Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Imena in priimki, rojstni dnevi, Slovenija, 1. januar 2019

Največ prebivalcev z enojnim imenom, sestavljenim iz petih črk

Prebivalci Slovenije smo poimenovani s skoraj 57.000 različnimi imeni, najpogostejši med njimi sta Franc in Marija. Na lestvici najpogostejših imen prebivalcev Slovenije se je v zadnjem letu zgodila sprememba med moškimi imeni: ime Marko se je s petega povzpelo na tretje mesto.

  • 19.9.2019
  • |
  • končni podatki

Pestrost imen

Prebivalci in prebivalke Slovenije smo bili na začetku leta 2019 (po podatkih na 1. 1. 2019) poimenovani s 56.916 različnimi imeni (to je s 1.396 imeni več kot pred enim letom). 
Če bi bilo z vsakim od teh imen poimenovano enako število oseb, bi se vsako ime pojavilo 37-krat. V resnici pa se je 70 % imen od vseh imen prebivalcev in prebivalk Slovenije pojavilo samo po enkrat, samo štiri imena izmed vseh oz. po dve ženski in po dve moški imeni pa so se pojavila po najmanj 20.000-krat (Marija in Ana ter Franc in Janez).

Na lestvici najpogostejših imen nekaj manjših sprememb

Na lestvici najpogostejših moških imen se je v primerjavi s podatki z začetka prejšnjega leta (2018) nekoliko spremenilo zaporedje teh imen: ime Marko se je s petega mesta povzpelo na tretje in potisnilo ime Ivan na četrto, ime Anton pa na peto mesto. Povedano drugače: število prebivalcev z imenom Marko se je v zadnjem letu povečalo, število prebivalcev z imenoma Ivan  in Anton pa zmanjšalo. 

Na lestvici najpogostejših ženskih imen se zaporedje prvih petih v zadnjem letu ni spremenilo. Na vrhu tega seznama so tudi 1. januarja 2019 vztrajala imena Marija, Ana, Maja, Irena in Mojca.

Število prebivalk s sicer še vedno najpogostejšim imenom Marija se je v zadnjem letu zmanjšalo za 1.776, število prebivalcev s sicer še vedno najpogostejšim imenom Franc pa za 744. Po letu 2010 se je v Sloveniji rodilo razmeroma malo otrok s tema dvema imenoma, pri čemer pa se je rodilo Marij 13-krat več kot Francev; ime Marija je namreč po letu 2010 dobilo 116 deklic, ime Franc pa 9 dečkov.
 
Med stotini najpogostejšimi moškimi imeni se je v zadnjem letu na novo pojavilo ime Gal; uvrstilo se je na 98. mesto in hkrati s tega seznama izrinilo ime Danilo. Med stotimi najpogostejšimi ženskimi imeni pa se je v zadnjem letu na novo pojavilo ime Ajda. Uvrstilo se je na 94. mesto. Hkrati je z lestvice stotih najpogostejših imen prebivalk Slovenije izginilo ime Pavla.

Največ imen sestavlja po pet črk

Imena prebivalcev Slovenije so različno dolga. Števila črk, ki jih sestavljajo, pri čemer upoštevamo samo enojna imena, so namreč zelo različna. Na opazovani dan so največjo skupino sestavljali  prebivalci in prebivalke s petčrkovnimi imeni. Moških, katerih ime je bilo sestavljeno iz po petih črk, je bilo skoraj 400.000, žensk pa 222.000. Žensk s petčrkovnim imenom je bilo torej občutno manj kot moških. Druga največja skupina so bili prebivalci s šestčrkovnimi imeni. S takimi imeni je bilo poimenovanih največ žensk (278.000). Na opisano razvrstitev imen glede na število črk, ki jih sestavljajo, so v največji meri vplivala naslednja tri najpogostejša ženska imena s po šestimi črkami in naslednjih šest moških imen s po petimi črkami: Marija, Mateja in Nataša ter Franc, Janez, Marko, Anton, Jožef in Peter.



Na poimenovanje otrok močno vpliva tudi modnost (priljubljenost) posameznega imena v nekem času, morda tudi zaradi števila črk, ki ga sestavljajo (v zadnjem času so npr. »v modi« kratka imena). Ugotavljamo, da je največ v zadnjih 18 letih rojenih deklic, 44 %, dobilo ime, sestavljeno iz štirih črk (npr. Sara), približno polovico manj deklic (19 %) pa ime iz petih črk (npr. Klara). Približno toliko v tem času rojenih deklic (16 %) je dobilo tričrkovno ime (npr. Eva). Med prebivalkami Slovenije, ki so bile rojene do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja, je bilo največ takih, katerih ime je bilo šestčrkovno (vsaka tretja), med prebivalkami, rojenimi pozneje, je dobila ime s šestimi črkami le približno vsaka sedma. Precej več prebivalk z daljšimi imeni pripada starejšim generacijam. Med temi je bilo na opazovani dan največ prebivalk s šestčrkovnim imenom med tistimi, ki so bile rojene do začetka petdesetih let prejšnjega stoletja. Sledila je skupina tistih, katerih imena so bila sestavljena iz  osmih črk. Med pripadnicami mlajših generacij so bila tako dolga imena redkejša.

Tudi največ moških, rojenih v zadnjih 18 letih, je dobilo imena iz štirih črk, in sicer tretjina; četrtina teh je dobila petčrkovna, petina pa tričrkovna imena. Med moškimi, rojenimi do začetka petdesetih let prejšnjega stoletja, je bilo največ takih, katerih imena so bila sestavljena iz petih črk (polovica), sledili so taki s šestčrkovnimi  imeni (petina). Med pripadniki starejših generacij so bila precej pogosta tudi daljša imena (iz sedmih ali več črk); imena s tremi črkami so bila med temi bolj redka.



Prenovili smo aplikacijo Imena in rojstni dnevi

Spletna aplikacija Imena in rojstni dnevi je dobila novo grafično podobo. Dodatno pa smo največjo pozornost namenili izboljšanju uporabniške izkušnje, saj smo želeli aplikacijo narediti še bolj preprosto in prijazno za uporabo. Poenostavili smo navigacijo in izboljšali način prikaza podatkov na strani ter vključili interaktivne vizualizacije. Največjo pozornost pa smo namenili izboljšavi iskalnika. Ta zdaj prikazuje predloge imen in priimkov že med vnosom, hkrati pa omogoča tudi primerjavo dveh imen. V aplikaciji smo izpostavili tudi vsebine, ki so bile v prejšnji različici aplikacije najpogosteje obiskane, kot so najpogostejša imena, imena novorojenčkov, izginjajoča imena, sodobna imena in najpogostejši priimki.



Najpogostejša osebna imena prebivalcev, Slovenija, 1. januar 2019
MoškiŽenskePrebivalci
Vrstni redimeštevilopovprečna
starost
imeštevilopovprečna
starost
priimekštevilo
1Franc22.81066,9Marija53.41470,3Novak10.936
2Janez20.47459,9Ana25.07353,8Horvat9.467
3Marko17.21640,6Maja13.50031,7Kovačič5.538
4Ivan16.97763,8Irena12.03754,2Krajnc5.461
5Anton16.73665,0Mojca11.28143,3Zupančič4.982
6Andrej16.66846,2Mateja10.34639,3Potočnik4.655
7Jožef14.64768,8Nina10.32326,7Kovač4.607
8Jože13.86957,7Nataša10.03143,3Mlakar3.905
9Luka12.76919,9Andreja9.32343,7Vidmar3.821
10Peter12.12047,3Barbara9.27640,7Kos3.819
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.