dela; za višje in visokošolsko ter srednješolsko izobražene zaposlene so se ti v letu 2018 glede na leto 2017 v povprečju zvišali za 3,1 % (višje in visokošolska izobrazba) oz. za 4,7 % (srednješolska izobrazba), medtem ko so se za osnovnošolsko izobražene za 2,9 %. Razlike v stroških dela med moškimi in ženskami in glede na starost zaposlenih pa so se tudi zmanjševale.

V letu 2018 število zaposlenih za 3,3 % višje, število samozaposlenih pa za 2,5 %

V letu 2018 je bila rast števila zaposlenih 3,3%, kar je enako, kot leto prej. Število samozaposlenih oseb pa se je povečalo za 2,5 % ali za 4.731 oseb. Število samozaposlenih se je najizraziteje povečalo v dejavnostih gostinstva (za 8,1%), informacijskih, komunikacijskih, finančnih, zavarovalniških dejavnostih in poslovanjeu z nepremičninami (za 7,6 %), zmanjšalo pa se je najbolj v prometu in skladiščenju (za 1,4 %).

Samozaposleni (samostojni podjetniki, kmetje in zaposleni na podlagi avtorskih pogodb) ustvarjajo na osnovi vloženega dela in kapitala poslovni presežek/raznovrstni dohodek. V letu 2018 so samozaposleni ustvarili 3.723 milijonov EUR poslovnega presežka/raznovrstnega dohodka ali za 8,9 % več kot v letu 2017. Stroški dela samozaposlenih so bili v letu 2018 ocenjeni na 3.287 milijonov EUR, kar je za 7,8 % več, kot so (po oceni) znašali v letu 2017. Stroški dela samozaposlenih so se torej povečali v nekoliko manjši meri, kot njihov poslovni presežek/raznovrstni dohodek.
Povprečni stroški dela zaposlenih po doseženi izobrazbi in dejavnostih, Slovenija, 2018
Povprečni stroški dela zaposlenih po doseženi izobrazbi in dejavnostih, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Rast števila zaposlenih po doseženi izobrazbi in dejavnostih, Slovenija, 2018
Dosežena izobrazba
Skupajosnovnošolska ali manjsrednješolskavišješolska, visokošolska
letne stopnje rasti (%)
Dejavnosti skupaj3,3-0,43,44,1
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo2,6-6,41,811,8
B Rudarstvo-0,10,0-0,82,2
C Predelovalne dejavnosti4,7-0,85,75,9
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro-0,5-1,3-0,8-0,2
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okolje3,1-1,54,33,4
F Gradbeništvo7,26,47,75,7
G Trgovina, vzdrževanje in popravila vozil2,6-1,61,85,1
H Promet in skladiščenje5,11,54,410,4
I Gostinstvo5,5-3,86,19,9
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti3,9-2,51,35,6
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-1,0-3,3-4,10,7
L Poslovanje z nepremičninami4,25,1-0,310,1
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti2,66,02,12,7
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti1,3-2,41,43,5
O Dejavnosti uprave in obrambe, obvezna socialna varnost -0,1-2,9-2,71,4
P Izobraževanje2,3-2,50,73,1
Q Zdravstvo in socialno varstvo2,8-1,81,74,5
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti2,0-6,40,24,1
S Druge dejavnosti2,65,10,36,1
T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim osebjem0,70,70,70,7
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.