Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Bruto domači proizvod, Slovenija, 2. četrtletje 2019

Bruto domači proizvod se je v drugem četrtletju 2019 povečal za 2,5 %

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju 2019 za 2,5 % višji kot v drugem četrtletju 2018. BDP z izločenimi sezonskimi in koledarskimi vplivi je bil v drugem četrtletju 2019 za 2,6 % višji kot v drugem četrtletju 2018 in za 0,2 % višji kot v prvem četrtletju 2019.

  • 30.8.2019
  • |
  • brez statusa

Visoka rast izvoza in uvoza

Tako izvoz kot tudi uvoz sta se v drugem četrtletju 2019 znova zelo povečala. Izvoz se je tokrat povečal za 9,4 %, kar je bila najvišja rast izvoza v zadnjem letu in pol (oz. v zadnjih šestih četrtletjih). Uvoz se je povečal še izraziteje, za 12,3 %, in tudi tokratno povečanje uvoza je bilo najvišje v zadnjem letu in pol. Zunanjetrgovinski presežek je bil zaradi različnih gibanj rasti izvoza in uvoza nekoliko nižji; njegov prispevek k rasti BDP je bil negativen, in sicer 1,3 odstotne točke.

Domača potrošnja večja

Domače trošenje se je v drugem četrtletju 2019 glede na isto obdobje leta 2018 povečalo za 4,2 %. K višji rasti domačega trošenja sta pozitivno prispevali tako končna potrošnja kot bruto investicije. Končna potrošnja se je povečala za 2,7 % ali za prav toliko kot v prejšnjem četrtletju. Trošenje gospodinjstev  se je v okviru končnega trošenja povečalo bolj kot v prejšnjem četrtletju (za 3,4 %), trošenje države pa je bilo opazno nižje kot v preteklih četrtletjih (povečalo se je za 1,0 %).

Bruto investicije so se povečale za 9,2 %, od tega investicije v osnovna sredstva za 6,9 %. Med investicijami v osnovna sredstva so se izraziteje povečale investicije v gradbene objekte (za 13,4 %), rast investicij v stroje in opremo pa je bila precej nižja kot v prejšnjih četrtletjih (povečale so se za 1,3 %). Razmeroma nizka rast investicij v stroje in opremo je bila posledica tako investicij v transportno opremo kot investicij v druge stroje in opremo. Investicije v transportno opremo so se namreč po več kot štirih letih rasti tokrat zmanjšale (za 6,2 %).  Investicije v druge stroje in opremo so izrazito naraščale v letu 2017 in večini leta 2018 (rast je bila od 10,7- do 16,8-odstotna). V zadnjih treh četrtletjih se rast teh investicij postopoma umirja; tokrat so se povečale za 4,0 %.  Spremembe zalog so tokrat na rast BDP vplivale pozitivno, in sicer so prispevale 0,6 odstotne točke.

Zaposlenost višja za 2,6 %

Vseh zaposlenih je bilo v drugem četrtletju 2019  1.043.907 ali za 26.422 več kot v drugem četrtletju 2018. Največ oseb se je v tem četrtletju zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu, v dejavnostih promet, trgovina in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Revizija podatkov

Podatki, ki jih objavljamo tokrat, so revidirani in usklajeni z letnimi podatki o BDP od leta 2010 (v tekočih cenah) oz. od leta 2011 dalje (v stalnih cenah). Podatkovne vrste za obdobji 1995–2009 oz. 1996–2010 bomo objavili 30. 9. 2019.  

Opombe
 
Vse primerjave v tem besedilu se nanašajo, če ni posebej omenjeno, na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Podrobnejši podatki  

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20182019
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta3,74,63,83,32,5
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje1,11,20,60,60,2
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta4,34,73,03,52,6
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20182019
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja3,55,25,02,74,2
Končna potrošnja3,22,54,02,72,7
  Gospodinjstva3,32,24,12,33,4
  NPISG2,54,92,91,20,1
  Država3,13,24,03,91,0
Bruto investicije4,214,58,62,59,2
  Bruto investicije v osnovna sredstva9,111,97,110,06,9
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)-0,80,70,3-1,30,6
Saldo menjave s tujino1)0,60,0-0,80,8-1,3
Izvoz proizvodov8,24,26,57,99,4
  Blago (fob)8,43,95,68,210,0
  Storitve7,25,510,06,66,7
Minus: uvoz proizvodov8,44,88,27,712,3
  Blago (fob)8,75,69,57,913,8
  Storitve6,81,31,25,82,8
Bruto domači proizvod3,74,63,83,32,5
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20182019
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo13,812,714,04,2-4,7
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami4,23,02,62,83,4
od tega: C Predelovalne dejavnosti3,92,92,43,64,4
F Gradbeništvo5,913,86,214,97,6
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo5,46,47,05,13,8
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti3,26,43,02,74,0
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-5,5-0,4-1,21,25,2
L Poslovanje z nepremičninami0,51,6-0,20,20,5
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti6,96,06,42,80,3
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo1,91,41,61,71,4
RST Druge storitvene dejavnosti1,21,12,21,41,3
Skupaj dodana vrednost3,94,53,93,42,7
Neto davki na proizvode2,75,93,52,51,1
Bruto domači proizvod3,74,63,83,32,5
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.