Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Raba energije v industriji, Slovenija, 2018

Največ energije v energetsko intenzivnih dejavnostih je bilo namenjene za proizvodnjo toplote

SURS je v juliju 2019 končal projekt z naslovom Disagregacija statistik končne rabe energije v industriji, v okviru katerega je prvič zbral podatke o končni rabi energije v nekaterih industrijskih panogah, razčlenjene po namenih.

  • 28.8.2019
  • |
  • končni podatki

Med vsemi dejavnostmi so v letu 2018 največ energije rabile predelovalne dejavnosti (področje C), 82 %; sledile so dejavnost oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (področje E) z 8 %, dejavnost kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (področje A) s 5 %, dejavnost gradbeništvo (področje F) s 3 %, dejavnost rudarstvo (področje B) z 2 % in dejavnost oskrba z električno energijo, plinom in paro (področje D) z manj kot odstotkom.
     
Podatki o rabi energije po namenih so bili zbrani za energetsko intenzivnejše dejavnosti iz oddelkov proizvodnja živil (oddelek 10), proizvodnja papirja in papirnih izdelkov (oddelek 17), proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov (oddelek 20), proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov (oddelek 23) in proizvodnja kovin (oddelek 24).

Skoraj v vseh izbranih dejavnostih je bilo največ energije namenjene za proizvodnjo toplote. Izjema je bil oddelek proizvodnja kovin (aluminija), kjer je bilo največ energije namenjene za elektrokemične procese. 

Za proizvodnjo toplote se je v največjem odstotku rabil zemeljski plin (60 %), sledila so trdna fosilna goriva (15 %) ter elektrika (skoraj 11 %). Za elektrokemične in mehanske procese (pogon strojev) se je večinoma rabila električna energija (več kot 80 %), za proizvodnjo hladu in razsvetljavo pa  samo električna energija. Za ogrevanje in hlajenje stavb ter ogrevanje vode v upravnih prostorih se je rabil v največjem odstotku zemeljski plin (48 %), sledili so elektrika (20 %), toplota (skoraj 17 %) ter druga olja (skoraj 8 %).

Predstavljeni podatki so začasni. Končni podatki bodo objavljeni v oktobru 2019.

Raba energentov v proizvodnji živil, papirja, kovin in nekovinskih mineralnih izdelkov ter kemikalij (TJ) po namenih, Slovenija, 2018
Raba energentov v proizvodnji živil, papirja, kovin in nekovinskih mineralnih izdelkov ter kemikalij (TJ) po namenih, Slovenija, 2018
Raba energije in energentov po dejavnostih, Slovenija, 2018
2018
TJ
Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (področje A)2.945
Rudarstvo (področje B)1.121
Predelovalne dejavnosti (področje C)50.236
od tega za proizvodnjo živil (oddelek 10)2.348
od tega za proizvodnjo papirja in papirnih izdelkov (oddelek 17)6.876
od tega za proizvodnjo kemikalij in kemičnih izdelkov (oddelek 20)4.184
od tega za proizvodnjo nekovinskih mineralnih izdelkov (oddelek 23)7.078
od tega za proizvodnjo kovin (oddelek 24)13.235
Oskrba z električno energijo, plinom in paro (področje D)201
Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (področje E)4.952
Gradbeništvo (področje F)1.588
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Namen pilotnega projekta je bil proučiti možnost zbiranja podatkov o končni rabi energije v industriji glede na namen rabe za leto 2018. V naslednjem letu bo zbiranje teh podatkov uvrščeno v redno produkcijo statistik energetike.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.