Kulturne dejavnosti na odru, Slovenija, 2018

V Sloveniji so v 2018 pripravili več kot 25.000 prireditev ali povprečno okrog 69 vsak dan

V 2018 je bilo v kulturnih domovih, gledališčih, glasbenih ustanovah 25.109 prireditev. Ogledalo si jih je več kot 4,7 milijona obiskovalcev.

  • 14. 8. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Skoraj tretjina vseh prireditev so gledališke predstave

V letu 2018 so prej naštete kulturne ustanove na svojih odrih izvedle skupaj 25.109 prireditev (približno 14 % več kot v letu 2017): 46,1 % prireditev je bilo plod lastne produkcije in koprodukcije, preostalih 53,9 % pa je bilo gostujočih prireditev. Pričakovano je bilo največ, 74,1 %, prireditev izvedenih v kulturnih domovih in centrih za kulturo, v gledališčih in obeh operah 24,7 %, glasbene ustanove, ki večinoma gostujejo drugje, pa so na sedežu pripravile preostalih 1,2 % vseh prireditev.

Med prireditvami je bilo največ (28,4 %) gledaliških predstav (kamor štejemo dramska in druga gledališka dela, lutkovne predstave in predstave eksperimentalnega gledališča), nato so sledile filmske in videoprodukcije (24,6 %), prireditve, povezane z glasbo (23,1 % - znotraj te skupine prireditev pa je bila na vrhu zborovska in vokalna glasba, sledili so simfonična in komorna glasba, folklorna dejavnost, sodobni ples, rock in urbana glasba itd.), predavanja in okrogle mize (5,4 %), likovne, muzejske ter druge razstave vizualne umetnosti (5,3 %).

Kulturne ustanove, tudi tiste, ki nimajo lastnih prostorov za prireditve, so s svojimi prireditvami gostovale, in sicer najpogosteje po Sloveniji (83,6 % oz. 6.416 prireditev), z 984 prireditvami po Evropski uniji in z 275 zunaj EU. Glede na tip ustanove so največkrat gostovala gledališča z operama (45,0 %), sledili so kulturni domovi (39,5 %) in glasbene ustanove (15,5 %). 

Skoraj 4,7 milijona obiskovalcev

Vse prireditve si je ogledalo 4.668.437 obiskovalcev (4.358.382 v letu 2017), vsako prireditev pa povprečno 186 (198 v letu 2017). 
Podrobnejši pregled prireditev po vrsti prireditev – nabor vključuje 22 različnih vrst prireditev in kategorijo »drugo« – je pokazal za leto 2018 naslednje zanimivosti:
  • med vsemi prireditvami je bilo največ filmskih in videoprojekcij (24,6 %), sledile so dramske ipd. prireditve (17,5 %), na tretjem mestu so bile lutkovne predstave (8,9 %), najmanj pa je bilo dogodkov intermedijske umetnosti (0,5 %);
  • med prireditvami lastne produkcije in koprodukcije je bilo največ dramskih in drugih gledaliških del (21,2 %), nato lutkovnih predstav (12,7 %) in filmskih ter videoprojekcij (11,7 %), najmanj pa je bilo muzejskih in drugih razstav (0,4 %); 
  • med gostujočimi prireditvami je bilo največ filmskih in videoprojekcij (35,7 %), sledile so dramske ipd. prireditve (14,4 %), na tretjem mestu so bile lutkovne predstave (5,7 %), najmanj pa je bilo dogodkov intermedijske umetnosti (0,1 %);
  • največ obiskovalcev so imela dramska in druga gledališka dela (okrog 947.000), najmanj pa dogodki intermedijske umetnosti (okrog 17.000).

Če število obiskovalcev preračunamo na eno prireditev, in sicer po vrsti prireditve, pa dobimo takole sliko: daleč največ obiskovalcev je bilo na muzejskih in drugih razstavah (povprečno 1.977 obiskovalcev na vsaki razstavi), med glasbenimi prireditvami je bilo povprečno največ obiskovalcev na baletnih predstavah (501 obiskovalec), le nekoliko manj na predstavah z opernimi in drugimi glasbeno-scenskimi deli (481 obiskovalcev), na likovnih razstavah (453), na koncertih etno glasbe in glasbe sveta (374) itd.; najmanj, povprečno 42, pa se jih je udeležilo literarnih večerov oz. večerov poezije.

Nekatere kulturne ustanove so obiskovalcem ponudile tudi brezplačne prireditve – v letu 2018 jih je bilo 19 % oz. 4.753 brezplačnih prireditev (v 2017: 22 % oz. 4.837, v letu 2016: 20 % oz. 4.616), skoraj 88 % prireditev je bilo ponujenih v kulturnih domovih. Za plačljive prireditve pa so ustanove iztržile približno 16,5 milijona evrov; v povprečju je bilo treba za posamezno vstopnico za prireditev odšteti 9 evrov.

Festivali

Kulturne ustanove so v letu 2018 organizirale enako število festivalov kot v 2017: 241 festivalov (230 v letu 2016), na katerih se je zvrstilo 5.039 prireditev (v 2017: 4.466, v 2016: 4.627). Največ, 48 %, je bilo glasbenih in plesnih festivalov, 15 % je bilo gledaliških in 10 % filmskih festivalov; preostalih 27 % festivalov z 49 % vseh festivalskih prireditev so kulturne ustanove uvrstile v kategorijo »drugo«. Največ festivalov (192) so pripravili kulturni domovi in centri za kulturo.

Vzgojno-izobraževalni program in druge dejavnosti

V letu 2018 so te kulturne ustanove pripravile 6.550 izobraževalnih dogodkov, seminarjev, delavnic ipd. (v 2017: 5.676). Teh aktivnosti se je udeležilo več kot 543.000 oseb (v 2017: 490.000), od teh je bilo otrok in mladine 74,5 %. V ponujenem programu je bilo največ dogodkov s področja likovne in muzejske dejavnosti, vključeni pa so tudi vodeni ogledi (34,3 %).

Poleg izobraževalne so te ustanove imele v letu 2018 tudi: kongresno dejavnost (21 ustanov), prodajo knjig in umetniških del (33), izdajanje lastnih publikacij (29), gostinsko dejavnost (22), oddajanje prostorov v najem (70) ali drugo dejavnost (33). 

Uslužbenci v kulturnih ustanovah

V letu 2018 je bilo v teh ustanovah zaposlenih 2.673 oseb (v 2017: 2.466) in aktivnih še 13.465 zunanjih sodelavcev (v 2017: 11.540). Med redno zaposlenimi je bilo (podobno kot leta 2017) 16 % mlajših od 35 let in večina od vseh, 95 %, jih je bila zaposlena s polnim delovnim časom. Med zunanjimi sodelavci so prevladovali prostovoljni, neplačani delavci (26,9 %), sledili so sodelavci z avtorskimi pogodbami (24,7 %), samozaposleni v kulturi (18,0 %), študenti (14,6 %) itd.; ta slika se glede na leto 2017 ni bistveno spremenila. 

Dostop za gibalno in senzorno ovirane osebe

Med kulturnimi ustanovami, ki so imele lastne prostore za izvajanje kulturne dejavnosti, jih je imelo 55 % urejen dostop za gibalno ovirane osebe, 33 % pa delno urejenega. Senzorno oviranim osebam je bil dostop urejen le v 13 % teh ustanov, delno urejen pa v 28 %; povsem prezrte so bile te osebe v preostalih 59 % kulturnih ustanov.

Financiranje ustanov s kulturno dejavnostjo na odrih

Prihodki kulturnih domov, gledališč in glasbenih ustanov so v 2018 znašali skupaj 142,7 milijona evrov: 75,6 % tega zneska so bili prihodki iz javnih sredstev, 22,0 % je bilo lastnih prihodkov, 2,4 % teh sredstev pa so te kulturne ustanove prejele od sponzorjev (domačih ali iz tujine). Glavni del javnih virov so prejeli iz državnega proračuna (54,0 % vseh prihodkov). 

Celotni stroški teh kulturnih ustanov za leto 2018 so znašali 142,6 milijona evrov. Za izplačila stroškov dela so ustanove namenile 51,5 % stroškov, 13,3 % za izplačila zunanjim sodelavcem; za izvajanje kulturne dejavnosti so porabili 28,9 % zneska celotnih stroškov, za investicije pa 2,3 %, preostalih 4,1 % so bili poslovni stroški, povezani z izvajanjem kulturne dejavnosti.
Prireditve, Slovenija, 2018
Prireditve, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Prireditve, obiskovalci in izvedena dela v ustanovah z odrsko dejavnostjo, Slovenija
201620172018
Prireditve (premiere in ponovitve) - skupaj23.23922.02525.109
  prireditve lastne produkcije in v koprodukciji11.95911.27411.567
  gostujoče prireditve11.27910.75113.542
  brezplačne prireditve4.6164.8374.753
Obiskovalci3.964.4174.358.3824.668.437
Nova dela - skupaj5.7226.4406.365
  v koprodukciji z domačimi koproducenti3.1533.8573.303
  v koprodukciji s tujimi koproducenti819737621
Vsa dela - skupaj9.26912.05710.321
  dela slovenskih avtorjev4.7125.5235.089
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Prireditve na gostovanjih, Slovenija
201620172018
Skupaj5.7546.6477.675
  v Sloveniji5.0965.8406.416
  v drugih državah članicah EU531649984
  v državah zunaj EU127157275
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Festivali in prireditve, Slovenija
FestivaliPrireditve
201620172018201620172018
Skupaj2302412414.6274.4665.039
  glasbeni in plesni891131169818751.187
  gledališki443636432487673
  filmski2729231.041946688
  drugi7064662.1722.1582.491
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Zaposlene osebe in zunanji sodelavci v ustanovah z odrsko dejavnostjo, Slovenija
201620172018
Zaposlene osebe - skupaj2.3252.4662.673
  mlajše od 35 let367393419
  za polni delovni čas2.2122.3232.538
  za čas, krajši od polnega delovnega časa113143135
Zunanji sodelavci - skupaj11.06011.54013.465
  samozaposleni v kulturi1.8311.9622.426
  samostojni podjetniki brez samozaposlenih v kulturi1.0699941.331
  zaposleni prek agencij125101128
  zaposleni v d.o.o.14088259
  študenti1.7511.9412.208
  prostovoljni, neplačani delavci, prek javnih del in društev3.2563.3713.620
  po podjemni pogodbi106105165
  po pogodbi o avtorskem delu2.7832.9793.326
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Viri financiranja in stroški za kulturne dejavnosti na odrih (v EUR), Slovenija
201620172018
Prihodki - skupaj115.596.828125.977.783142.724.266
  prihodki iz javnih sredstev 86.622.98895.652.093107.833.062
  lastni prihodki 25.426.10326.711.07731.411.935
  prihodki iz sponzorstev in donacij 3.547.7363.614.6133.479.269
Stroški - skupaj112.134.614125.467.470142.640.647
  stroški dela in stroški za izplačila zunanjim sodelvacem71.716.55480.714.89292.328.277
  neposredni in splošni stroški za izvajanje kulturne dejavnosti31.829.67636.273.55641.193.153
  investicijski stroški2.094.2863.356.8393.292.204
  drugi poslovni stroški6.494.0975.122.1835.827.013
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.